36

Sản nghiệp các con gái Sê-lô-phát

1Những người đứng đầu họ Ga-la-át (Ga-la-át là con Ma-ki, cháu Ma-na-se, chắt Giô-sép) đến thưa với Mai-sen và các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên: 2,3“Tuân lệnh Chúa Hằng Hữu, ông có chia đất cho Y-sơ-ra-ên theo lối bốc thăm, và cũng có giao tài sản đất đai của anh chúng tôi là Sê-lô-phát cho các cháu gái, con của anh chúng tôi. Nếu các cháu lấy chồng là người thuộc đại tộc khác, phần đất của các cháu sẽ theo họ về đại tộc nhà chồng, và như vậy đất đai của chúng tôi sẽ bị thu hẹp. 4Đến năm An nghỉ, đất cũng chẳng hoàn lại đại tộc chúng tôi, nhưng vĩnh viễn bị sát nhập vào đại tộc khác."
5Để giải quyết vấn đề này, Mai-sen nhận lệnh Chúa Hằng Hữu rồi nói lại nhân dân Y-sơ-ra-ên như sau: "Các con cháu Giô-sép trình bày hợp lý; 6và đây là lệnh của Chúa Hằng Hữu về vụ các con gái Sê-lô-phát: Họ được lấy ai làm chồng tùy ý, miễn là người chồng thuộc trong cùng một đại tộc. 7Như vậy đất đai sẽ không chuyên từ đại tộc này sang đại tộc khác, nhưng mỗi người sẽ giữ đất cho đại tộc mình. 8,9Một người con gái nhận được đất đai làm tài sản, dù thuộc đại tộc nào, nếu lấy chồng, chồng phải là người trong cùng đại tộc, như vậy đất đai của đại tộc nào được giữ trong đại tộc ấy, chứ không chuyển sang đại tộc khác.
10Các con gái Sê-lô-phát tuân theo lệnh của Chúa Hằng Hữu do Mai-sen truyền. 11,12Các cô Mộc-lan, Thiệt-sa, Hạ-lan, Minh-ca và Nữ-lan đều lấy chồng trong cùng đại tộc Ma-na-se (con Giô-sép), như vậy đất của họ vẫn thuộc về đại tộc này.
13Đó là những luật lệ của Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen truyền cho Y-sơ-ra-ên khi họ đang ở trong đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô.