2

Mơ̆ng Klei Djiê Truh Kơ Klei Hdĭp

1 Diih djiê leh kyua klei gao klei bhiăn leh anăn klei soh, 2hlăm klei diih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă mphŭn dô, tui hlue klei mưng lăn ala anei, tui hlue khua mâo klei dưi hlăm êngĭt, yang anăn dôk mă bruă ară anei hin hlăm phung amâo thâo gưt asăp ôh. 3Mphŭn dô jih jang drei jing msĕ si phung anăn mơh. Drei dôk hdĭp tui si kđeh tluh, tui hlue klei kđeh leh anăn klei mĭn drei čiăng. Snăn tui si mnuih yang đar drei jing phung dôk ti gŭ klei Aê Diê ngêñ, msĕ si jih jang mnuih mkăn. 4Ƀiădah Aê Diê, Pô mdrŏng hŏng klei pap, kyua klei Ñu khăp kơ drei prŏng snăk, 5wăt tơdah drei djiê leh hlăm klei soh drei dưn, Ñu lŏ bi hdĭp drei leh mbĭt hŏng Krist (hŏng klei pap yơh diih tlaih leh). 6Ñu bi kbiă lŏ hdĭp drei leh mbĭt hŏng Krist Yêsu, leh anăn Ñu brei drei dôk gŭ mbĭt hŏng Gơ̆ ti jih anôk hlăm adiê, 7čiăng kơ Ñu dưi bi êdah hlăm ênuk srăng truh klei mdrŏng klei Ñu pap amâo dưi mkă ôh hlăm klei jăk Ñu ngă kơ drei hlăm Krist Yêsu. 8Kyuadah hŏng klei pap yơh diih tlaih leh hŏng klei đăo. Klei bi mtlaih anăn amâo kbiă hriê mơ̆ng diih pô ôh, ƀiădah jing klei Aê Diê brei — 9amâo djŏ kyua bruă diih ngă ôh, čiăng đăm mâo mnuih bi mni kơ ñu pô. 10Kyuadah drei jing bruă Ñu, Ñu hrih leh hlăm Krist Yêsu pioh kơ bruă jăk Aê Diê mkra leh mơ̆ng êlâo, čiăng brei drei tui ngă.

Klei Jing Sa Hlăm Krist

11Kyuanăn hdơr bĕ mphŭn dô tui si kđeh diih jing tue, phung khăt klĭt tui si kngan mnuih ngă hlăm kđeh pia kơ diih phung amâo khăt klĭt ôh. 12Hdơr bĕ hlăk anăn diih amâo mâo Krist, amâo mâo klei dưi jing phung ƀuôn sang Israel, jing phung tue kơ klei bi mguôp brei klei ƀuăn, hdĭp ti lăn ala amâo mâo klei čang hmăng leh anăn amâo mâo Aê Diê ôh. 13Mphŭn dô diih dôk kbưi, ƀiădah ară anei hlăm Krist Yêsu diih dôk giăm leh kyua hŏng êrah Krist. 14Kyuadah Ñu jing klei êđăp ênang drei. Ñu brei phung Yuđa leh anăn phung tue jing sa, leh anăn bi klưh leh mnư̆ klei bi roh kah mbha drei, 15 hŏng klei Ñu lăm klei bhiăn leh anăn klei mtă hlăm asei mlei Ñu pô, čiăng kơ Ñu dưi brei dua găp djuê jing sa phung hrih mrâo hlăm Ñu pô. Snăn Ñu ngă klei êđăp ênang, 16 leh anăn dưi bi grăng jih dua phung drei hŏng Aê Diê hlăm sa asei mlei kyua kyâo bi kal. Hŏng klei anăn Ñu bi luč hĕ klei bi roh. 17 Leh anăn Ñu hriê mtô klei mrâo mrang jăk êđăp ênang kơ diih phung dôk kbưi, leh anăn klei êđăp ênang wăt kơ phung dôk giăm. 18Kyuadah hlăm Ñu jih dua phung drei dưi nao truh kơ Ama hlăm sa Yang Mngăt Jăk. 19Snăn diih amâo lŏ jing phung tue leh anăn phung ti êngao ôh, ƀiădah diih jing phung ƀuôn sang mbĭt hŏng phung doh jăk, leh anăn jing găp djuê Aê Diê, 20mdơ̆ng leh ti dlông atur phung khua ƀĭng kna leh anăn phung khua pô hưn êlâo dưm leh, Krist Yêsu pô jing boh tâo phŭn ti kiêng. 21Jih sa boh sang mdơ̆ng ti dlông boh tâo anăn bi đuôm jăk leh jing sang kkuh mpŭ doh jăk hlăm Khua Yang. 22Hlăm Ñu arăng mdơ̆ng diih msĕ mơh hlăm sang anăn, čiăng jing sa boh sang kơ Aê Diê hlăm Yang Mngăt Jăk.