33

Taug Kev Nram Iziv Los Txog rau Hauv Lub Tebchaws Mau-am

1Txij ntawm no mus yog qhia txog tej thaj chaw uas cov Yixalayees tsuam yeej ua ntu zus taug kev nram tebchaws Iziv los uas yog Mauxes thiab Aloos nkawd ua ob tug coj tagnrho lawv txhua xeem huv tibsi. 2Mauxes teev tej thaj chaw uas cov Yixalayees tsuam yeej ua ntu zus los raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.
3Cov Yixalayees sawv kev tawm nram Iziv los yog lub ib hlis ntuj hnub kaum tsib uas yog tom qab hnub uas lawv ua kevcai Hla Dhau. Tus TSWV tsomkwm lawv tawm hauv lub nroog Lamaxes los tabmeeg cov Iziv, 4thaum cov Iziv tabtom faus lawv tej tub hlob uas tus TSWV muab tua tuag tas lawm. Twb yog li no, tus TSWV thiaj qhia hais tias, nws yog tus muaj hwjchim loj dua cov Iziv tej vajtswv huv tibsi.
5Thaum cov Yixalayees sawv kev hauv lub nroog Lamaxes los thiab tsuam yeej so rau ntawm Xukaus. 6Lawv sawv kev ntawm Xukaus los tsuam yeej rau ntawm Ethas uas nyob ntawm ntug tiaj suabpuam. 7Lawv tawm hauv Ethas rov mus rau ntawm Pis Hahilaus uas nyob ntawm Npa-as Xefoos sab hnubtuaj, thiab lawv tsuam yeej ze rau ntawm Minkedaus. 8Lawv sawv kev ntawm Pis Hahilaus thiab los hla dej Hiavtxwv Liab mus rau tom tiaj suabpuam Ethas; tom qab uas lawv los tau peb hnub ke lawm, lawv thiaj li los tsuam yeej rau ntawm Malahas. 9Thaum lawv sawv kev ntawm Malahas los rau ntawm Elees, lawv thiaj tsuam yeej rau qhov ntawd, rau qhov nyob ntawd muaj kaum ob lub qhovdej thiab xya caum tsob toovlaj.
10Lawv sawv kev ntawm Elees los tsuam yeej ze rau ntawm ceg dej Hiavtxwv Liab. 11Lawv sawv kev ntawm Elees los tsuam yeej rau ntawm tiaj suabpuam Xees. 12Ces lawv sawv kev ntawm tiaj suabpuam Xees los tsuam yeej rau ntawm Daufekas, 13thiab tom qab ntawd lawv los tsuam yeej rau ntawm Aluses, 14dhau qhov ntawd los lawv thiaj los tsuam yeej rau ntawm Lefidees, qhov chaw uas tsis muaj dej rau cov neeg haus.
15-37Thaum lawv sawv kev ntawm Lefidees thiab tsuam yeej ua ntu zus los txog rau ntawm lub Roob Haules: lawv los nyob rau ntawm tiaj Suabpuam Xinais, Kinpalaus Hatavas, (lossis “Cov neeg nqhis dej tej qhov Ntxa”), Haxelaus, Lithamas, Limoos Peles, Linpanas, Lixas, Kehelathas, lub Roob Sefaws, Haladas, Makhelaus, Tahas, Telas, Mithakas, Hasemaunas, Mauxelaus, Npeenes Ya-akas, Haules Hankinkas, Yaunpathas, Alaunas, Exi-oonkenpes ntawm tiaj suabpuam Xees (uas yog Kades) thiab los rau ntawm lub Roob Haules uas nyob ntawm ciamteb Edoos.
38-39Tus povthawj Aloos nce mus rau saum lub Roob Haules, raws li tus TSWV tau samhwm. Aloos tuag rau saum lub roob ntawd, thaum nws hnubnyoog muaj ib pua nees nkaum peb xyoos, rau hnub xiab ib lub tsib hlis ntuj xyoo plaub caug, tom qab cov Yixalayees khiav nram tebchaws Iziv los.
40Cov Alas tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Kana-as sab qabteb hnov hais tias, cov Yixalayees tabtom sawv kev los lawm.
41-49Thaum cov Yixalayees sawv kev ntawm Roob Haules los rau ntawm lub tiaj Mau-am, lawv tsuam yeej ua ntu zus raws li tej chaw no: Xalemaunas, Punoos, Aunpaus, ntawm Anpalees uas puastsuaj tas hauv lub tebchaws Mau-am, Dinpoos Nkas, Alemoos Dilathayees, ntawm lub Roob Anpalees uas nyob ze lub Roob Nenpaus, thiab tom tiaj Mau-am ntawm ntug Dej Yauladees uas nyob ncaj lub nroog Yelikaus, hauv lub Hav Npethes Yesimaus thiab lub Hav Akaxias kis nruab nrab.

Tej Lus Qhia ua Ntej Hla Tus Dej Yauladees

50Thaum nyob hauv lub tiaj Mau-am ntawm ntug Dej Yauladees uas nyob ncaj lub nroog Yelikaus, tus TSWV hais rau Mauxes 51kom qhia tej lus no rau cov neeg Yixalayees hais tias, “Thaum nej hla tus Dej Yauladees mus rau tim tebchaws Kana-as, 52nej yuav tsum muab tagnrho cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws ntawd raws khiav mus kom tas. Muab lawv tej mlom pobzeb, mlom hlau, thiab lawv tej chaw teev dab tsoo kom puastsuaj tas huv tibsi. 53Txeeb lub tebchaws ntawd los rau nej thiab muab nej cov neeg faib mus nyob kom thoob plaws hauv lub tebchaws ntawd, rau qhov kuv muab lub tebchaws ntawd rau nej lawm. 54Muab lub tebchaws rho ntawv faib rau nej tej xeem thiab tej cuab kwvtij, tej thaj av uas dav muab rau tej cuab kwvtij coob thiab tej thaj av uas nqaim muab rau tej cuab kwvtij tsawg. 55Tiamsis yog nej tsis muab cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws ntawd raws tawm, cov neeg uas nej tseg cia yuav ua kev nyuaj siab rau nej ib yam li tus saus uas nyob hauv nej qhovmuag thiab tej hmab pos uas nyob ntawm nej ib sab, thiab lawv yuav tawmtsam nej. 56Yog nej tsis raws lawv tawm, kuv yuav ua kom nej puastsuaj, raws li kuv twb npaj yuav ua rau lawv kom lawv raug kev puastsuaj.”