1

Paul Pơhiăp Kơkuh Hăng Ƀing Đaŏ Pơ Plei Ephesos

1Kâo yơh Paul, jing sa čô ding kơna pơjao Krist Yêsu yua mơ̆ng tơlơi Ơi Adai kiăng.
 Kâo hlak čih hră anai kơ ƀing ană plei Ơi Adai amăng plei Ephesos, jing ƀing dŏ tŏng ten hăng tŭ pơgop sa hăng Krist Yêsu.
2Rơkâo tơlơi khăp pap laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m pha brơi kơ ƀing gih mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist.

Hơdôm Tơlơi Bơni Hiam Gah Bơngăt Mơyang Amăng Krist

3Bơni hơơč kơ Ơi Adai jing Ama Khua Yang Yêsu Krist ta, jing Pô hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing ta mơ̆ng adai hăng rĭm mơyŭn hiam gah bơngăt mơyang amăng Krist. 4Yuakơ Ñu ruah mă laih ƀing ta amăng Ñu hlâo kơ tơlơi hrih pơjing kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă kiăng kơ jing rơgoh hiam laih anŭn tŭ arăng ƀu thâo ƀuăh ôh ƀơi anăp mơta Ñu. Yuakơ Ơi Adai khăp laih kơ ƀing ta yơh, 5Ñu pơklă hlâo laih ƀing ta tŭ yap jing ană bă Ñu mơ̆ng Yang Yêsu Krist tui hăng tơlơi Krist hơmâo ngă laih. Ñu ngă laih tui anŭn yuakơ anŭn jing tơlơi pơmơak kơ Ñu yơh. 6Ñu kiăng kơ ƀing ta bơni hơơč kơ Ñu yuakơ tơlơi khăp pap prŏng prin Ñu, jing tơlơi Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing ta bă blai amăng Krist jing Pô Ñu khăp. 7Amăng Krist yơh ƀing ta hơmâo tơlơi song mă yua mơ̆ng drah Ñu tuh laih tơdang Ñu djai laih anŭn Ñu pap brơi khul tơlơi soh ta tui hăng tơlơi khăp pap prŏng prin Ơi Adai. 8Ơi Adai pơrơđah laih tơlơi khăp pap Ñu kơ ƀing ta bă blai laih anŭn Ñu ngă kơ ƀing ta jing hĭ rơgơi laih anŭn thâo hluh hơdôm tơlơi sĭt Ñu yơh. 9Laih anŭn tui hăng tơlơi hiam mơak Ñu, Ñu pơrơđah kơ ƀing ta tơlơi kiăng hơgŏm Ñu, jing tơlơi ƀing ta aka ƀu thâo ôh, jing tơlơi Ơi Adai pơhơdră laih kiăng kơ pơgiŏng hĭ hăng tơlơi Krist ngă laih. 10Ñu ngă tui anŭn kiăng kơ tŭ yua tơdang mông anŭn či truh kiăp djơ̆ hrơi Ñu pơkă laih, kiăng kơ pơƀut glaĭ abih bang tơlơi amăng adai laih anŭn ƀơi lŏn tơnah hrŏm hơbĭt gah yŭ kơ sa čô Khua, anŭn jing Krist Khua Yang yơh.
11Amăng Ñu yơh ƀing ta ăt tŭ Ơi Adai ruah mă laih anŭn pơklă hlâo laih tui hăng hơdră Ñu, jing Pô ngă brơi abih bang tơlơi kiăp truh hăng tơlơi kơñăm amăng tơlơi Ñu kiăng. 12Tui anŭn yơh, ƀing ta jing ƀing blung hlâo čang rơmang amăng Krist, dưi jing ƀing mơnuih bơni hơơč kơ tơlơi ang yang Ñu yơh. 13Laih anŭn ƀing gih ăt tŭ yap laih amăng Krist mơ̆n tơdang ƀing gih hơmư̆ laih boh hiăp tơlơi sĭt, jing tơlơi pơthâo hiam tơlơi pơklaih gih yơh. Laih kơ đaŏ laih, Ñu či kơđŏm ƀing gih hăng sa gru kơđŏm jing Yang Bơngăt Hiam yơh, jing Pô Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kơ ƀing ană plei Ñu. 14Yang Bơngăt Hiam yơh jing Pô pơmŭt tơlơi pơkơjăp kŏng ngăn ta tơl truh tơlơi song mă ƀing hlơi pô jing ană plei Ơi Adai. Ơi Adai ngă tơlơi anŭn kiăng kơ ƀing ta dưi bơni hơơč tơlơi yom prŏng Ñu.

Paul Iâu Laĭ Kơ Ƀing Đaŏ Pơ Plei Ephesos

15Yuakơ tơhơnal tơlơi anai yơh, čơdơ̆ng mơ̆ng kâo hơmư̆ kơ tơlơi đaŏ gih amăng Khua Yang Yêsu laih anŭn tơlơi ƀing gih khăp kơ abih bang ƀing ană plei Ơi Adai, 16kâo ƀu pơdơi ôh bơni kơ Ơi Adai yuakơ ƀing gih, hơdơr kơ ƀing gih amăng tơlơi kâo iâu laĭ. 17Kâo ăt iâu kwưh Ơi Adai Khua Yang Yêsu Krist ta, jing Yang Ama ang yang, pha brơi kơ ƀing gih Yang Bơngăt tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi pơrơđah, tui anŭn ƀing gih dưi thâo krăn Ñu hloh dơ̆ng. 18Kâo ăt iâu laĭ kơ Ñu či pơbơngač mơta tơlơi pơmĭn gih, kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn tơlơi čang rơmang jing ƀơi tơlơi anai yơh Ñu hơmâo iâu rai laih ƀing gih. Kâo iâu laĭ kơ tơlơi ƀing gih ăt či thâo krăn mơ̆n tơlơi pơdrŏng săh kŏng ngăn ang yang Ñu jing tơlơi Ơi Adai ƀuăn laih kơ ƀing ană plei Ñu. 19Laih anŭn kâo ăt iâu laĭ kiăng kơ ƀing gih thâo krăn tơlơi dưi mơyang prŏng prin ƀu thâo pơkă Ñu anăp nao pơ ƀing ta jing ƀing đaŏ kơ Ñu. Tơlơi dưi anŭn hrup hăng bruă mơnuă tơlơi kơtang dưi mơyang prŏng prin Ñu yơh, 20jing tơlơi Ñu yua laih pơala kơ Krist tơdang Ñu ngă laih kơ Krist jing hĭ hơdip glaĭ dơ̆ng, laih anŭn pơdŏ Gơ̆ jĕ ƀơi tơngan gah hơnuă Ñu amăng tal adai adih. 21Ñu jing ataih gah ngŏ kơ abih bang tơlơi djă̱ akŏ laih anŭn tơlơi dưi, tơlơi dưi mơyang laih anŭn tơlơi wai lăng, laih anŭn gah ngŏ kơ rĭm tơlơi dưi ƀing khua jing ƀing djă̱ akŏ, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng amăng khul rơnŭk anai đôč ôh samơ̆ amăng khul rơnŭk pơanăp mơ̆n. 22Laih anŭn Ơi Adai pioh abih bang tơlơi gah yŭ kơ tơlơi git gai wai lăng Gơ̆ laih anŭn brơi kơ Gơ̆ jing khua gah ngŏ kơ abih bang tơlơi kơ tơlơi tŭ yua ƀing Sang Ơi Adai. 23Sang Ơi Adai anŭn jing drơi jan Ñu yơh, bă hăng tơlơi hơdip Krist jing Pô pơbă rĭm tơlơi amăng rĭm jơlan.