3

Chức Vụ của Phao-lô giữa Các Dân Ngoại

1Vì lý do ấy mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Ðức Chúa Jesus Christ vì cớ anh chị em là các dân ngoại. 2Vì chắc hẳn anh chị em đã nghe về sự quản lý ân sủng của Ðức Chúa Trời đã giao cho tôi liên quan đến anh chị em. 3Thể nào qua sự mặc khải Ngài đã cho tôi biết huyền nhiệm của Ngài, như tôi vừa viết vắn tắt ở trên. 4Khi đọc điều ấy, có lẽ anh chị em đã nhận thấy rằng tôi am hiểu huyền nhiệm của Ðấng Christ như thế nào rồi.
5Trong các thế hệ trước Ngài không mặc khải huyền nhiệm ấy cho nhân loại, như Ðức Thánh Linh mặc khải cho các sứ đồ thánh và các tiên tri ngày nay. 6Huyền nhiệm đó là nhờ Tin Mừng các dân ngoại được trở thành những người cùng thừa kế, cùng làm chi thể của một thân, và cùng được chia sẻ lời hứa trong Ðức Chúa Jesus Christ.
7Về Tin Mừng đó, tôi được trở thành một người phục vụ; đây là một tặng phẩm của ân sủng Ðức Chúa Trời ban cho tôi theo sự vận hành của quyền năng Ngài. 8Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, thế mà Ngài lại ban ân sủng ấy cho tôi, để tôi rao giảng Tin Mừng cho các dân ngoại về sự giàu có vô lượng của Ðấng Christ, 9và để khai sáng cho mọi người thấy sự quản lý các huyền nhiệm vốn được giấu kín đối với các thời đại trước trong Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật, 10hầu ngày nay, qua hội thánh, sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Ðức Chúa Trời được biểu lộ cho những bậc cai quản và cầm quyền ở các nơi trên trời, 11theo mục đích đời đời của Ngài, được thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta; 12trong Ðấng Christ và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được dạn dĩ và tự tin khi đến với Ðức Chúa Trời.
13Vì thế, tôi xin anh chị em đừng ngã lòng khi thấy tôi bị hoạn nạn vì anh chị em, vì đó là vinh hiển của anh chị em.

Cầu Nguyện cho Các Tín Hữu

14Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Ðức Chúa Cha, 15là Ðấng mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được mang danh, 16cầu xin Ngài cho con người bề trong của anh chị em được mạnh mẽ, bởi quyền năng của Ðức Thánh Linh, theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, 17để Ðấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh chị em bởi đức tin, và để anh chị em được đâm rễ và lập vững nền trong tình yêu, 18nhờ đó anh chị em với tất cả thánh đồ có thể hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của tình yêu Ngài là thể nào, 19và có thể biết được tình yêu của Ðấng Christ là tình yêu vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn mọi sự mà Ðức Chúa Trời muốn chúng ta được đầy tràn.
20Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ðấng có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. 21Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Ðức Chúa Jesus Christ qua mọi thế hệ đến đời đời vô cùng. A-men.