31

Cov Yixayee ua pauj rau cov Midee

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li kom cov Yixayee mus ua pauj rau cov Midee, mas dhau ntawd koj yuav tau mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob.” 3Mauxe thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Nej muab cuab yeej ua rog rau nej cov txivneej ib txhia npaj mus ua rog rau cov Midee mas Yawmsaub yuav siv nej ua pauj rau cov Midee. 4Nej yuav xa cov Yixayee ib lub xeem ib txhiab leej mus ua rog.”
5Yog li no mas lawv thiaj txhij cov Yixayee uas suav qas txhiab leej ntawd, muaj ib lub xeem ib txhiab leej, huvsi muaj 12,000 leej uas muaj cuab yeej ua rog. 6Mauxe xa lawv mus ua rog ib xeem mas xa ib txhiab leej. Pov thawj Ele‑axa tus tub Fineha nrog lawv mus thiab coj tej twj uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub mus thiab coj tej raj xyu tshuab txhij rog. 7Lawv ua rog rau cov Midee raws li Yawmsaub hais rau Mauxe, thiab tua cov txivneej txhua tus huvsi pov tseg. 8Tej uas lawv tua ntawd lawv kuj tua tau cov Midee tej vajntxwv huvsi, yog Evi, Lekhee, Xuv, Hawj thiab Lenpa. Cov no yog cov Midee tsib tug vajntxwv. Thiab lawv xuas ntaj tua tau Npe‑au tus tub Npala‑as. 9Cov Yixayee ntes cov Midee tej pojniam thiab lawv tej menyuam coj los, thiab txeeb tej niag pab nyuj thiab tej niag pab yaj pab tshis thiab tej qhov txhia chaw huvsi coj los. 10Lawv hlawv tej lub moos uas cov Midee nyob thiab hlawv tej zej zog huvsi, 11thiab lawv sau txhua yam uas lawv lws thiab txhua yam uas lawv txeeb tau tsis hais neeg thiab tsiaj txhu coj huvsi mus. 12Lawv thiaj coj tej neeg uas ntes tau thiab tej uas lws tau thiab txeeb tau huvsi los rau Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa thiab rau ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws rau ntawm lub zos hauv lub tiaj Mau‑a ntawm ntug dej Yaladee uas ncaj lub moos Yelikhau.
13Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa thiab txhua tus uas ua hlob hauv cov pejxeem tawm mus tos lawv nraum ntug zos. 14Mas Mauxe chim rau cov thawj rog uas kav ib txhiab leej thiab kav ib puas leej uas ua rog los ntawd. 15Mauxe hais rau lawv tias, “Nej tseg cov pojniam sawvdaws txojsia lov? 16Saib maj, cov pojniam no yog cov uas Npala‑as qhia kom lawv los ntxias tau cov Yixayee kom fav xeeb rau Yawmsaub ntawm Pe‑au, mas kev ploj kev tuag thiaj tshwm rau hauv Yawmsaub cov neeg. 17Yog li no cia li muab txhua tus menyuam tub tua huvsi thiab muab txhua tus pojniam uas nrog txivneej pw lawm tua huvsi, 18tiamsis tseg txhua tus ntxhais hluas uas tsis tau nrog txivneej pw ciaj sia rau nej. 19Nej cia li nyob sab nraum ntug zos xya hnub. Nej cov leejtwg tau tua neeg thiab nej leejtwg tau kov tej uas raug tua tuag, mas nej yuav tsum ua kevcai ntxuav nej thiab ntxuav tej neeg uas nej ntes coj los rau hnub uas peb thiab hnub uas xya. 20Nej yuav ua kevcai ntxuav txhua daim tsoos tsho thiab txhua yam uas muab tawv ua thiab txhua daim ntaub plaub tshis thiab txhua yam uas xuas ntoo ua huvsi.”
21Mas pov thawj Ele‑axa hais rau cov tub rog uas twb mus ua rog los hais tias, “No yog txoj kevcai uas Yawmsaub tau hais kom Mauxe ua. 22Tej kub, tej nyiaj, tej tooj liab, tej hlau, tej tooj dawb thiab tej txhuas, 23txhua yam uas thev taus hluavtaws, nej yuav tsum muab plhov hluavtaws thiaj li huv. Txawm li cas los yuav tsum muab cov dej uas ua kevcai ntxuav kev qias los ntxuav thiab. Txhua yam uas thev tsis taus hluavtaws nej yuav muab raus kiag cov dej ntawd. 24Hnub uas xya nej yuav ntxhua nej cev tsoos tsho nej thiaj li huv. Dhau ntawd nej thiaj li mus tau rau hauv lub zos.”

Faib txhua yam uas txeeb tau los

25Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 26“Koj thiab pov thawj Ele‑axa thiab cov uas ua thawj hauv cov pejxeem txhua xeem cia li suav tej uas txeeb tau los tsis hais neeg thiab tsiaj txhu, 27thiab muab tej ntawd faib ua ob feem, ib feem rau cov tub rog uas mus ua rog thiab ib feem rau cov pejxeem. 28Thiab yuav rho ib feem ntawm cov tub rog uas mus ua rog li los pub rau Yawmsaub, yog rho ib feem hauv tsib puas los tsis hais neeg, nyuj, nees luav thiab yaj tshis huvsi, 29yog rho ntawm cov tub rog li feem xyeem pub rau Yawmsaub es muab rau pov thawj Ele‑axa yuav. 30Ntawm cov pejxeem li feem mas rho ib hauv tsib caug tsis hais neeg, nyuj, nees luav, yaj tshis, tej tsiaj txhu huvsi mas muab rau cov Levi uas saib xyuas Yawmsaub lub tsev ntaub.” 31Mas Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa kuj ua raws nraim li uas Yawmsaub hais rau Mauxe.
32Tej qhov txhia chaw uas cov tub rog lws tau los mas cov uas tshuav yog npaum li no, 675,000 tus yaj, 33thiab 72,000 tus nyuj, 3461,000 tus nees luav 35thiab 32,000 tus hluas nkauj uas tsis tau nrog txivneej pw dua. 36Cov tub rog uas tawm mus ua rog li feem yog 337,500 tus yaj, 37mas rho 675 tug yaj pub ua Yawmsaub li feem. 38Cov nyuj muaj 36,000 tus mas rho 72 tug ua Yawmsaub feem. 39Cov nees luav muaj 30,500 tus mas rho 61 tug ua Yawmsaub feem. 40Cov hluas nkauj muaj 16,000 mas rho 32 leeg ua Yawmsaub feem. 41Mauxe muab tej uas rho los xyeem pub rau Yawmsaub ntawd rau pov thawj Ele‑axa raws li Yawmsaub hais kom Mauxe ua.
42Cov pejxeem li feem uas faib ntawm cov tub rog uas mus ua rog los 43yog 337,500 tus yaj 44thiab 36,000 tus nyuj, 45thiab 30,500 tus nees luav, 46thiab 16,000 tus neeg. 47Cov pejxeem li feem Mauxe rho ib hauv tsib caug tsis hais neeg thiab tsiaj txhu pub rau cov Levi uas saib Yawmsaub lub tsev ntaub, raws li uas Yawmsaub hais kom Mauxe ua.
48Cov thawj rog uas kav ib txhiab leej thiab cov uas kav ib puas leej tuaj cuag Mauxe 49mas hais tias, “Peb uas yog koj cov tub qhe twb txheeb tej tub rog uas peb kav huvsi lawm, tsis muaj ib tug ploj li. 50Peb coj tej uas nyias taus nyias muab tau coj los pub rau Yawmsaub, yog tej uas xuas kub ua yog tooj tes tooj npab, nplhaib, kauj co thiab saw, kom thiaj li ntxuav tau peb kev txhaum ntawm Yawmsaub xubntiag.”
51Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa thiaj li txais txhua yam uas xuas kub ua no ntawm cov tub rog. 52Tej kub uas Mauxe ob tug txais ntawm cov thawj rog uas kav ib txhiab leej thiab kav ib puas leej coj mus pub rau Yawmsaub ntawd mas hnyav 16,750 sekhee. 53(Cov tub rog ntawd nyias taus nyias muab tau yeeb ncuab tej qhov txhia chaw los.) 54Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa txais tej kub ntawm cov thawj rog uas kav ib txhiab leej thiab kav ib puas leej coj los khaws cia rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib ua lub chaw rau cov Yixayee nco txog qhov uas Yawmsaub pab cov Yixayee.