33

Gưl Phung Israel Hiu Êbat leh anăn Anôk Diñu Jưh

1Anei dŭm anôk phung ƀuôn sang Israel hiu êbat, tơdah diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip tui si phung kahan diñu ti gŭ klei Y-Môis leh anăn Y-Arôn atăt gai. 2Y-Môis čih anôk diñu dơ̆ng hiu, sa gưl sa gưl, tui si klei Yêhôwa mtă; leh anăn anei jing dŭm anôk diñu hiu êbat tui si anôk diñu dơ̆ng. 3Diñu kbiă mơ̆ng ƀuôn Ramse hlăm mlan tal sa, hruê tal pluh êma hlăm mlan tal sa; hruê êdei kơ klei găn phung ƀuôn sang Israel kbiă hŏng klei dưi ti anăp ală jih jang phung Êjip, 4êjai phung Êjip dôk dơr jih jang anak diñu kkiêng tal êlâo phung Yêhôwa bi mdjiê leh ti krah diñu; Yêhôwa phat kđi msĕ mơh kơ phung yang diñu.
5Snăn phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao mơ̆ng ƀuôn Ramse jưh ti Sukôt. 6Diñu đuĕ nao mơ̆ng Sukôt leh anăn jưh ti Êtham dôk ti knhal kdrăn tač. 7Diñu đuĕ nao mơ̆ng Êtham leh anăn wir phă tluôn truh ti Pihahirôt phă ngŏ Baal-Sêphôn; leh anăn diñu jưh ti anăp Mikdôl. 8Diñu đuĕ nao mơ̆ng anăp Hahirôt leh anăn găn ti krah êa ksĭ mŭt hlăm kdrăn tač, leh anăn diñu êbat tlâo hruê hlăm kdrăn tač Êtham, leh anăn jưh ti Mara. 9Diñu đuĕ nao mơ̆ng Mara leh anăn truh ti Êlim; ti Êlim mâo pluh dua akŏ êa leh anăn kjuh pluh ƀĕ ana boh đung, leh anăn diñu jưh tinăn. 10Diñu đuĕ nao mơ̆ng Êlim leh anăn jưh giăm Êa Ksĭ Hrah. 11Diñu đuĕ nao mơ̆ng Êa Ksĭ Hrah leh anăn jưh hlăm kdrăn tač Sin. 12Diñu đuĕ nao mơ̆ng kdrăn tač Sin leh anăn jưh ti Dôphka. 13Diñu đuĕ nao mơ̆ng Dôphka leh anăn jưh ti Alus. 14Diñu đuĕ nao mơ̆ng Alus leh anăn jưh ti Rêphidim, tinăn amâo mâo êa mnăm ôh kơ phung ƀuôn sang. 15Diñu đuĕ nao mơ̆ng Rêphidim leh anăn jưh hlăm kdrăn tač Sinai. 16Diñu đuĕ nao mơ̆ng kdrăn tač Sinai leh anăn jưh ti Kibrôt-Hatawa. 17Diñu đuĕ nao mơ̆ng Kibrôt-Hatawa leh anăn jưh ti Hasêrôt. 18Diñu đuĕ nao mơ̆ng Hasêrôt leh anăn jưh ti Ritma. 19Diñu đuĕ nao mơ̆ng Ritma leh anăn jưh ti Rimôn-Pêres. 20Diñu đuĕ nao mơ̆ng Rimôn-Pêres leh anăn jưh ti Lipna. 21Diñu đuĕ nao mơ̆ng Lipna leh anăn jưh ti Risa. 22Diñu đuĕ nao mơ̆ng Risa leh anăn jưh ti Kêlêhata. 23Diñu đuĕ nao mơ̆ng Kêlêhata leh anăn jưh ti Čư̆ Sêpher. 24Diñu đuĕ nao mơ̆ng Čư̆ Sêpher leh anăn jưh ti Harada. 25Diñu đuĕ nao mơ̆ng Harada leh anăn jưh ti Makhêlôt. 26Diñu đuĕ nao mơ̆ng Makhêlôt leh anăn jưh ti Tahat. 27Diñu đuĕ nao mơ̆ng Tahat leh anăn jưh ti Têra. 28Diñu đuĕ nao mơ̆ng Têra leh anăn jưh ti Mitka. 29Diñu đuĕ nao mơ̆ng Mitka leh anăn jưh ti Hasmôna. 30Diñu đuĕ nao mơ̆ng Hasmôna leh anăn jưh ti Môsêrôt. 31Diñu đuĕ nao mơ̆ng Môsêrôt leh anăn jưh ti Bênêjakan. 32Diñu đuĕ nao mơ̆ng Bênêjakan leh anăn jưh ti Hôrhagitgat. 33Diñu đuĕ nao mơ̆ng Hôrhagitgat leh anăn jưh ti Jôtbata. 34Diñu đuĕ nao mơ̆ng Jôtbata leh anăn jưh ti Abrôna. 35Diñu đuĕ nao mơ̆ng Abrôna leh anăn jưh ti Êsiôn-Gêber. 36Diñu đuĕ nao mơ̆ng Êsiôn-Gêber leh anăn jưh hlăm kdrăn tač Sin (jing Kadês). 37Diñu đuĕ nao mơ̆ng Kadês leh anăn jưh ti Čư̆ Hor ti knhal čar Êđôm.
38 Y-Arôn khua ngă yang đĭ ti dlông Čư̆ Hor tui si klei Yêhôwa mtă leh anăn ñu djiê tinăn hlăm thŭn tal pă pluh leh phung ƀuôn sang Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip, ti hruê tal sa mlan êma. 39Y-Arôn mâo sa êtuh dua pluh tlâo thŭn tơdah ñu djiê ti dlông Čư̆ Hor.
40 Mtao ƀuôn Arat, mnuih čar Kanaan, pô dôk hlăm čar Dhŭng hlăm čar Kanaan hmư̆ klei phung ƀuôn sang Israel truh.
41Diñu đuĕ nao mơ̆ng Čư̆ Hor leh anăn jưh ti Salmôna. 42Diñu đuĕ nao mơ̆ng Salmôna leh anăn jưh ti Punon. 43Diñu đuĕ nao mơ̆ng Punon leh anăn jưh ti Ôbôt. 44Diñu đuĕ nao mơ̆ng Ôbôt leh anăn jưh ti Iyê-Abarim ti lăn čar Môap. 45Diñu đuĕ nao mơ̆ng Iyê-Abarim leh anăn jưh ti Dibôn-Gat. 46Diñu đuĕ nao mơ̆ng Dibôn-Gat leh anăn jưh ti Almôn-Diblatam. 47Diñu đuĕ nao mơ̆ng Almôn-Diblatam leh anăn jưh ti čư̆ Abarim ti anăp Nêbô. 48Diñu đuĕ nao mơ̆ng čư̆ Abarim leh anăn jưh hlăm lăn dap čar Môap giăm êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô. 49Diñu jưh giăm êa krông Yurdan dơ̆ng mơ̆ng Bet-Jêsamôt truh ti Aƀel-Sitim hlăm lăn dap Čar Môap.

Knông Lăn leh anăn Klei Bi Mbha Čar Kanaan

50Yêhôwa lač kơ Y-Môis hlăm lăn dap ala čar Môap giăm êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô, 51“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, Tơdah diih găn êa krông Yurdan mŭt hlăm čar Kanaan, 52hlăk anăn brei diih suôt jih jang mnuih dôk hlăm čar mơ̆ng ti anăp diih, leh anăn bi rai jih jang boh tâo diñu ktur rup leh, leh anăn bi rai jih jang rup diñu tuh, leh anăn bi rai jih jang anôk dlông diñu. 53Brei diih mă jing dŏ diih pô čar anăn leh anăn dôk hlăm gơ̆, kyuadah kâo brei leh čar anăn kơ diih brei jing dŏ diih pô. 54 Brei diih dưn čar anăn hŏng klei mđăo tui si phung găp djuê diih. Kơ găp djuê lu brei diih brei ngăn dưn prŏng, leh anăn kơ găp djuê ƀiă brei diih brei ngăn dưn điêt; ti anôk klei mđăo djŏ kơ sa čô mnuih, anăn srăng jing dŏ ñu. Diih srăng dưn tui si găp djuê phung aê diih. 55Ƀiădah tơdah diih amâo suôt ôh phung dôk hlăm čar mơ̆ng ti anăp diih, snăn đơ phung diñu diih lui srăng jing msĕ si êruê tlŏ ală diih leh anăn giê knur ti djiêu diih, leh anăn diñu srăng bi rŭng diih hlăm ala čar diih srăng dôk. 56Leh anăn kâo srăng ngă kơ diih msĕ si kâo mĭn leh čiăng ngă kơ diñu.”