2

Ơi Adai Pơklaih Ƀing Ta Mơ̆ng Tơlơi Khăp Pap Ñu

1Bơ kơ ƀing gih, ƀing gih tŭ djai laih yuakơ khul tơlơi wĕ wŏ laih anŭn tơlơi soh sat, 2amăng khul tơlơi anŭn yơh ƀing gih juăt hơdip laih tơdang ƀing gih đuaĭ tui khul jơlan lŏn tơnah anai laih anŭn khul jơlan pô djă̱ akŏ dêh čar adai rơngit jing yang bơngăt ră anai ñu mă bruă amăng ƀing hlơi pô ƀu tui gưt kơ Krist ôh. 3Hlâo adih abih bang ƀing ta ăt hơdip amăng gơñu mơ̆n; ƀing ta ngă khul tơlơi sat mơ̆ng kơnuih soh hăng tơlơi pơmĭn soh gah lăm ta, jing tơlơi pơtrŭt kơ ƀing ta ngă laih anŭn đuaĭ tui khul tơlơi pơmĭn amoaih kluh ñu. Hrup hăng ƀing mơnuih sat mơ̆n, ƀing ta năng lăp yơh kơ Ơi Adai pơkơhma̱l. 4Samơ̆ yuakơ tơlơi khăp prŏng prin Ñu brơi kơ ƀing ta, laih anŭn yuakơ Ñu jing Pô pơdrŏng amăng tơlơi pap, 5hơmâo pơjing hĭ laih ƀing ta hơdip amăng Krist wơ̆t tơdah ƀing ta djai laih gah bơngăt yuakơ khul tơlơi wĕ wŏ ƀing ta ngă, anŭn jing kơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi khăp pap yơh Ñu pơklaih hĭ laih ƀing gih. 6Laih anŭn Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih ƀing ta hrŏm hăng Krist laih anŭn pơdŏ laih ƀing ta hrŏm hăng Ñu amăng khul tal adai adih yuakơ tơlơi pơgop sa ta hăng Krist Yêsu. 7Ñu ngă laih tơlơi anŭn kiăng kơ dưi pơrơđah kơ khul rơnŭk pơanăp, Ñu či pơdah brơi tơlơi khăp pap pơdrŏng săh ƀu thâo pơhơmu Ñu, jing tơlơi pơrơđah amăng tơlơi hiam klă Ñu kơ ƀing ta amăng Krist Yêsu yơh. 8Yuakơ tơlơi khăp pap Ñu yơh ƀing gih hơmâo tŭ pơklaih hĭ laih, jing mơ̆ng tơlơi đaŏ yơh, laih anŭn tơlơi anŭn ƀu djơ̆ mơ̆ng gih pô ôh, samơ̆ anŭn jing gơnam Ơi Adai brơi pơyơr yơh, 9ƀu djơ̆ yua mơ̆ng khul bruă mă ôh, tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơang ôh. 10Ƀing ta jing ƀing đaŏ yuakơ mơ̆ng bruă mơnuă Ơi Adai yơh. Ñu hrih pơjing ƀing ta amăng Krist Yêsu kiăng kơ ngă khul bruă hiam, anŭn jing tơlơi Ơi Adai hơmâo prap rơmet laih kơ ƀing ta kiăng kơ ngă.

Ơi Adai Hơmâo Pơgop Ƀing Yudah Hăng Ƀing Tuai Amăng Krist

11Hơnŭn yơh, hơdơr bĕ hlâo adih ƀing gih jing ƀing Tuai yua mơ̆ng tơlơi tơkeng gah drơi jan laih anŭn ƀing iâu gơñu pô “ƀing khăt klĭ” yap laih kơ ƀing gih jing “ƀing ƀu khăt klĭ.” Tơlơi khăt klĭ anŭn arăng pơkra amăng drơi jan mơ̆ng khul tơngan mơnuih. 12Hơdơr bĕ hlak hrơi anŭn ƀing gih ƀu thâo krăn Krist ôh, ƀu lŏm kơ ană plei Israel ôh laih anŭn ƀing gih jing ƀing tuai dŏ gah rơngiao kơ tơlơi pơgop kơ tơlơi ƀuăn, jing tơlơi ƀuăn Ơi Adai hơmâo pơjing laih hăng ƀing Yehudah. Ƀing gih ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang laih anŭn ƀu thâo krăn Ơi Adai ôh. 13Hlâo adih ƀing gih dŏ ataih mơ̆ng Ơi Adai, samơ̆ ră anai arăng pơgop laih ƀing gih hăng Krist Yêsu laih anŭn hơmâo tơlơi pơgop pơlir hăng Ơi Adai yua mơ̆ng drah Krist tuh laih ƀơi kơyâo bơrơkal.
14Yuakơ Ñu pô jing hĭ tơlơi rơnŭk rơno̱m ta, jing Pô hơmâo pơjing hĭ laih ƀing Yehudah hăng ƀing Tuai jing hĭ sa laih anŭn hơmâo pơrai hĭ laih tơlơi pơgăn jing kar hăng pơnăng tơlơi pơrơmut pơkăh pơpha anŭn, 15kar hăng anai: Tơlơi Juăt ƀing Yudah hơmâo lu tơlơi phiăn, samơ̆ Krist lui hĭ laih khul tơlơi phiăn anŭn yua mơ̆ng tơlơi Ñu djai. Tơlơi kơñăm Ñu jing kiăng kơ hrih pơjing amăng Ñu pô sa tơpul mơnuih phrâo mơ̆ng dua anŭn. Hơnăl tuč, amăng tơlơi pơjing anai yơh, Ñu pơrơno̱m glaĭ tŏng krah dua gơñu; 16laih anŭn amăng sa drơi jan Ñu pơjing anŭn yơh kiăng kơ pơrơno̱m glaĭ ƀing gơñu hăng Ơi Adai yua mơ̆ng tơlơi Krist djai ƀơi kơyâo bơrơkal, yua mơ̆ng drơi jan anŭn mơ̆n Ñu pơrai hĭ laih tơlơi pơrơmut kơ tơdruă. 17Ñu rai pơtô pơblang tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ ƀing gih jing ƀing mơ̆ng ataih laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ ƀing hlơi dŏ jĕ. 18Yuakơ hơget tơlơi Krist hơmâo ngă laih, abih dua ƀing ta dưi rai jĕ Yang Ama ta yua mơ̆ng tơlơi dưi Yang Bơngăt yơh.
19Hơnŭn yơh, ƀing gih ƀu djơ̆ jing ƀing tuai laih anŭn ƀing gah rơngiao dơ̆ng tah, samơ̆ jing ƀing ană plei hrŏm hăng ƀing ană plei Ơi Adai yơh, laih anŭn jing ƀing mơnuih lŏm kơ sang anŏ Ơi Adai yơh. 20Ƀing gih jing hrup hăng khul ƀrĭk arăng pơdơ̆ng đĭ ƀơi atur ƀing ding kơna pơjao laih anŭn ƀơi atur ƀing pô pơala jing kar hăng atur sang, hrŏm hăng Krist Yêsu pô yơh jing boh pơtâo phŭn. 21Amăng Ñu yơh anih sang anŭn dưi pơgop hrŏm hơbĭt laih anŭn Ñu pơdơ̆ng đĭ jing sa sang yang rơgoh hiam amăng Khua Yang. 22Laih anŭn amăng Ñu mơ̆n, Krist pơdơ̆ng đĭ ƀing gih hrŏm hơbĭt kiăng kơ jing sa anih dŏ, amăng anŭn yơh jing anih Ơi Adai dŏ mơ̆ng Yang Bơngăt Ñu.