2

Dim kev tuag tau txojsia

1Nej twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb yuam kev ua txhaum muaj txim. 2Yav tag los nej txeev ua nej lub neej nyob hauv kev txhaum raws li ntiajteb txojkev, thiab raws li tus uas kav tej hwjchim saum nruab ntug, yog tus dab uas ua haujlwm rau hauv cov uas tsis mloog lus rau lub sijhawm no. 3Yav tag los peb txhua tus txeev nrog lawv nyob ua lub neej raws li lub cev nqaij tawv ntshaw, yog ua raws li peb lub cev nqaij tawv thiab peb lub siab xav yuav, mas raws li peb lub neej ces tsim nyog peb raug Vajtswv txojkev npau taws ib yam li lwm tus. 4Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, 5mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.) 6Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos, 7xwv lwm tiam uas yuav los nws thiaj qhia nws txojkev hlub uas muaj nplua mias tshwm los, yog qhov uas nws khuvleej peb hauv Yexus Khetos. 8Rau qhov nej dim, yog los ntawm txojkev hlub vim yog nej ntseeg. Txojkev dim no tsis yog tshwm ntawm nej los tiamsis yog Vajtswv pub dawb xwb, 9tsis yog tau ntawm qhov uas xyaum xwv thiaj tsis muaj leejtwg khav tau. 10Vim tias peb yog Vajtswv txhais tes ua, yog tsim rau hauv Yexus Khetos kom ua tej haujlwm zoo uas Vajtswv twb npaj ua ntej cia lawm rau peb xyaum raws nraim.

Koom ua ib hauv Khetos

11Yog li ntawd nej yuav tsum nco tias yav tag los nej yog lwm haiv neeg raws li lub cev nqaij tawv. Thiab cov uas ua kevcai txiav, uas yog neeg txhais tes ua rau lub cev, txeev hu nej tias yog cov tsis ua kevcai txiav. 12Cia li nco tias thaum ntawd nej tsis muaj Khetos, tsis muaj feem ua neeg Yixayee, thiab tsis muaj cai koom tej lus uas Vajtswv cog tseg, nyob hauv lub ntiajteb no tsis muaj chaw vam thiab tsis muaj Vajtswv. 13Tiamsis nimno nyob hauv Yexus Khetos nej cov uas yav tag los nyob deb raug coj los nyob ze vim muaj Khetos cov ntshav. 14Khetos yog peb txojkev sib hum xeeb ntag. Nws muab peb ob tog los koom ua ib ntawm nws lub cev thiab rhuav lub ntsa loog uas kem nruab nrab yog qhov uas ob tog ua yeeb ncuab. 15Nws rhuav txoj kevcai uas muaj tej lus nkaw thiab tej kab ke ntawd tseg, kom thiaj muab tau ob pab neeg los tsim ua ib pab tshiab rau hauv nws, thiaj ua kom muaj kev nyob sib hum xeeb, 16thiab ua kom ob tog rov nrog Vajtswv sib raug zoo koom ib lub cev vim yog muaj tus khaublig ntoo, thiaj ua kom txojkev ua yeeb ncuab ploj tag lawm. 17Khetos los tshaj tawm txojkev sib hum xeeb rau nej cov uas nyob deb thiab cov uas nyob ze. 18Vim yog muaj Yexus peb ob tog thiaj tau los cuag leej Txiv ntawm tib tug Vaj Ntsuj Plig. 19Vim li no nej tsis yog neeg lwm tebchaws thiab lwm haiv neeg dua li lawm, tiamsis nej koom nrog Vajtswv cov xov dawb thiab koom ua Vajtswv tsev neeg lawm. 20Nej raug tsim tsa rau saum tej taw tiag uas yog cov tubtxib thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus, muaj Yexus Khetos ua lub thawj pob zeb ntawm kaum tsev. 21Hauv Khetos mas txhua yam uas ua lub tsev yuav muab sib txuas ua ke thiab hlob tuaj ua lub tuam tsev dawb huv rau hauv Vajtswv. 22Hauv Khetos nej kuj tabtom raug tsim tsa ua lub chaw rau Vajtswv nyob, yog Vaj Ntsuj Plig nyob.