Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Ê-phê-sô sám 61 toâq 62 cumo ntun Yê-su canỡt. Phau-lô atỡng tễ ranáq Yiang Sursĩ ễ táq nỡ‑ra dŏq parỗm dũ máh ramứh tâng paloŏng cớp tâng cốc cutễq yỗn Yê-su cỡt sốt nheq.
 Phau-lô atỡng tễ Yiang Sursĩ arô rưoh hái ỡt ratoi cỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Án pai Yiang Sursĩ táh lôih hái la cỗ án ayooq cớp chuai miat hái. Phau-lô ớn alới cóq yỗn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm alới.
 Phau-lô ĩt sa‑ữi ŏ́c sacâm dŏq atỡng tễ hái cỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Án pai tỗp sa‑âm samoât riang tỗ, mŏ Yê-su la plỡ. Tỗp sa‑âm la riang muoi lám dống, mŏ Yê-su la samoât tamáu ca táq yỗn dống cỡt khâm. Tỗp sa‑âm la riang lacuoi, mŏ Yê-su la cayac. Dũ máh ŏ́c sacâm nâi yỗn hái dáng raloaih Yê-su Crĩt ayooq hái, chĩuq cuchĩt tang hái, acláh lôih hái, chuai miat hái, cớp yỗn hái ỡt tanoang o choâng moat Yiang Sursĩ.