33

Lộ trình Ai-cập - Giô-đan

1Sau đây là lộ trình của dân Y-sơ-ra-ên từ ngày Mai-sen và A-rôn dẫn họ ra khỏi Ai-cập. 2Mai-sen đã ghi lại từng chặng một theo lệnh của Chúa Hằng Hữu.
3,4Họ bắt đầu cuộc hành trình vào ngày rằm tháng giêng (ngay sau lễ Vượt qua) từ Ram-se, ra đi cách ngang nhiên trước mắt mọi người. Trong khi đó, các gia đình Ai-cập lo chôn cất con trưởng nam mình vừa bị Chúa Hằng Hữu hành hại. Chúa Hằng Hữu cũng đoán phạt các thần Ai-cập thật nặng nề.
5Rời Ram-se, họ đến Su-cốt và dừng chân cắm trại tại đó. 6Rời Su-cốt, họ đến cắm trại tại Ê-tam, ven sa-mạc. 7Rời Ê-tam, họ đi vòng lại Phi-ha hi-rốt về phía Đông của Ba-anh Sê-phôn và cắm trại trước Mít-đôn. 8Từ đó họ đi qua giữa Biển Đỏ, xuyên vào sa mạc Ê-tam suốt ba ngày đường rồi cắm trại tại Ma-ra. 9Rời Ma-ra, họ đến cắm trại tại Ê-lim là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. 10-12Rời Ê-lim, họ đến cắm trại bên bờ Biển Đỏ, và từ đó họ vào sa-mạc Sin, cắm trại tại Đáp-ca. 13Rời Đáp-ca, họ cắm trại tại A-lúc. 14Rời A-lúc, họ cắm trại tại Rê-phi-dim, tại đó không có nước uống. 15-37Từ Rê-phi-đim họ tiếp tục ra đi và cắm trại tại các nơi sau đây: sa-mạc Si-nai, Kíp-rốt-ha-tha-va, Hát-sê-rốt, Rích-ma, Ri-môn phê-rết, Líp-na, Ri-sa, Kê-hê-la-tha, núi Sê-phe, Ha-ra-đa, Mác-hê-lốt, Ta-hát, Tê-rách, Mích-ga, Hách-mô-na, Mô-sê-rốt, Bê-ne gia-can, Hô-na ghi-gát, Dót-ba-tha, Áp-rô-na, Ê-xi-ôn ghê-be, Ca-đe (trong sa mạc Sin), núi Hô-rơ (cạnh biên giới Ê-đôm).
38,39Tại đây, Chúa Hằng Hữu bảo thầy tế lễ A-rôn lên núi Hô-rơ. Ông vâng lời, lên núi và qua đời trên đó. Hôm ấy là ngày mồng một tháng năm, vào năm thứ bốn mươi kể từ ngày người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. A-rôn thọ 123 tuổi.
40Vào lúc này vua A-rát (người Ca-na-an ở Nam bộ của đất Ca-na-an) nghe tin người Y-sơ-ra-ên kéo đến.
41Rồi người Y-sơ-ra-ên lại ra đi, rời núi Hô-rơ và cắm trại tại Xa-mô-na. 42-48Từ Xa-mô-na, họ tiếp tục cuộc hành trình và sau đây là các nơi họ dừng chân cắm trại: Phu-nông, Ô-bốt, Y-giê-a-ba-rim (cạnh biên giới Mô-áp), Đi-bôn-gát, Anh-môn đíp-la-tha-im, núi A-ba-rim (trước Nê-bô), đồng bằng Mô-áp, (bên sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô). 49Tại đây, trại của họ chạy dài ven sông Giô-đan từ Bết-giê-si-mốt đến A-bên Si-tim trên cánh đồng Mô-áp.
50-52Trong thời gian họ ở bên này sông Giô-đan, Chúa Hằng Hữu có bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên: "Một khi qua sông, vào đất Ca-na-an rồi, các ngươi phải đuổi hết dân bản xứ đi và tiêu hủy các tượng thờ (cả tượng đá lẫn tượng đúc), san bằng các nơi cúng tế tà thần trên đồi cao của họ. 53Các ngươi được chiếm hữu đất đai của họ và sống trên đó, vì Ta đã cho các ngươi đất đó làm sản nghiệp. 54Các ngươi sẽ bắt thăm chia đất với nhau. Trước hết, đất phải được phân chia cho các đại tộc. Rồi trong mỗi đại tộc, tùy theo gia đình lớn nhỏ mà phân chia, gia đình lớn được phần đất lớn, gia đình nhỏ phần đất nhỏ. Thăm sẽ định phần đất mỗi gia đình được hưởng. 55Nhưng nếu các ngươi không đuổi hết dân bản xứ đi, những người còn lại sẽ như gai trong mắt, như chông nơi hông các ngươi, họ sẽ gây ra bao điều phiền nhiễu sau này. 56Và Ta sẽ hành hại các ngươi như Ta đã định hành hại họ vậy.