3

Aalon Nyei Dorn

1Naaiv se Aalon caux Mose nyei ziex doic mienh, doix Mose yiem Sinaai Mbong, Ziouv caux ninh gorngv waac nyei ziangh hoc.
2Aalon nyei dorn nyei mbuox maaih hnangv naaiv. Dorn-hlo heuc Naa^ndapc yaac maaih Aa^mbi^hu, E^le^aa^saa, caux I^taa^maa. 3Naaiv se Aalon nyei dorn nyei mbuox, dongh Mose longc youh orn daaih zoux sai mienh, paaiv zoux sai mienh nyei gong. 4Mv baac yiem Sinaai Deic-Bung-Huaang wuov zanc, Naa^ndapc caux Aa^mbi^hu longc maiv maaih leiz longc nyei douz ziec bun Ziouv ziouc zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien daic mi'aqv. Ninh mbuo maiv maaih dorn-jueiv. Hnangv naaic, Aalon ziangh jienv nyei ziangh hoc, kungx maaih E^le^aa^saa caux I^taa^maa zoux sai mienh nyei gong hnangv.

Paaiv Lewi Mienh Tengx Sai Mienh

5Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, 6“Oix zuqc dorh Lewi Fingx daaih jiu bun Aalon sai mienh weic tengx ninh. 7Ninh mbuo oix zuqc yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh weic Aalon yaac weic zuangx baeqc fingx zoux ndopv-liuh nyei gong. 8Ninh mbuo oix zuqc goux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei yietc zungv jaa-sic yaac weic I^saa^laa^en Mienh zoux ndopv-liuh nyei gong. 9Oix zuqc zorqv ⟨Lewi Mienh⟩ jiu bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo. Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx se dongh naaiv deix oix zuqc jiu nzengc bun Aalon. 10Oix zuqc orn Aalon caux ninh nyei dorn mbuo zoux sai mienh nyei gong. Cuotv liuz naaiv deix, maaih haaix dauh mingh fatv singx dinc, wuov dauh oix zuqc daix daic.”
11Ziouv yaac gorngv mbuox Mose, 12“Yiem I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gu'nyuoz yie ginv cuotv Lewi Mienh weic div I^saa^laa^en nyei yietc zungv m'sieqv dorn yungz nyei daauh dauh dorn. Lewi Mienh benx yie nyei, 13weic zuqc dauh dauh dorn-la'gauv benx yie nyei. Yiem I^yipv Deic-Bung yie daix mouz dauh dorn-la'gauv wuov zanc, yie ginv cuotv liemh mienh liemh saeng-kuv nyei daauh dauh dorn benx nzengc yie nyei. Ninh mbuo oix zuqc benx yie nyei. Yie se Ziouv. ”

Faaux Lewi Mienh Nyei Mienh Houz

14Yiem Sinaai Deic-Bung-Huaang, Ziouv gorngv mbuox Mose, 15“Oix zuqc saauv Lewi Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc, ziux ninh mbuo nyei mienh buonc. Da'faanh buangv hlaax faaux maengx nyei m'jangc dorn, oix zuqc saauv nzengc.” 16Mose ziouc ei jienv Ziouv nyei waac saauv ninh mbuo, hnangv Ziouv paaiv ninh zoux nor.
17Naaiv se Lewi nyei dorn nyei mbuox. Maaih Geson, Ko^haatv caux Me^laa^li.
18Geson nyei dorn ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih Lipv^ni caux Si^me^i Mienh.
19Ko^haatv nyei dorn ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih Amlaam, Itc^haa, He^mbo^lon caux Utc^si^en Mienh.
20Me^laa^li nyei dorn ziux ninh mbuo nyei bungh buonc benx Maali caux Musi Mienh.
 Naaiv se Lewi Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.
21Geson nyei bungh buonc se Lipv^ni caux Si^me^i Mienh. Naaiv se Geson Mienh nyei bungh buonc. 22Yiem yietc hlaax faaux maengx nyei m'jangc dorn yietc zungv maaih siec cin hmz baeqv dauh. 23Geson Mienh nyei bungh buonc oix zuqc corng ganh nyei ndopv-liuh yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh nqa'haav maengx, fai bung wuov. 24Laa^en nyei dorn, E^li^yaa^saapc, zoux Geson Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv. 25Yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh, Geson Mienh oix zuqc goux gomv ndopv-liuh gu'nyuoz wuov yiemc caux ga'nyiec wuov yiemc, aengx goux gomv gu'nguaaic nyei ndopv, bieqc Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei mbaeqc gaengh ndie, 26weih gormx ndopv-liuh caux ziec-dorngh mbaeqc laatc caux mbaeqc laatc gaengh nyei ndie. Liemh hlaang aengx caux naaiv buoqv ga'naaiv yietc zungv se ninh mbuo oix zuqc liuc leiz.
27Ko^haatv nyei bungh buonc maaih Amlaam, Itc^haa, He^mbo^lon caux Utc^si^en Mienh. Naaiv se Ko^haatv Mienh nyei bungh buonc. 28Yiem yietc hlaax faaux maengx nyei yietc zungv m'jangc dorn maaih hietc cin luoqc baeqv dauh. Ko^haatv Mienh nyei gong se oix zuqc goux singx dinc. 29Ko^haatv Mienh nyei bungh buonc oix zuqc corng ganh nyei ndopv-liuh yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei naamh bung maengx. 30Utc^si^en nyei dorn, E^li^saa^faan, zoux Ko^haatv Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv. 31Ninh mbuo oix zuqc goux ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang,⟩ dieh, dang-jaax, ziec-dorngh caux buov hung dieh, aengx caux yietc zungv yiem singx dinc longc nyei jaa-sic, liemh mbaeqc gaengh ndie. Da'faanh naaiv buoqv ga'naaiv qiemx longc nyei yietc zungv se yiem ninh mbuo liuc leiz nzengc. 32Maaih Aalon sai mienh nyei dorn, E^le^aa^saa, zoux Lewi Mienh gauh hlo jiex nyei bieiv zeiv yaac gunv goux singx dinc wuov deix mienh.
33Me^laa^li nyei bungh buonc maaih Maali caux Musi Mienh. Naaiv se Me^laa^li Mienh nyei bungh buonc. 34Yiem yietc hlaax faaux maengx nyei m'jangc dorn yietc zungv maaih juqv cin nyic baeqv dauh. 35Aa^mbi^haa^in nyei dorn, Sux^li^en, zoux Me^laa^li Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv. Ninh mbuo oix zuqc corng ganh nyei ndopv-liuh yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei baqv bung maengx. 36Paaiv bun Me^laa^li Mienh zoux nyei gong se oix zuqc goux ndopv-liuh nyei qorng, gungh gangc ndiangx, dongc, taapv, caux yietc zungv zoux qorng nyei ga'naaiv. Da'faanh naaiv buoqv ga'naaiv qiemx longc nyei nyungc-nyungc se yiem ninh mbuo liuc leiz. 37Liemh laatc dongc, dongc nyei taapv, mborng ndau corng laatc ndie nyei dongc caux hlaang yaac oix zuqc goux.
38Mose caux Aalon caux Aalon nyei dorn mbuo oix zuqc corng ganh nyei ndopv-liuh yiem zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh nyei dong bung maengx, mba'hnoi cuotv wuov bung, se yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh nza'hmien. Ninh mbuo oix zuqc weic I^saa^laa^en Mienh goux singx dinc. Cuotv liuz naaiv deix, haaix dauh mingh fatv singx dinc, oix zuqc daix daic.
39Mose caux Aalon ei Ziouv paaiv nyei waac saauv Lewi Mienh. Ziux bungh buonc dauh dauh buangv hlaax faaux maengx nyei m'jangc dorn yietc zungv maaih i waanc i cin dauh.

Lewi Mienh Div I^saa^laa^en Mienh Nyei Dorn-La'gauv

40Ziouv gorngv mbuox Mose, “Oix zuqc saauv nzengc I^saa^laa^en Mienh yungz daaih buangv hlaax faaux maengx nyei daauh dauh dorn. Oix zuqc fiev jienv mouz dauh nyei mbuox. 41Meih mbuo oix zuqc ginv Lewi Mienh bun yie weic div I^saa^laa^en Mienh yungz nyei yietc zungv daauh dauh dorn. Lewi Mienh nyei saeng-kuv yaac oix zuqc longc div I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zungv saeng-kuv njiec nyei daauh toi dorn. Yie se Ziouv. ”
42Mose ziouc ziux Ziouv paaiv nyei waac saauv nzengc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yungz nyei daauh dauh dorn. 43Ziux faaux mbuox nyei soux mouc, maaih i waanc i cin nyic baeqv cietv ziepc faam dauh yietc hlaax faaux maengx nyei daauh dauh dorn.
44Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, 45“Oix zuqc zorqv Lewi Mienh fungx bun yie div I^saa^laa^en Mienh yungz nyei yietc zungv dorn-la'gauv, yaac longc Lewi Mienh nyei saeng-kuv div I^saa^laa^en Mienh nyei saeng-kuv. Lewi Mienh oix zuqc benx yie nyei. Yie se Ziouv. 46I^saa^laa^en Mienh nyei dorn-la'gauv gauh camv Lewi Mienh nyei nyic baeqv cietv ziepc faam dauh. Zengc njiec naaiv deix, oix zuqc zuoqc. 47Yietc dauh oix zuqc cuotv yietc lungz faam-zinh nyaanh ziux singx dinc dingc daaih nyei hniev-daauh. 48Zuoqc zengc njiec naaiv deix mienh nyei nyaanh oix zuqc jiu bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo.”
49Mose ziouc siou dongh Lewi Mienh div liuz zengc njiec wuov deix I^saa^laa^en Mienh nyei zuoqc mienh nyaanh. 50Yiem I^saa^laa^en Mienh nyei dorn-la'gauv ninh duqv nduoh joih nyic ziepc hmz lungz nyaanh ziux singx dinc dingc daaih nyei hniev-daauh. 51Mose ziouc ziux Ziouv paaiv nyei waac zorqv naaiv deix zuoqc mienh nyei nyaanh fungx bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo.