36

Cov ntxhais qub txeeg qub teg

(X.Txh. 27:1-11)

1Cov thawj huv tej tsev tuabneeg huv Kile‑a cum tuaj cuag Mauxe. Kile‑a txwv yog Makhi, Makhi txwv yog Manaxe kws yog Yauxej caaj ceg. Puab has rua Mauxe hab cov kws ua hlub, yog cov kws ua thawj huv txhua xeem Yixayee has tas, 2“Yawmsaub tau kuas koj kws yog peb tug tswv muab lub tebchaws rhu ntawv faib ua qub txeeg qub teg rua cov Yixayee. Hab Yawmsaub kuas koj kws yog peb tug tswv muab Xelaufeha kws yog peb kwvtij le qub txeeg qub teg pub rua nwg tej ntxhais. 3Tassws yog tej ntxhais hov yuav cov Yixayee lwm xeem tej tub mas puab tej qub txeeg qub teg hov yuav raug muab rhu tawm huv peb tej laug qub txeeg qub teg moog tsaav rua lwm xeem le qub txeeg qub teg kws tej ntxhais moog yuav hov, mas txhad yuav coj qub txeeg qub teg kws peb rhu ntawv tau tawm huv peb moog. 4Mas txug xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab rua cov Yixayee, tes cov ntxhais hov tej qub txeeg qub teg yuav raug muab tsaav rua huv lwm xeem kws cov ntxhais moog yuav. Tes cov ntxhais hov le qub txeeg qub teg yuav raug muab rhu tawm huv peb xeem le qub txeeg qub teg moog lawm.”
5Mauxe txhad has rua cov Yixayee lawv le Yawmsaub kuas nwg has tas, “Yauxej cov tub xeem has raug lawm. 6Nuav yog tej kws Yawmsaub has txug Xelaufeha tej ntxhais. Ca puab yuav tug kws puab txaus sab tassws yuav tsum yuav cov kws yog puab txwv xeem. 7Mas cov Yixayee qub txeeg qub teg txhad yuav tsw raug muab rhu huv ib xeem moog rua lwm xeem vem cov Yixayee txhua tug yuav tsum tuav rawv tej laug qub txeeg qub teg rua huv nwg xeem. 8Hab tej ntxhais txhua tug huv cov xeem Yixayee kws tau qub txeeg qub teg ua nwg tug mas yuav tsum yuav quasyawg rua huv nwg txwv xeem xwb, sub cov Yixayee txhua tug txhad tuav tau nwg tej laug qub txeeg qub teg ca ua nwg tug. 9Ua le nuav txhad tsw raug muab qub txeeg qub teg rhu huv ib xeem moog rua lwm xeem, tsua qhov cov Yixayee txhua xeem nyag yuav tuav nyag qub txeeg qub teg ca.”
10Xelaufeha cov ntxhais ua lawv le Yawmsaub has rua Mauxe. 11Mas Malag, Thilaxa, Haula, Meekha hab Nau‑a kws yog Xelaufeha cov ntxhais puab yuav puab txwv tej kwvtij le tub ua quasyawg xwb. 12Puab yuav quasyawg huv puab xeem Manaxe kws yog Yauxej tug tub, mas puab qub txeeg qub teg txhad nyob huv puab txwv xeem moog le.
13Tej nuav yog tej lug nkaw hab tej kaab ke kws Yawmsaub has kuas Mauxe has rua cov Yixayee ntawm lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee kws ncaaj lub moos Yelikhau.