9

Txoj kevcai Hla Dhau

1Xyoo uas ob lub ib hlis suav txij thaum lawv tawm hauv Iyi tebchaws los, Yawmsaub hais rau Mauxe hauv tebchaws moj sab qhua Xinai tias, 2“Kom cov Yixayee ua txoj kevcai Hla Dhau raws li lub sijhawm uas teem cia. 3Lub hli no hnub xiab kaum plaub thaum yuav tsaus ntuj, nej yuav tsum ua kevcai Hla Dhau raws li lub sijhawm teem cia. Nej yuav tsum ua raws li tej kab ke thiab tej kevcai huvsi.”
4Mauxe thiaj hais kom cov Yixayee ua txoj kevcai Hla Dhau. 5Lawv thiaj ua txoj kevcai Hla Dhau rau lub ib hlis hnub xiab kaum plaub thaum tsaus ntuj ntawm tebchaws moj sab qhua Xinai. Tej uas Yawmsaub tau hais rau Mauxe, mas cov Yixayee kuj ua txhua yam huvsi.
6Muaj qee tus txivneej uas qias tsis huv vim yog kov tus tuag thiaj ua tsis tau kevcai Hla Dhau rau hnub ntawd, lawv thiaj tuaj cuag Mauxe thiab Aloo rau hnub ntawd. 7Lawv hais rau Mauxe tias, “Peb qias tsis huv vim yog peb kov tus tuag. Ua cas yuav txwv tsis kheev peb koom nrog cov Yixayee coj Yawmsaub tej qhov txhia chaw tuaj xyeem rau lub sijhawm uas teem tseg?” 8Mas Mauxe hais rau lawv tias, “Nyob twjywm tos, mus txog thaum kuv hnov saib Yawmsaub hais li cas txog nej.”
9Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 10“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yog nej cov leejtwg lossis nej cov caj ces leejtwg qias tsis huv vim yog kov tus tuag, lossis mus kev deb, tus ntawd kuj tseem yuav tsum ua kevcai Hla Dhau rau Yawmsaub. 11Cia lawv ua kevcai Hla Dhau rau lub ob hlis hnub xiab kaum plaub thaum tsaus ntuj. Lawv noj ncuav tsis xyaw keeb thiab noj txuj lom iab. 12Lawv tsis txhob tseg ib qho seem rau kaj ntug, thiab tsis txhob muab tus menyuam yaj ntawd ib tug pob txha lov li. Lawv yuav tsum coj raws li tej kab ke ua kevcai Hla Dhau txhua nqe huvsi. 13Tiamsis tus uas huv thiab tsis tau mus kev deb uas ho tseg tsis ua kevcai Hla Dhau mas muab nws txiav tawm hauv nws haiv neeg vim yog nws tsis coj Yawmsaub tej qhov txhia chaw tuaj xyeem raws li lub sijhawm uas teem tseg, mas nws yuav ris nws lub txim. 14Yog lwm haiv neeg los nrog nej nyob leejtwg thiab xav ua kevcai Hla Dhau rau Yawmsaub nws yuav tsum coj raws li tej kab ke thiab tej kevcai uas ua kevcai Hla Dhau. Nej yuav tsum muaj tib txoj kevcai rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab rau haiv neeg Yixayee coj.’ ”

Tauv huab nyob saum lub tsev ntaub

15Hnub uas tsa lub tsev ntaub, tauv huab los laum nkaus lub tsev ntaub, yog lub tsev ntaub uas muaj Yawmsaub tej lus nyob rau hauv. Thaum tsaus ntuj tauv huab uas nyob saum lub tsev ntaub ntawd zoo yam nkaus li nplaim hluavtaws mus txog kaj ntug. 16Muaj li no tsis tu ncua li. Nruab hnub tauv huab laum nkaus, hmo ntuj mas zoo li nplaim hluavtaws. 17Thaum twg tauv huab sawv saum lub tsev ntaub lawm, ces cov Yixayee kuj tshais chaw mus thaum ntawd. Tauv huab mus nqes los rau qhov twg cov Yixayee kuj tsuam chaw nyob rau qhov ntawd. 18Cov Yixayee kuj tshais chaw mus raws li Yawmsaub hais, thiab tsuam chaw nyob raws li Yawmsaub hais. Tauv huab nyob saum lub tsev ntaub ntev li cas, lawv kuj nyob hauv lub chaw ntev li ntawd. 19Txawm yog tauv huab nyob saum lub tsev ntaub ntau hnub los cov Yixayee kuj ua raws li uas Yawmsaub hais tsis tshais chaw mus li. 20Qee zaum tauv huab nyob saum lub tsev ntaub tsis muaj pes tsawg hnub, lawv kuj nyob hauv lub chaw raws li Yawmsaub hais, thiab tshais chaw mus raws li Yawmsaub hais. 21Qee zaum tauv huab nyob thaum tsaus ntuj txog kaj ntug xwb. Thaum kaj ntug tauv huab sawv mus lawm lawv kuj tshais chaw mus. Yog tauv huab nyob ib hnub ib hmos mas thaum tauv huab sawv mus lawm lawv kuj tshais chaw mus. 22Txawm yog tauv huab nyob saum lub tsev ntaub ob hnub lossis ib hlis lossis ntev dua, los cov Yixayee nyob hauv lub chaw ntev li ntawd tsis tshais chaw mus. Thaum tauv huab sawv mus lawv kuj tshais chaw mus thaum ntawd. 23Lawv tsuam chaw nyob raws li Yawmsaub hais, thiab lawv tshais chaw mus raws li Yawmsaub hais. Lawv ua raws li Yawmsaub tej lus nkaw, yog raws li tej lus uas Yawmsaub kom Mauxe hais.