3

Ƀing Djuai Lêwi

1Anai jing tơlơi yap kơ sang anŏ A̱rôn laih anŭn sang anŏ Môseh ƀơi mông Yahweh pơhiăp hăng Môseh ƀơi Čư̆ Sinai.
2Khul anăn ƀing ană đah rơkơi A̱rôn: Nadab jing ană kơčoa, Abihu, Eleazar laih anŭn Ithamar. 3Anŭn yơh jing khul anăn ƀing ană đah rơkơi A̱rôn, jing ƀing khua ngă yang Môseh trôč ia ƀâo mơngưi laih anŭn iâu laĭ pơkô̆ laih kiăng kơ mă bruă jing ƀing khua ngă yang. 4Samơ̆ Nadab laih anŭn Abihu rơbuh djai hĭ ƀơi anăp Yahweh tơdang ƀing gơñu pơkra sa gơnam pơyơr hăng apui ƀu rơgoh hiam ôh ƀơi anăp Yahweh amăng Tơdron Ha̱r Sinai. Ƀing gơñu ƀu hơmâo ƀing ană đah rơkơi ôh; tui anŭn kơnơ̆ng Eleazar laih anŭn Ithamar đôč yơh mă bruă jing ƀing khua ngă yang amăng rơnŭk ama gơñu A̱rôn dŏ hơdip.
5Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, 6“Ba rai bĕ djuai Lêwi hăng jao hĭ ƀing gơñu kơ A̱rôn kiăng kơ djru gơ̆. 7Ƀing gơñu či mă bruă pơala kơ gơ̆ laih anŭn kơ abih bang ană plei ƀơi Sang Khăn Pơjơnum kiăng kơ mă bruă amăng Sang Yang Hăng Khăn anŭn yơh. 8Ƀing gơñu khŏm răk wai abih bang gơnam amăng Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn ngă bruă amăng Sang Yang Hăng Khăn yơh kiăng kơ pơgiŏng hĭ hơdôm bruă grơ̆ng glăm ƀing Israel. 9Jao bĕ ƀing Lêwi kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu; ƀing gơñu jing ƀing Israel jing ƀing khŏm brơi hlo̱m kơ A̱rôn laih. 10Jao bĕ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu kiăng kơ mă bruă khua ngă yang; hlơi pô pơkŏn rai jĕ pơ anih anŭn, arăng či pơdjai hĭ pô anŭn yơh.”
11Yahweh ăt laĭ kơ Môseh, 12“Kâo hơmâo ruah mă laih ƀing Lêwi mơ̆ng ƀing Israel jing pơala kơ abih ƀing ană kơčoa đah rơkơi amăng ƀing Israel. Ƀing Lêwi jing ƀing lŏm kơ Kâo yơh, 13yuakơ abih bang ană kơčoa đah rơkơi jing lŏm kơ Kâo. Tơdang Kâo pơrai hĭ abih bang ƀing ană kơčoa đah rơkơi amăng čar Êjip, Kâo ruah pioh laih kơ Kâo pô rĭm ană kơčoa amăng ƀing Israel, mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng. Ƀing gơñu jing lŏm kơ Kâo yơh. Kâo yơh jing Yahweh.”
14Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng amăng Tơdron Ha̱r Sinai tui anai, 15“Yap bĕ ƀing Lêwi tui hăng ƀing sang anŏ laih anŭn ƀing djuai gơñu. Yap bĕ rĭm đah rơkơi čơdơ̆ng mơ̆ng sa blan pơ ngŏ.” 16Tui anŭn, Môseh yap ƀing gơñu kar hăng tơlơi pơhiăp Yahweh pơđar laih kơ ñu.
  17Anai jing khul anăn ƀing ană đah rơkơi Lêwi:
    Gersôn, Kehat laih anŭn Merari.
  18Anai jing khul anăn ƀing djuai Gersôn:
    Libni laih anŭn Simei.
  19Ƀing djuai Kehat:
    Amram, Izhar, Hebrôn laih anŭn Uzziêl.
  20Ƀing djuai Merari:
    Mahli laih anŭn Musi.
 Anŭn yơh jing ƀing djuai Lêwi tui hluai hăng ƀing sang anŏ gơñu.
21Ƀing djuai Libni laih anŭn Simei lŏm kơ kơnung djuai Gersôn; anŭn yơh jing ƀing djuai Gersôn. 22Mrô yap abih bang ƀing đah rơkơi čơdơ̆ng mơ̆ng sa blan pơ ngŏ hơmâo tơjuh-rơbâo rơma-rơtuh čô. 23Ƀing djuai Gersôn či dŏ jưh gah yŭ̱, jing gah rŏng kơ Sang Yang Hăng Khăn yơh. 24Pô khua ƀing sang anŏ Gersôn jing Eliasap ană đah rơkơi Lael. 25Ƀơi Sang Khăn Pơjơnum, ƀing Gersôn či grơ̆ng glăm bruă răk wai hơdôm gơnam go̱m sang anŭn gah rơngiao laih anŭn gah lăm, khăn păng ƀơi bah amăng anih pơjơnum, 26khul khăn păng kơ wăl tơdron, khăn păng ƀơi bah amăng nao pơ wăl tơdron jum dar Sang Yang Hăng Khăn, kơnưl laih anŭn khul hrĕ akă. Ƀing gơñu ăt či grơ̆ng glăm abih gơnam kơ hơdôm bruă yua anŭn mơ̆n.
27Ƀing djuai Amram, Izhar, Hebrôn laih anŭn Uzziêl lŏm kơ kơnung djuai Kehat; anŭn yơh jing ƀing djuai Kehat. 28Mrô yap abih bang ƀing đah rơkơi mơ̆ng sa blan pơ ngŏ hơmâo sapăn-rơbâo năm-rơtuh čô. Ƀing djuai Kehat grơ̆ng glăm bruă răk wai Anih Rơgoh Hiam. 29Djuai Kehat či dŏ jưh gah thu̱ng kơ Sang Yang Hăng Khăn. 30Pô khua ƀing sang anŏ djuai Kehat jing Elizaphan ană đah rơkơi Uzziêl. 31Ƀing gơñu grơ̆ng glăm amăng bruă čơkŭng hip tơlơi pơgop, kơƀa̱ng, apui kơđen, kơnưl, hơdôm gơnam yua amăng bruă ngă yang, amăng anih rơgoh hiam laih anŭn khăn păng ƀơi jơlan mŭt nao pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh. Ƀing gơñu či grơ̆ng glăm abih bang hơdôm gơnam kơ hơdôm bruă yua anŭn. 32Khua ba akŏ ƀing Lêwi jing Eleazar ană đah rơkơi khua ngă yang A̱rôn. Arăng jao ñu jing akŏ kơ ƀing grơ̆ng glăm bruă răk wai anih rơgoh hiam.
33Ƀing djuai Mahli laih anŭn Musi jing ƀing lŏm kơ ƀing djuai Merari; anŭn yơh jing ƀing kơnung djuai Merari. 34Mrô yap abih bang ƀing đah rơkơi mơ̆ng sa blan pơ ngŏ hơmâo năm-rơbâo dua-rơtuh čô. 35Pô khua ƀing sang anŏ ƀing djuai Merari jing Zuriel ană đah rơkơi HʼAbihail; ƀing gơñu či dŏ jưh gah dư̱r kơ Sang Yang Hăng Khăn. 36Arăng ruah ƀing djuai Merari kơ bruă răk wai khul kơyâo khô̱ng Sang Yang Hăng Khăn, kơyâo hlô̱ng, khul tơmĕh, khul jơ̆ng atur, abih bang gơnam yua sang khăn anŭn. Ƀing gơñu či grơ̆ng glăm rĭm mơta tơlơi kơ bruă yua anŭn yơh, 37wơ̆t hăng khul tơmĕh jum dar wăl tơdron laih anŭn khul jơ̆ng atur, khul gai grŏ̱ sang khăn anŭn wơ̆t hăng khul hrĕ akă mơ̆n.
38Môseh, A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi A̱rôn či dŏ jưh gah ngŏ̱ kơ Sang Yang Hăng Khăn anŭn, anăp nao pơ gah yang hrơi ƀlĕ, jing gah anăp kơ Sang Khăn Pơjơnum yơh. Ƀing gơñu grơ̆ng glăm bruă răk wai Anih Rơgoh Hiam pơala kơ ƀing Israel. Hlơi pô pơkŏn rai jĕ pơ anih anŭn, arăng či pơdjai hĭ pô anŭn yơh.
39Tui hăng Yahweh pơđar kơ Môseh hăng A̱rôn, arăng yap abih bang ƀing Lêwi tui hluai ƀing djuai gơñu wơ̆t hăng rĭm ană đah rơkơi mơ̆ng sa blan pơ ngŏ hơmâo duapluh-dua-rơbâo čô.
40Yahweh pơhiăp hăng Môseh, “Yap bĕ abih bang ƀing ană kơčoa đah rơkơi Israel jing ƀing čơdơ̆ng mơ̆ng sa blan pơ ngŏ laih anŭn čih pioh bĕ hơdôm anăn gơñu. 41Kâo yơh jing Yahweh, tui anŭn mă brơi bĕ kơ Kâo ƀing đah rơkơi Lêwi pơala kơ abih bang ƀing ană kơčoa đah rơkơi Israel, laih anŭn hơdôm hlô mơnơ̆ng rong ƀing Lêwi pơala kơ abih bang ană blung hlâo hlô mơnơ̆ng rong ƀing Israel.”
42Tui anŭn, Môseh yap abih bang ană kơčoa ƀing Israel tui hăng Yahweh pơđar laih kơ ñu. 43Mrô yap abih bang ƀing ană kơčoa đah rơkơi mơ̆ng sa blan pơ ngŏ, čih tui hăng anăn, hơmâo duapluh-dua-rơbâo dua-rơtuh tơjuhpluh-klâo čô.
44Yahweh ăt pơhiăp hăng Môseh tui anai, 45“Mă bĕ ƀing đah rơkơi Lêwi pơala kơ abih bang ƀing ană kơčoa đah rơkơi Israel, laih anŭn hlô mơnơ̆ng rong ƀing Lêwi pơala kơ hlô mơnơ̆ng rong Israel. Ƀing Lêwi anai jing lŏm kơ Kâo yuakơ Kâo yơh jing Yahweh. 46Kiăng song mă dua-rơtuh tơjuhpluh-klâo čô ƀing ană kơčoa Israel jing mrô lu hloh kơ mrô ƀing Lêwi, 47mă bĕ rơma sekel kơ rĭm čô, tui hluai hăng sekel sang yang jing gơnam pơkơtraŏ truh kơ duapluh gerah. 48Jao bĕ prăk tơlơi song mă ƀing ană kơčoa ƀing Israel anŭn kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu.”
49Tui anŭn, Môseh pơƀut glaĭ abih prăk song mă anŭn mơ̆ng ƀing arăng yap rơbeh lu hloh kơ mrô ƀing Lêwi song mă laih. 50Môseh pơƀut glaĭ prăk amrăk mơ̆ng ƀing ană kơčoa đah rơkơi Israel hăng pơkơtraŏ truh sa-rơbâo klâo-rơtuh nămpluh-rơma sekel, tui hluai hăng prăk sekel sang yang. 51Môseh jao khul prăk song mă anŭn kơ A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi gơ̆ tui hăng boh hiăp Yahweh pơđar laih kơ ñu.