31

Cov Yixayee pauj taub cov Mintee

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le kuas cov Yixayee moog pauj taub cov Mintee, mas dhau hov koj yuav tau moog nrug koj tej laug nyob.” 3Mauxe txhad has rua cov pejxeem tas, “Mej muab cuab yeej ua rog rua mej cov txwvneej ib txha npaaj moog ua rog rua cov Mintee mas Yawmsaub yuav swv mej pauj taub rua cov Mintee. 4Mej yuav xaa cov Yixayee ib lub xeem ib txheeb leej moog ua rog.” 5Yog le nuav mas puab txhad txhwj cov Yixayee kws suav quas txheeb leej hov, muaj ib lub xeem ib txheeb leej, huvsw muaj 12,000 leej kws muaj cuab yeej ua rog. 6Mauxe xaa puab moog ua rog ib xeem mas xaa ib txheeb leej. Pov thawj Ele‑axa tug tub Fineha nrug puab moog hab coj tej pestwj kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub moog hab coj tej raaj xyu tshuab txhwj rog. 7Puab ua rog rua cov Mintee lawv le Yawmsaub has rua Mauxe, hab tua cov txwvneej txhua tug huvsw pov tseg. 8Tej kws puab tua hov puab kuj tua tau cov Mintee tej vaajntxwv huvsw, yog Evi, Lekhee, Xuv, Hawj hab Lenpa. Cov nuav yog cov Mintee tswb tug vaajntxwv. Hab puab xuas ntaaj tua tau Npe‑au tug tub Npala‑aa.
9Cov Yixayee nteg cov Mintee tej quaspuj hab puab tej mivnyuas coj lug, hab txeeb tej nam paab nyuj hab tej nam paab yaaj paab tshws hab tej hov txhua chaw huvsw coj lug. 10Puab hlawv tej lub moos kws cov Mintee nyob hab hlawv tej zej zog huvsw, 11hab puab sau txhua yaam kws puab lws hab txhua yaam kws puab txeeb tau tsw has tuabneeg hab tsaj txhu coj huvsw moog. 12Puab txhad coj tej tuabneeg kws nteg tau hab tej kws lws tau hab txeeb tau huvsw lug rua Mauxe hab pov thawj Ele‑axa hab rua ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg rua ntawm lub zog huv lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee kws ncaaj lub moos Yelikhau.
13Mauxe hab pov thawj Ele‑axa hab txhua tug kws ua hlub huv cov pejxeem tawm moog tog puab nrau ntug zog. 14Mas Mauxe chim rua cov thawj rog kws kaav ib txheeb leej hab kaav ib puas leej kws ua rog lug hov. 15Mauxe has rua puab tas, “Mej tseg cov quaspuj suavdawg txujsa lov? 16Saib maj, cov quaspuj nuav yog cov kws Npala‑aa qha kuas puab lug ntxag tau cov Yixayee kuas faav xeeb rua Yawmsaub ntawm Pe‑au, mas kev pluj kev tuag txhad tshwm rua huv Yawmsaub cov tuabneeg. 17Yog le nuav ca le muab txhua tug mivnyuas tub tua huvsw hab muab txhua tug quaspuj kws nrug txwvneej pw lawm tua huvsw, 18tassws tseg txhua tug ntxhais hluas kws tsw tau nrug txwvneej pw caj sa rua mej. 19Mej ca le nyob saab nrau lub zog xyaa nub. Mej cov leejtwg tau tua tuabneeg hab mej leejtwg tau kov tej kws raug tua tuag, mas mej yuav tsum ua kevcai ntxuav mej hab ntxuav tej tuabneeg kws mej nteg coj lug rua nub kws peb hab nub kws xyaa. 20Mej yuav ua kevcai ntxuav txhua daim tsoog tsho hab txhua yaam kws muab tawv ua hab txhua daim ntaub plaub tshws hab txhua yaam kws xuas ntoo ua huvsw.”
21Mas pov thawj Ele‑axa has rua cov tub rog kws tub moog ua rog lug has tas, “Nuav yog txuj kevcai kws Yawmsaub tau has kuas Mauxe ua. 22Tej kub, tej nyaj, tej tooj lab, tej hlau, tej tooj dawb hab tej txhuas, 23txhua yaam kws thev taug suavtawg, mej yuav tsum muab plhov suavtawg txhad le huv. Txawm le caag los yuav tsum muab cov dej kws ua kevcai ntxuav kev qas lug ntxuav hab. Txhua yaam kws thev tsw taug suavtawg mej yuav muab raus kag cov dej hov. 24Nub kws xyaa mej yuav ntxhua mej cev tsoog tsho mej txhad le huv. Dhau hov mej txhad le moog tau rua huv lub zog.”

Faib txhua yaam kws txeeb tau lug

25Yawmsaub has rua Mauxe tas, 26“Koj hab pov thawj Ele‑axa hab cov kws ua thawj huv cov pejxeem txhua xeem ca le suav tej kws txeeb tau lug tsw has tuabneeg hab tsaj txhu, 27hab muab tej hov faib ua ob feem, ib feem rua cov tub rog kws moog ua rog hab ib feem rua cov pejxeem. 28Hab yuav rhu ib feem ntawm cov tub rog kws moog ua rog le lug pub rua Yawmsaub, yog rhu ib feem huv tswb puas lug tsw has tuabneeg, nyuj, neeg luav hab yaaj tshws huvsw, 29yog rhu ntawm cov tub rog le feem xyeem pub rua Yawmsaub es muab rua pov thawj Ele‑axa yuav. 30Ntawm cov pejxeem le feem mas rhu ib huv tswb caug tsw has tuabneeg, nyuj, neeg luav, yaaj tshws, tej tsaj txhu huvsw mas muab rua cov Levi kws saib Yawmsaub lub tsev ntaub.” 31Mas Mauxe hab pov thawj Ele‑axa kuj ua lawv nraim le kws Yawmsaub has rua Mauxe.
32Tej hov txhua chaw kws cov tub rog lws tau lug mas cov kws tshuav yog npaum le nuav, 675,000 tug yaaj, 33hab 72,000 tug nyuj, 3461,000 tug neeg luav 35hab 32,000 tug hluas nkauj kws tsw tau nrug txwvneej pw dua. 36Cov tub rog kws tawm moog ua rog le feem yog 337,500 tug yaaj, 37mas rhu 675 tug yaaj pub ua Yawmsaub le feem. 38Cov nyuj muaj 36,000 tug mas rhu 72 tug ua Yawmsaub feem. 39Cov neeg luav muaj 30,500 tug mas rhu 61 tug ua Yawmsaub feem. 40Cov hluas nkauj muaj 16,000 mas rhu 32 leej ua Yawmsaub feem. 41Mauxe muab tej kws rhu lug xyeem pub rua Yawmsaub hov rua pov thawj Ele‑axa lawv le Yawmsaub has kuas Mauxe ua.
42Cov pejxeem le feem kws faib ntawm cov tub rog kws moog ua rog lug 43yog 337,500 tug yaaj 44hab 36,000 tug nyuj, 45hab 30,500 tug neeg luav, 46hab 16,000 tug tuabneeg. 47Cov pejxeem le feem Mauxe rhu ib huv tswb caug tsw has tuabneeg hab tsaj txhu pub rua cov Levi kws saib Yawmsaub lub tsev ntaub, lawv le kws Yawmsaub has kuas Mauxe ua.
48Cov thawj rog kws kaav ib txheeb leej hab cov kws kaav ib puas leej tuaj cuag Mauxe 49mas has tas, “Peb kws yog koj cov tub qhe tub txheeb tej tub rog kws peb kaav huvsw lawm, tsw muaj ib tug pluj le. 50Peb coj tej kws nyag taug nyag muab tau coj lug pub rua Yawmsaub, yog tej kws xuas kub ua yog paug teg paug npaab, nplhaib, puj cu hab saw, sub txhad le ntxuav tau peb kev txhum ntawm Yawmsaub xubndag.”
51Mauxe hab pov thawj Ele‑axa txhad le txais txhua yaam kws xuas kub ua nuav ntawm cov tub rog. 52Tej kub kws Mauxe ob tug txais ntawm cov thawj rog kws kaav ib txheeb leej hab kaav ib puas leej coj moog pub rua Yawmsaub hov mas nyaav 16,750 sekhee. 53(Cov tub rog hov nyag taug nyag muab tau yeeb ncuab tej hov txhua chaw lug.) 54Mauxe hab pov thawj Ele‑axa txais tej kub ntawm cov thawj rog kws kaav ib txheeb leej hab kaav ib puas leej coj lug khaws ca rua huv lub tsev ntaub sws ntswb ua lub chaw rua cov Yixayee ncu txug qhov kws Yawmsaub paab cov Yixayee.