33

Tỗp I-sarel Loŏh Tễ Cruang Ê-yip-tô, Mut Tâng Cruang Mô-ap Ễn

1Tâng ntốq nâi ễ atỡng tễ ramứh máh ntốq cũai I-sarel ỡt dỡ bo alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Môi-se cớp Arôn ayông rana máh cũai proai pỡq. 2Puai máh santoiq Yiang Sursĩ ớn, chơ Môi-se chĩc dŏq máh ramứh ntốq alới ỡt dỡ bo alới pỡq tâng rana.
3Proai cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô tâng tangái muoi chít la sỡng, casâi muoi, tâng cumo ki. Tangái ki la tangái ntun alới táq rit sanhữ Tangái Loŏh. Nhơ tễ chớc Yiang Sursĩ curiaq rabán, ngkíq tỗp alới loŏh tễ vil Ram-sê, chơ pỡq pha yáng moat cũai Ê-yip-tô, 4bo cũai Ê-yip-tô ntôm tứp máh con samiang clúng ca Yiang Sursĩ khoiq cachĩt. Yiang Sursĩ táq ngkíq, dŏq apáh yỗn tỗp alới dáng chớc Yiang Sursĩ la sốt toâr clữi tễ máh yiang cũai Ê-yip-tô dốq cucốh sang.
5Cũai proai I-sarel loŏh tễ vil Ram-sê, chơ alới táq ntốq ỡt dỡ tâng vil Sucôt. 6Vớt ki alới táq ntốq ỡt dỡ tâng vil E-tham, kễng ntốq aiq. 7Tễ E-tham tỗp alới píh láp loah chu ntốq Pi Hahi-rot yáng angia mandang loŏh vil Ba-al Sê-phon. Moâm ki, alới táq ntốq ỡt dỡ cheq vil Mic-dôl. 8Tỗp alới loŏh tễ Pi Hahi-rot, chơ pỡq pha dỡq mưt Cusâu cớp mut chu ntốq aiq E-tham. Toâq alới pỡq tâng rana bữn pái tangái chơ, alới táq ntốq ỡt dỡ tâng ntốq Marah ễn. 9Tễ Marah alới pỡq toâq pỡ E-lim la ntốq bữn mec dỡq muoi chít la bar ntốq cớp bữn tapul chít nỡm tarễc. Alới táq ntốq ỡt dỡ tâng ki.
10Tỗp alới loŏh tễ E-lim, chơ táq ntốq ỡt dỡ cheq dỡq mưt Cusâu 11Vớt tễ ki alới táq ntốq ỡt dỡ tâng ntốq aiq Sín. 12Moâm ki, alới táq ntốq ỡt dỡ tâng Dop-ca. 13Tễ Dop-ca alới toâq pỡ Aluih. 14Vớt tễ ki, chơ tỗp alới toâq pỡ Rê-phi-dim, la ntốq ŏ́q dỡq nguaiq. 15Alới loŏh tễ Rê-phi-dim, chơ pỡq ỡt dỡ tâng ntốq aiq Si-nai. 16Alới loŏh tễ ntốq aiq Si-nai, chơ pỡq ỡt dỡ tâng nheq máh ntốq nâi: Ki-brôt Ha-tava, 17Hasê-rôt, 18Rit-ma, 19Ri-môn Pharêt, 20Lip-na, 21Ri-sa, 22Kê-hê-latha, 23Cóh Sê-phêr, 24Hara-da, 25Makhê-lot, 26Tahát, 27Thara, 28Mit-ca, 29Hat-mô-na, 30Mô-sarot, 31Be-ne Yacan, 32Hor Hakit-cat, 33Yôt-batha, 34Abrô-na, 35Ê-si-ôn Ki-bơ, 36ntốq aiq Sin tâng Cadet, 37cớp cóh Hor ỡt yáng raloan cruang cutễq cũai Ê-dôm.
38-39Tâng ntốq ki Yiang Sursĩ ớn Arôn, la cũai tễng rit sang, chỗn tâng cóh Hor. Chơ án cuchĩt tâng cóh ki la tangái muoi, casâi sỡng, cumo pỗn chít vớt cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Arôn khoiq bữn muoi culám bar chít la pái cumo chơ.
40Puo cũai Arat ca ỡt coah angia cadỡp cruang Cana-an, án sâng han cũai I-sarel ntôm pỡq tâng rana, cớp cheq ễ toâq.
41Tễ cóh Hor toau toâq ntốq cutễq tapín Mô-ap, cũai I-sarel táq máh ntốq ỡt dỡ la neq: Sal-mô-na, 42Punôn, 43Ô-bôt, 44ntốq ralốh-ralái noau dŏq Aba-rim, ỡt cheq raloan cruang Mô-ap, 45Di-bôn Cát, 46Al-môn Dip-lathêm, 47máh cóh Aba-rim cheq cớp cóh Ni-bô, 48cớp ỡt tâng ntốq cutễq tapín Mô-ap coah crỗng Yôr-dan choâng cớp vil Yê-ri-cô, 49mpứng dĩ Bet Yê-samôt cớp avúng cóh Aben Si-tim.

Yiang Sursĩ Atỡng Nhũang Ễ Clong Crỗng Yôr-dan

50Tâng ntốq cutễq tapín Mô-ap coah kễng crỗng Yôr-dan choâng vil Yê-ri-cô, Yiang Sursĩ ớn Môi-se atỡng máh cũai proai I-sarel neq: 51“Toâq tỗp anhia yang crỗng Yôr-dan mut chu cruang Cana-an, 52cóq tỗp anhia tuih aloŏh nheq máh cũai proai tâng cruang ki. Cóq anhia pieih talốh nheq tanũl tamáu cớp mul rup noau táq toâq tac, dếh ntốq noau cơi sang hỡ. 53Chơ cóq anhia ĩt nheq máh cruang cutễq alới, cớp táq vil viang tâng ntốq ki, bân ntốq cứq khoiq chiau yỗn anhia chơ. 54Cóq anhia tampễq cutễq ki yỗn dũ tỗp dũ sâu tâng tỗp anhia. Cóq anhia séng anhúq neq: Sâu aléq bữn cũai sa‑ữi, cóq anhia tampễq cutễq yỗn tỗp alới bữn la‑a hỡn; ma sâu aléq bữn cũai bĩq, cóq anhia yỗn alới bĩq sâng. 55Ma khân tỗp anhia tỡ bữn tuih aloŏh nheq máh tỗp alới ki, nỡ‑ra alới ca noâng khlâiq ki toâp táq yỗn tỗp anhia chĩuq túh coat, cỡt ariang brếh kiang tâng moat cớp sarlia pál tâng tỗ. 56Khân tỗp anhia mŏ tỡ bữn tuih aloŏh alới, cứq ễ pupứt nheq tỗp anhia, machớng cứq khoiq thrũan ễ pupứt tỗp alới tê.”