2

Laaix Zuiz Daic Mv baac Duqv Tin-Hungh Njoux

1Zinh ndaangc laaix meih mbuo maiv muangx Tin-Hungh nyei waac yaac baamz zuiz, meih mbuo se dorngx daic mi'aqv. 2Wuov zanc meih mbuo kungx gan baamh gen orqv haic nyei za'eix hnangv. Meih mbuo muangx gunv ndaamv-lungh wuov dauh, dongh ih zanc yiem maiv muangx Tin-Hungh nyei waac wuov deix mienh nyei hnyouv zoux gong wuov dauh mienv. 3Zinh ndaangc mbuo yietc zungv yiem wuov deix mienh mbu'ndongx kungx ei mbuo nyei hnyouv hanc zoux, sueih ganh nyei sin, ganh nyei hnyouv oix zoux nyei ziouc zoux aqv. Weic naaiv, ziux mbuo nyei fiem-fingx mbuo m'daaih hnangv wuov deix nor, zuqc Tin-Hungh nouz mbuo.
4Mv baac Tin-Hungh za'gengh korv-lienh haic mienh yaac ndongc naaic hnamv mbuo, 5maiv gunv mbuo laaix maiv muangx Tin-Hungh nyei waac dorngx daic mi'aqv, ninh bun mbuo caux Giduc nangh daaih ziangh jienv. Meih mbuo duqv njoux se weic Tin-Hungh nyei en. 6Tin-Hungh bun mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc nangh daaih yaac caux ninh zueiz jienv wuov tin-dorngh. 7Tin-Hungh hnangv naaiv zoux weic nqa'haav gitv-gitv lungh ndiev ninh haih biux mengh ninh hlo! haic nyei en, dongh ninh longc Giduc Yesu biux mengh ninh ndongc haaix hnamv mbuo. 8Meih mbuo duqv njoux se weic Tin-Hungh nyei en, weic zuqc meih mbuo sienx kaux ninh. Se maiv zeiz meih mbuo ganh zoux nyei, se Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic. 9Mienh duqv njoux se maiv zeiz kaux ganh zoux nyei sic, weic maiv bun haaix dauh haih bungx waac-maux. 10Se Tin-Hungh nyei buoz-dauh zeix mbuo daaih, bun mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, weic yiem seix zaangc zoux kuv sic, dongh Tin-Hungh jaa-ndaangc liuc leiz ziangx oix mbuo zoux nyei kuv sic.

Giduc Bun Mienh Benx Yietc Fingx

11Meih mbuo oix zuqc jangx jienv meih mbuo zinh ndaangc hnangv haaix nor. Meih mbuo cuotv seix daaih m'daaih Janx, dongh Yiutai Mienh heuc “Maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei mienh.” Yiutai Mienh heuc ganh zoux “Jiex gaatv nyei leiz nyei mienh.” (Naaiv gorngv zuqc mienh hnangv haaix nor zoux bun ganh nyei sin.) 12Oix zuqc jangx jienv, wuov zanc meih mbuo maiv caux Giduc jiu tong, maiv duqv zoux I^saa^laa^en baeqc fingx. Tin-Hungh liepc ngaengc waac daaih laengz bun nyei, maiv maaih meih mbuo nyei buonc. Meih mbuo yiem naaiv baamh gen maiv lamh hnamv dorngx yaac maiv maaih Tin-Hungh. 13Zinh ndaangc meih mbuo leih Tin-Hungh go mv baac ih zanc meih mbuo kaux Giduc Yesu nyei nziaamv duqv nitv fatv Tin-Hungh.
14Weic zuqc Giduc ganh bun i bung horpc hnyouv daaih, bun Yiutai Mienh caux Janx benx yietc fingx. Ninh longc ninh ganh nyei sin mietc nzengc nqenx jienv bun ninh mbuo i bung maaih win nyei laatc. 15Ninh longc ninh ganh nyei sin guangc Yiutai Mienh nyei leiz-latc, dongh ninh mbuo nyei lingc caux leiz, weic bun i bung kaux ninh gapv jienv benx yietc dauh siang-mienh mi'aqv. Hnangv naaic bun i bung horpc hnyouv daaih. 16Yesu yiem ziepc nzaangc jaax daic weic mietc nzengc ninh mbuo i bung nyei win, bun i bung caux Tin-Hungh horpc hnyouv ziouc benx yietc fingx. 17Giduc daaih zunh baengh orn nyei kuv fienx mbuox meih mbuo, dongh leih Tin-Hungh go nyei Janx, yaac zunh mbuox yiem nitv Tin-Hungh fatv nyei Yiutai Mienh. 18Weic zuqc Giduc bun mbuo yietc zungv, Yiutai Mienh caux Janx, duqv juangc nduqc dauh Singx Lingh mingh duqv taux Zaangc Diex nyei nza'hmien.
19Hnangv naaic, meih mbuo Janx ih zanc maiv zeiz zoux ganh fingx fai ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv. Meih mbuo ih zanc caux Tin-Hungh nyei mienh benx yietc fingx mi'aqv, yaac zoux Tin-Hungh nyei hmuangv doic. 20Tin-Hungh bun meih mbuo bangc zuangx ⟨gong-zoh⟩ caux Tin-Hungh nyei zuangx ⟨gong-zoh⟩ liepc daaih nyei gorn-ndoqv ceix jiez daaih. Giduc Yesu ganh zoux biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov kuaaiv la'bieiv. 21Giduc bun wuov norm biauv nyei nyungc-nyungc bangc ninh daaux jienv, yaac ceix jiez daaih benx Ziouv nyei singx dinc. 22Meih mbuo kaux ninh ziouc duqv caux yietc zungv kaux ninh nyei mienh ceix jiez benx norm Tin-Hungh nyei Singx Lingh yiem nyei dorngx.