3

Người Lê-vi

1Vào những ngày Chúa Hằng Hữu phán dạy Mai-sen trên núi Si-nai, con cháu của A-rôn và Mai-sen gồm có: 2con trưởng nam của A-rôn là Na-đáp; các con kế là A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 3Họ là những người được xức dầu thánh để giữ chức thầy tế lễ và phục vụ trong Lều hội kiến. 4Vì Na-đáp và A-bi-hu chết trước mặt Chúa khi họ dâng lửa lạ trong sa mạc Si-nai, không để lại con cái, nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma được làm thầy tế lễ phụ tá cho A-rôn, cha họ.
5Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Hãy triệu tập đại tộc Lê-vi cho họ trình diện A-rôn để nhận công tác. 6-9Dưới sự hướng dẫn của A-rôn, họ sẽ thay mặt toàn dân thi hành thánh chức trong Đền Chúa. Họ cũng có nhiệm vụ quản lý và phục dịch trong Đền và bảo trì mọi vật dụng trong Lều hội kiến. Con sẽ đặt toàn thể đại tộc Lê-vi dưới quyền A-rôn và các con người, vì người Lê-vi là đại biểu của nhân dân. 10Còn A-rôn và các con người sẽ thi hành chức vụ tế lễ. Không một ai ngoài họ được xen vào chức vụ này; ai bất tuân sẽ bị xử tử."
11Chúa Hằng Hữu cũng bảo Mai-sen:
12“Người Lê-vi thuộc về Ta, Ta chấp nhận họ thay thế cho các con đầu lòng của toàn dân Y-sơ-ra-ên, 13vì tất cả các con đầu lòng thuộc về Ta. Vào ngày Ta đoán phạt các con đầu lòng Ai-cập, Ta đã dành các con đầu lòng Y-sơ-ra-ên cho Ta, cả người lẫn gia súc. Ta là Chúa Hằng Hữu."
14Chúa Hằng Hữu cũng có dặn Mai-sen trong sa mạc Si-nai: 15“Hãy kiểm tra dân số đại tộc Lê-vi theo thứ tự gia đình, tất cả nam giới từ trẻ sơ sinh một tháng trở lên." 16Mai-sen vâng lời Chúa, kiểm tra con cháu Lê-vi.
17Các con trai Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. 18Con trai Ghẹt-sôn là Líp-ni và Si-mê-y. 19Con trai Kê-hát là Am-ram, Y-sa, Hếp-rôn và U-xi-ên. 20Con trai Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si. 21Gia tộc Ghẹt-sôn gồm hai gia đình là Líp-ni và Si-mê-y. 22Số người từ một tháng trở lên cộng được 7.500. 23,24Gia tộc Ghẹt-sôn do Ê-li-a-sáp con La-ên chỉ huy, cắm trại sau Lều hội kiến, về phía tây. 25,26Họ chịu trách nhiệm về nóc Đền tạm, tấm màn che cửa Lều hội kiến, màn bọc hành lang, màn che cửa hành lang chung quanh Đền tạm, bàn thờ và các dây thừng buộc Đền tạm.
27Gia tộc Kê-hát: gồm bốn gia đình là A-ram, Y-sa, Hếp-rôn và U-xi-ên. 28Tổng số người từ một tháng trở lên kiểm tra được là 8.600. 29,30Gia tộc Kê-hát do Ê-li-sa-phan chỉ huy, sẽ cắm trại phía nam Đền tạm. 31Họ chịu trách nhiệm về Rương giao ước, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ, các dụng cụ dùng trong Đền thánh và bức màn. 32Các công tác phục vụ trong Đền thánh này đều do các gia tộc phụ trách và gia trưởng điều khiển, nhưng tất cả đều đặt dưới quyền giám sát của thầy tế lễ Ê-lê-ê-sa, con A-rôn.
33Gia tộc Mê-ra-ri gồm hai gia đình Mác-li và Mu-si.
34Số người từ một tháng trở lên cộng được 6.200. 35Gia tộc Mê-ra-ri do Su-ri-ên chỉ huy, cắm trại phía bắc Lều hội kiến. 36,37Họ chịu trách nhiệm về khung Lều hội kiến, thanh ngang, trụ, lỗ trụ, và các đồ phụ tùng, trụ chung quanh hành lang, lỗ trụ, móc và dây.
38Phía đông tức là phía trước Đền tạm và Lều hội kiến chỉ có Mai-sen, A-rôn và các con người được cắm trại, vì họ có trách nhiệm phục vụ trong Đền thánh, lo việc tế lễ cho nhân dân - Bất kỳ ai khác đến cắm trại tại khu này sẽ bị xử tử.
39Tổng kết cuộc kiểm tra đại tộc Lê-vi (do Mai-sen và A-rôn thực hiện theo lời Chúa dạy) là 22.000 người, gồm nam giới từ một tháng trở lên.
40Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: "Bây giờ con kiểm tra tất cả các con trưởng nam của người Y-sơ-ra-ên, từ một tháng trở lên, đăng ký tên từng người. 41Tuy nhiên, con sẽ lấy người Lê-vi thay thế các con trưởng nam này cho Ta. Súc vật cũng vậy, lấy súc vật của người Lê-vi thay thế cho súc vật đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên." 42Vậy Mai-sen kiểm tra các con trưởng nam của người Y-sơ-ra-ên, như Chúa bảo ông. 43Tổng số con trưởng nam từ một tháng trở lên đăng ký tên từng người, là 22.273. 44Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 45“Người Lê-vi được dành cho Ta, 22.000 người Lê-vi thay cho các con trưởng nam Y-sơ-ra-ên, và súc vật của người Lê-vi thay cho súc vật đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. Ta là Chúa Hằng Hữu. 46-48Đối với số 273 người con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên thặng dư (so với số người Lê-vi), mỗi người phải trả một khoản tiền chuộc là năm lạng bạc, theo cân Nơi thánh. Con sẽ thu số tiền này rồi đem giao cho A-rôn và các con người." 49,50Vậy, Mai-sen thu số tiền chuộc của 273 người này, cộng được 1.365 lạng bạc theo cân Nơi thánh. 51Theo lời Chúa dạy, Mai-sen đem số tiền này giao cho các con A-rôn.