Giới thiệu

 Thư Ê-phê-sô nói về chương trình của Đức Chúa Trời nhằm đem mọi vật trên trời, dưới đất về làm một và Chúa Cứu Thế là đầu. Ông cũng kêu gọi tín hữu hãy sống theo chương trình vĩ đại này, tức là đem toàn thể nhân loại vào sự hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
 Phần đầu của thư Phao-lô bàn đến chủ đề hiệp nhất qua sự kêu gọi và chọn lựa của Đức Chúa Trời; thế nào người ta được Chúa Cứu Thế tha thứ tội lỗi, giải thoát khỏi tội lỗi và được Đức Thánh Linh bảo chứng. Phần kế tiếp Phao-lô kêu gọi tín hữu hãy sống cách nào để thể hiện sự hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế.
 Phao-lô dùng nhiều hình ảnh để chỉ sự hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế. Hội Thánh của Chúa giống như một thân thể mà Chúa Cứu Thế là đầu; như một tòa nhà mà Chúa Giê-su là đá góc nhà; như một gia đình mà Chúa Cứu Thế là chồng. Mọi sự được nhìn qua ánh sáng tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-su, sự hy sinh của Ngài, sự tha thứ tội lỗi, ân huệ lớn lao và sự thánh khiết của Chúa.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-2
2. Chúa Cứu Thế và Hội Thánh 1:3–3:21
3. Đời sống mới trong Chúa Cứu Thế 4:1–6:20
4. Kết luận 6:21-24