34

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum nej txeem mus rau hauv Khana‑as tebchaws (yog lub tebchaws uas yuav poob ua nej qub txeeg qub teg, yog tag nrho Khana‑as tebchaws huvsi), 3nej lub tebchaws sab nrad yog txij ntawm tebchaws moj sab qhua Xee raws Edoo ciam teb, thiab nej ciam teb sab nrad yog txij ntua Hiavtxwv Ntsev uas nyob sab hnub tuaj. 4Thiab nej ciam teb yuav lug lub dawm roob Akhanpi hla mus rau tebchaws moj sab qhua Xee mus txog ntua Khade Npania sab nrad, thiab mus txog Haxa‑ada hla mus txog Axamoo, 5thiab ciam teb yuav lug ntawm Axamoo mus txog tus dej Iyi mus kawg rau ntawm Hiavtxwv.
6“ ‘Nej ciam teb sab hnub poob yuav tau ntawm Hiavtxwv Loj thiab raws ntug hiavtxwv ntawd. No yog nej li ciam teb sab hnub poob.
7“ ‘No yog nej ciam teb sab ped, yog txij ntua Hiavtxwv Loj yuav ntsuas kom ncaj mus txog lub roob Hau. 8Txij ntawm lub roob Hau mas nej ntsuas kom ncaj mus txog txojkev uas mus rau lub moos Hama, thiab tus ciam teb sab no mus kawg rau ntawm Xente, 9thiab mus txog ntua Xifoo thiab mus kawg rau ntawm Haxa‑ena. No yog nej li ciam teb sab ped.
10“ ‘Nej yuav ntsuag ciam teb sab hnub tuaj txij ntua lub moos Haxa‑ena mus txog lub moos Sefas. 11Ciam teb ntawm Sefas nqes mus txog lub moos Linpla ntawm lub moos Ayi sab hnub tuaj, yuav nqes mus txog kaum Hiavtxwv Khinele thiab raws ntug hiavtxwv sab hnub tuaj, 12thiab taug tus dej Yaladee mus kawg rau ntawm Hiavtxwv Ntsev.w No yog nej lub tebchaws thiab tus ciam teb uas vij puag ncig.’ ”
13Mauxe hais rau cov Yixayee tias, “No yog lub tebchaws uas nej yuav tau rho ntawv los ua qub txeeg qub teg uas Yawmsaub hais kom muab rau cuaj xeem thiab ib nrab xeem, 14rau qhov xeem Lunpee thiab lawv tej cum thiab xeem Kas thiab lawv tej cum twb tau lawv qub txeeg qub teg lawm, thiab xeem Manaxe ib nrab los kuj tau lawm thiab. 15Ob xeem thiab ib nrab xeem ntawd twb tau lawv qub txeeg qub teg sab ntug dej Yaladee tim ub uas ncaj lub moos Yelikhau sab hnub tuaj.”
16Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 17“No yog cov uas yuav faib lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rau nej, tej npe yog pov thawj Ele‑axa thiab Noo tus tub Yausua. 18Koj yuav tsa ib xeem ib tug uas ua hlob faib lub tebchaws ua qub txeeg qub teg. 19No yog cov uas ua hlob ntawd tej npe, xeem Yuda yog Yefune tus tub Khalej, 20xeem Xime‑oo yog Amihu tus tub Semu‑ee, 21xeem Npeeyamee yog Khiloo tus tub Elida. 22Tus uas ua hlob hauv xeem Daj yog Yauli tus tub Npukhi. 23Yauxej caj ces mas tus uas ua hlob hauv xeem Manaxe yog Efau tus tub Hani‑ee, 24thiab tus uas ua hlob hauv xeem Efa‑i yog Sithas tus tub Khemu‑ee. 25Xeem Xenpuloo tus uas ua hlob yog Pana tus tub Elixafa, 26xeem Ixakha tus uas ua hlob yog Asxa tus tub Pati‑ee, 27xeem Asaw tus uas ua hlob yog Selaumis tus tub Ahihu, 28xeem Nathali tus uas ua hlob yog Amihu tus tub Pedahee.” 29Cov neeg no yog cov uas Yawmsaub hais kom faib qub txeeg qub teg rau cov Yixayee hauv Khana‑as tebchaws.