Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ amăng plei Ephesos laih anŭn năng ai ƀing đaŏ pơkŏn amăng kuăl Asia Anet gah yŭ̱
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 60 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul pơhiăp pơtŭm glaĭ tơlơi pơthâo hiam tơlơi pơklaih ñu yua mơ̆ng tơlơi khăp pap kơnơ̆ng mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang đôč, laih anŭn pơruai kơnuih hăng bruă ngă Sang Ơi Adai amăng hơdră hlŏng lar Ơi Adai.

Sŏp Hră Paul kơ ƀing Ephesos jing hră pơmĭn ƀlơ̆ng blung hlâo kơ “Hơdră jơlan Ơi Adai kiăng kơ ba abih bang djuai mơnơ̆ng rai hrŏm hơbĭt, jing abih bang amăng adai hăng ƀơi lŏn tơnah, laih anŭn Krist jing akŏ” (1:10). Anŭn ăt jing tơlơi rơkâo kơ ƀing ană plei Ơi Adai kiăng hơdip hơdơ̆ng tui hăng hơdră jơlan yom pơphan anŭn kơ tơlơi pơgop sa kơ abih bang djuai mơnuih mơ̆ng sa drơi hăng Yang Yêsu Krist yơh.
 Amăng črăn blung hlâo kơ sŏp hră Ephesos, pô čih hơmâo pơrơđah akŏ hrăm kơ tơlơi pơgop sa tơdang ñu pơhiăp kơ hơdră jơlan Ơi Adai Ama hơmâo ruah mă laih ƀing ană plei Ñu, hiư̆m ƀing gơñu Ơi Adai hơmâo pap brơi laih, laih anŭn pơrơngai hĭ mơ̆ng tơlơi soh gơñu yua mơ̆ng Yang Yêsu Krist Ană Ñu, laih anŭn hiư̆m tơlơi ƀuăn yom pơphan Ơi Adai hơmâo pơkơjăp laih yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam. Amăng črăn tal dua, ñu rơkâo kơ ƀing đŏk hơdip amăng hơdră jơlan pơgop sa amăng Krist jing tơlơi hơdip sĭt hrŏm hơbĭt amăng tơlơi hơdip gơñu yơh.
 Hơmâo đơđa tơlơi pơhiăp pơhơmutu arăng hơmâo yua laih kiăng kơ kơčrâo kơ tơlơi pơgop sa amăng ƀing ană bă Ơi Adai, jing amăng tơlơi pơgop pơlir hăng Krist: Sang Ơi Adai jing hrup hăng drơi jan, Krist jing hrup hăng akŏ; ƀôdah jing hrup hăng sa boh sang, laih anŭn Krist yơh jing akiăng boh pơtâo phŭn; ƀôdah jing hrup hăng sa čô bơnai, laih anŭn Yang Yêsu jing hrup hăng rơkơi yơh. Pô čih sŏp hră anai pơrơđah kơ tơlơi thâo hluh glông dơlăm yơh tơdang ñu pơruai kơ tơlơi pap Ơi Adai amăng Krist. Abih bang tơlơi arăng ƀuh laih amăng tơlơi bơngač tơlơi khăp Krist, tơlơi pơsăn drơi, tơlơi pap brơi, tơlơi khăp pap laih anŭn tơlơi pơrơgoh Ñu.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1, 2)
Krist hăng Sang Ơi Adai (1:3–3:21)
Tơlơi hơdip phrâo amăng Krist (4:1–6:20)
Tơlơi klah čŭn (6:21-24)