9

Lễ Vượt qua thứ nhì

1Khi dân Y-sơ-ra-ên còn ở trong sa mạc Si-nai, vào tháng giêng, năm thứ hai tính từ ngày họ rời đất Ai-cập, Chúa Hằng Hữu có bảo Mai-sen như sau:
2,3“Người Y-sơ-ra-ên sẽ ăn lễ Vượt qua hằng năm vào tối ngày mười bốn tháng này theo đúng thủ tục Ta truyền dạy. 4Vậy Mai-sen thông báo Lễ Vượt qua cho toàn dân. 5Lễ Vượt qua được cử hành bắt đầu tối ngày mười bốn tháng giêng ngay tại sa mạc Si¬-nai, như lời Chúa dạy.
6,7Nhưng có mấy người động vào xác chết, bị ô uế, nên không được dự lễ. Những người này đến xin Mai-sen và A-rôn giải thích vì sao họ bị ô uế và khiếu nại về việc họ bị cấm dâng sinh tế cho Chúa trong ngày đã định, là ngày toàn dân phải dự lễ. 8Mai-sen cho họ biết là ông sẽ thỉnh ý Chúa về việc này. 9Chúa trả lời cho Mai-sen: 10,11“Từ nay về sau, nếu có một người Y-sơ-ra-ên nào vì động vào người chết mà bị ô uế hay phải đi xa nhà trong ngày lễ, người ấy sẽ ăn Lễ Vượt qua vào tối ngày mười bốn tháng hai. 12Họ cũng ăn bánh không men và rau đắng với thịt cừu. Họ không được để dành món gì đến sáng hôm sau, không được bẻ gãy một cái xương cừu nào, và họ phải theo đúng mọi chỉ thị khác về lễ Vượt qua. 13Còn người nào dù không bị ô uế, không phải đi xa nhà, nhưng không chịu dự lễ, người ấy phải bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân, vì đã không dâng sinh tế cho Chúa trong thời gian ấn định, người ấy phải mang tội mình. 14Nếu có người ngoại quốc tạm trú muốn dự lễ Vượt qua với người Y-sơ-ra-ên và dâng sinh tế cho Chúa, người ấy cũng phải theo đúng mọi chỉ thị về lễ này, cùng một quy luật áp dụng cho cả người Y-sơ-ra-ên và người ngoại quốc.
15Vào ngày Đền tạm được dựng lên, Đám mây che phủ Đền. Đến tối, trên Đền như có lửa xuất hiện cho đến sáng hôm sau. 16Và cứ thế, Mây che phủ Đền ban ngày và Lửa xuất hiện ban đêm. 17Mỗi khi Đám mây bay lên khỏi nóc Đền, người Y-sơ-ra-ên ra đi; đến nơi nào Đám mây dừng lại, họ cắm trại tại nơi ấy. 18Như vậy, lúc ra đi cũng như lúc dừng lại, họ đều tuân lệnh Chúa. Và khi nào Đám mây còn dừng lại trên nóc Đền, họ còn được nghỉ chân trong trại mình. 19,20Nếu Đám mây tiếp tục dừng lại trên nóc Đền lâu ngày, họ dừng chân lâu ngày; nếu đám mây chỉ dừng lại vài ngày, họ cũng dừng chân vài ngày rồi lại ra đi, nhất nhất đều theo lệnh Chúa. 21Có khi đám mây dừng lại vào buổi tối và sáng hôm sau đã bay lên, họ phải lập tức ra đi, và dù đám mây bay lên ban đêm hay ban ngày, họ cũng vẫn ra đi. 22Nếu Đám mây dừng lại trên nóc Đền vài ngày, một tháng hay một năm, thời gian ấy người Y-sơ-ra-ên cũng dừng chân đóng trại. Nhưng bất kỳ lúc nào Đám mây bay lên, họ liền ra đi. 23Vậy, theo lệnh Chúa họ cắm trại, theo lệnh Chúa họ ra đi, họ tuân theo mọi điều Chúa dạy bảo Mai-sen.