7

Tej uas xyeem pub lub thaj rau Yawmsaub

1Hnub uas Mauxe tsa Yawmsaub lub tsev ntaub tiav thiab tau ua kevcai hliv roj ywg lub tsev ntaub thiab txhua yam uas nyob hauv, tu kom dawb huv, thiab tau hliv roj ywg lub thaj thiab tej twj uas siv huvsi tu kom dawb huv rau Yawmsaub lawm, 2mas cov uas ua hlob hauv cov Yixayee, yog tej tsev neeg tus thawj, yog cov uas ua hlob hauv tej xeem uas saib xyuas cov uas suav cia lawd, 3lawv coj qhov txhia chaw tuaj xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag, yog rau lub tsheb nyuj uas muaj ntaub kauv thiab kaum ob tug nyuj, ob tug uas ua hlob coj ib lub tsheb thiab ib leeg coj ib tug nyuj tuaj xyeem rau ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub.
4Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 5“Cia li txais tej no ntawm lawv kom thiaj tau siv ua haujlwm ntawm lub tsev ntaub sib ntsib, thiab cia li muab rau cov Levi txhua tus raws li lawv tes haujlwm uas lawv ua.” 6Mauxe thiaj li txais tej tsheb nyuj thiab tej nyuj muab rau cov Levi. 7Nws muab ob lub tsheb thiab ob nkawm nyuj rau Kwsoo ceg raws li lawv tej haujlwm. 8Nws muab plaub lub tsheb thiab plaub nkawm nyuj rau Melali ceg raws li lawv tej haujlwm uas pov thawj Aloo tus tub Ithama qhia kom lawv ua. 9Tiamsis nws tsis muab dabtsi rau Khauha ceg vim lawv tej haujlwm yog tej yam uas dawb huv uas yuav tsum kwv xwb. 10Thiab cov uas ua hlob muab qhov txhia chaw xyeem ua kevcai pub lub thaj rau Yawmsaub rau hnub uas ua kevcai muab roj hliv ywg lub thaj ntawd. Cov uas ua hlob nyias taus nyias xyeem qhov txhia chaw ntawm lub thaj. 11Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cov uas ua hlob ib leeg yuav tsum tuaj xyeem ib hnub ua kevcai pub lub thaj rau kuv.”
12Tus uas muab qhov txhia chaw xyeem thawj hnub yog Aminada tus tub Nasoo uas yog xeem Yuda. 13Yam uas nws muab xyeem yog muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 14thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 15thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 16ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 17ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Aminada tus tub Nasoo muab xyeem.
18Hnub uas ob Xu‑a tus tub Nethanee uas ua xeem Ixakha tus thawj muab qhov txhia chaw tuaj xyeem. 19Tej uas nws muab xyeem, yog muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 20thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 21thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 22ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 23ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Xu‑a tus tub Nethanee muab xyeem.
24Hnub uas peb Heloo tus tub Elia uas ua xeem Xenpuloo tus thawj 25muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 26thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 27thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 28ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 29ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Heloo tus tub Elia muab xyeem.
30Hnub uas plaub Sede‑aw tus tub Elixu uas ua xeem Lunpee tus thawj 31muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 32thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 33thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 34ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 35ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Sede‑aw tus tub Elixu muab xyeem.
36Hnub uas tsib Xulisadai tus tub Selumi‑ee uas ua xeem Xime‑oo tus thawj 37muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 38thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 39thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 40ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 41ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Xulisadai tus tub Selumi‑ee muab xyeem.
42Hnub uas rau De‑u‑ee tus tub Eliyaxa uas ua xeem Kas tus thawj 43muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 44thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 45thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 46ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 47ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas De‑u‑ee tus tub Eliyaxa muab xyeem.
48Hnub uas xya Amihu tus tub Elisama uas ua xeem Efa‑i tus thawj 49muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 50thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 51thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 52ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 53ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Amihu tus tub Elisama muab xyeem.
54Hnub uas yim Pedaxu tus tub Kamali‑ee uas ua xeem Manaxe tus thawj 55muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 56thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 57thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 58ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 59ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Pedaxu tus tub Kamali‑ee muab xyeem.
60Hnub uas cuaj Kide‑auni tus tub Anpidas uas ua xeem Npeeyamee tus thawj 61muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 62thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 63thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 64ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 65ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Kide‑auni tus tub Anpidas muab xyeem.
66Hnub uas kaum Amisadai tus tub Ahiyexaw uas ua xeem Daj tus thawj 67muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 68thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 69thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 70ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 71ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Amisadai tus tub Ahiyexaw muab xyeem.
72Hnub uas kaum ib Aukhas tus tub Paki‑ee uas ua xeem Asaw tus thawj 73muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 74thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 75thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 76ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 77ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Aukhas tus tub Paki‑ee muab xyeem.
78Hnub uas kaum ob Ena tus tub Ahila uas ua xeem Nathali tus thawj 79muab tej no xyeem, muab ib lub tais pliab uas yog nyiaj hnyav 130 sekhee, ib lub phaj uas yog nyiaj hnyav 70 sekhee hnyav raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, ob lub puavleej muaj hmoov mog zoo zoo ntse roj puv nkaus hauv ua kevcai xyeem qoob loo, 80thiab muab ib lub tais uas yog kub hnyav kaum sekhee muaj cov hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, 81thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj thiab ib tug menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos ua kevcai hlawv huvsi xyeem, 82ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim, 83ob tug nyuj, tsib tug txiv yaj, tsib tug txiv tshis thiab tsib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos tua ua kevcai xyeem sib raug zoo. Tej no yog tej uas Ena tus tub Ahila muab xyeem.
84No yog tej qhov txhia chaw uas cov ua thawj hauv cov Yixayee muab xyeem ua kevcai pub lub thaj rau Yawmsaub rau hnub uas ua kevcai muab roj hliv ywg lub thaj, mas yog li no, 12 lub tais pliab nyiaj, 12 lub phaj nyiaj, 12 ob lub tais kub, 85ib lub tais pliab nyiaj ntawd hnyav 130 sekhee, ib lub phaj nyiaj ntawd hnyav 70 sekhee, mas cov nyiaj uas ua tej twj siv no huvsi hnyav 2,400 sekhee raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, 86thiab 12 lub tais kub uas muaj tshuaj tsw qab puv nkaus hauv, mas ib lub hnyav 10 sekhee raws li tej sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, mas cov kub uas ua tej tais no huvsi hnyav 120 sekhee. 87Tej tsiaj uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem muaj 12 tus txiv nyuj thiab 12 tus txiv yaj thiab kaum ob tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos nrog cov uas ua kevcai xyeem qoob loo ua ke, thiab muaj 12 tus txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim. 88Tej tsiaj uas tua ua kevcai xyeem sib raug zoo muaj 24 tus txiv nyuj, 60 tus txiv yaj, 60 tus txiv tshis thiab 60 tus menyuam txiv yaj uas hnub nyoog ib xyoos. Tej no yog tej uas muab xyeem ua kevcai pub lub thaj rau Yawmsaub rau thaum uas ua kevcai hliv roj tag lawd.
89Thaum Mauxe nkag mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib thiab nrog Yawmsaub hais lus, mas nws hnov Yawmsaub lub suab hais hauv nruab nrab ob tug Khelunpee saum lub hau roos kev txhaum uas kaw lub phij xab uas ntim Yawmsaub tej lus. Mas Yawmsaub lub suab nrog nws hais lus.