34

Ranh giới các đại tộc

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên: 2“Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau:
3,4Về phía nam, đất gồm có sa-mạc Sin, chạy dọc theo nước Ê-đôm. Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến sa-mạc Sin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đe ba-nê-a rồi từ đấy chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn. 5Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua sông Ai-cập và dừng lại ở biển (Địa trung hải).
6Biên giới phía Tây là bờ Địa trung hải.
7-9Biên giới phía bắc chạy từ Địa trung hải cho đến núi Hô-rơ, từ đấy vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát, Xíp-rôn và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan.
10,11Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham, từ đó xuống Ríp-la về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của biển Ki-nê-rết. 12Từ biển Ki-nê rết, biên giới chạy dọc theo sông Giô-đan và chấm dứt ở Biển Chết."
13Mai-sen nói: "Đó là đất của chín đại tộc rưỡi. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của Chúa Hằng Hữu, 14,15vì đại tộc Ru-bên, Gát và phân nửa đại tộc Ma-na-se đã nhận phần đất mình bên bờ phía đông sông Giô-đan."
16-18Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai -sen: "Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun và mỗi đại tộc một nhà lãnh đạo. 19Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các đại tộc: Khanh-lý, con trai Giê-phu-nê, đại diện Giu-đa. 20Sê-mu-ên, con A-mi-hút, đại diện đại tộc Si-mê-ôn; 21Ê-li-đát, con Kít-long, đại diện Bên-gia-min; 22Bu-ki, con Giốc-li, đại diện Đan; 23Ha-ni-ên, con Ê-phát, đại diện Ma-na-se. 24Kê-mu-ên, con Síp-tan, đại diện Ép-ra-im. 25Ê-li-sa-phan, con Phác-nát, đại diện Sa-bu-lôn, 26Pha-ti-ên, con A-xan, đại diện Y-sa-ca; 27A-hi-hút, con Sê-lô-mi, đại diện A-se 28Phê-đa-ên, con A-mi-hút, đại diện đại tộc Nép-ta-li. 29Đó là những người Ta chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho Y-sơ-ra-ên."