36

Xelaufehas Tej Qubtxeeg Qubteg

1Cov thawjcoj ntawm Nkile-as cuab kwvtij uas yog Makhiles tus tub thiab yog Yauxej tus tub Manaxes tus xeebntxwv, thiaj mus cuag Mauxes thiab lwm tus thawjcoj. 2Lawv mus thov hais tias, “Tus TSWV hais rau nej lawm, nws muab lub tebchaws no rho ntawv faib rau cov Yixalayees nyob. Thiab nws hais rau nej kom muab peb tus kwvtij Xelaufehas tej qubtxeeg qubteg rau nws cov ntxhais. 3Tiamsis nej yuav tsum nco ntsoov, yog lawv mus yuav txiv rau lwm xeem lawm, ces lawv tej qubtxeeg qubteg yuav yog xeem ntawd tug, thiab tej uas yog peb ntiag tug yuav tsawg heev lawm. 4Thaum txog Xyoo Thim uas thim tej qubtxeeg qubteg uas muab muag lawm rov qab los rau tus qub tswv, yuav tau muab Xelaufehas tej qubtxeeg qubteg ntxiv rau xeem uas nws cov ntxhais mus yuav ntawd, thiab peb xeem yuav tsis tau tej ntawd li lawm.”
5Yog li ntawd, Mauxes thiaj hais rau cov Yixalayees raws li tus TSWV tej lus uas hais tias, “Tej lus uas xeem Manaxes hais ntawd yeej yog lawm, 6thiab tus TSWV hais tseg cia hais tias, Xelaufehas cov ntxhais muaj cai yuav tau txiv raws li lawv siab nyiam, tiamsis yuav tsum yuav cov uas yog nws xeem xwb. 7Ua li ntawd kom txhua xeem Yixalayees tej qubtxeeg qubteg thiaj yog nws xeem ntawd tug mus li. 8Txhua tus pojniam uas muaj qubtxeeg qubteg nyob hauv haivneeg Yixalayees xeem twg lawm, nws yuav tsum yuav tus txiv ua yog xeem ntawd xwb. Ua li no txhua tus Yixalayees thiaj li yuav tau lawv cov yawgkoob tej qubtxeeg qubteg cia 9thiab tej qubtxeeg qubteg ntawd thiaj tsis poob ntawm xeem no mus ua xeem tod tug. Txhua xeem Yixalayees nyias yuav tsum muaj nyias teej tug.”
10-11Yog li ntawd, Malas, Tilexas, Haunkelas, Milekas thiab Nau-es uas yog Xelaufehas cov ntxhais, tau ua raws li tus TSWV hais rau Mauxes lawm, lawv thiaj mus yuav lawv cov nus kwvtij xwb. 12Lawv mus yuav Yauxej cov xeebntxwv uas yog xeem Manaxes cuab kwvtij, thiab lawv tej qubtxeeg qubteg thiaj tseem yog lawv txiv tug.
13Tej lus no yog kev tswjhwm thiab kevcai uas tus TSWV samhwm rau Mauxes kom qhia rau cov Yixalayees, thaum lawv tseem nyob hauv lub tiaj nrag Mau-am ntawm tus Dej Yauladees uas ncaj lub nroog Yelikaus.