3

Povlauj teg num rua lwm haiv tuabneeg

1Vem le nuav, kuv Povlauj raug kaw vem yog ua Yexu Kheto teg num paab mej cov kws yog lwm haiv tuabneeg. 2Mej tub nov txug teg num kws kuv qha Vaajtswv txujkev hlub, kws Vaajtswv muab cob rua kuv paab mej. 3Vaajtswv muab tej kws muab npog ca lawd qha tshwm rua kuv paub lawv le kuv tub sau qho mivntswv lawm. 4Thaus mej nyeem tej lug hov mej yuav nkaag sab tau qhov kws kuv paub tej kws muab npog ca txug Kheto, 5kws yaav taag lug Vaajtswv tsw muab qha rua tuabneeg yaam le lub swjhawm nuav kws nwg muab qha tshwm rua nwg cov tubkhai dawb huv hab rua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug ntawm Vaaj Ntsuj Plig. 6Yog qhov kws lwm haiv tuabneeg tau koom saws qub txeeg qub teg hab koom tuab lub cev hab muaj feem koom tej lug cog tseg huv Yexu Kheto ntawm txuj xuv zoo.
7Kuv lug ua ib tug tub qhe qha txuj xuv zoo nuav lawv le Vaajtswv txujkev hlub kws muab pub rua kuv, vem Vaajtswv tug fwjchim luj ua num rua huv kuv. 8Txawm yog kuv yau dhau Vaajtswv cov xuv dawb huvsw, los kuj muab txujkev hlub pub rua kuv kuas moog pav rua lwm haiv tuabneeg paub txug tej kws Kheto muaj nplua quas mag kws tsw txawj tshawb nrhav taag, 9hab qha kuas txhua tug pum tas daabtsw yog teg num kws yuav qha tej kws Vaajtswv tug kws tswm txhua yaam tau muab npog ca ntau tam thau u lug lawd, 10sub txhad swv cov pawg ntseeg qha rua tej fwjchim hab tej timtswv kws kaav sau nruab ntug paub txug Vaajtswv tug tswvyim kws muaj nplua quas mag rua lub swjhawm nuav. 11Tej nuav yog lawv le Vaajtswv xaav tseg ib txwm lug kws nwg ua kuas tav rua huv Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv. 12Huv Kheto peb txhad muaj sab tuab hab ruaj sab kws yuav moog cuag Vaajtswv vem qhov kws ntseeg Kheto. 13Vem le nuav kuv txhad thov mej kuas tsw xob poob sab tsua qhov kws kuv raug txom nyem vem yog saib rua mej. Tej nuav yuav ua rua mej tau koob meej.

Kheto txujkev hlub

14Vem le nuav kuv txhad txhus caug rua ntawm leej Txwv, 15yog tug kws txhua haiv tuabneeg sau ntuj hab huv nplajteb hu ua leej txwv. 16Kuv thov Vaajtswv pub kuas mej muaj zug rua huv lub sab ntawm tug fwjchim kws tau ntawm nwg tug Ntsuj Plig lug rua mej, lawv le nwg tug fwjchim ci ntsaa ab kws muaj nplua quas mag, 17hab thov kuas Kheto nyob huv mej lub sab ntawm txujkev ntseeg. Kuv thov kuas mej ntsa caag ruaj rua huv txujkev hlub 18mej txhad muaj peevxwm nrug Vaajtswv cov xuv dawb suavdawg nkaag sab tau txug txujkev hlub qhov daav qhov ntev qhov sab hab qhov tub, 19hab paub Kheto txujkev hlub kws paub tsw taag, sub mej txhad tau tej kws Vaajtswv muaj nplua quas mag puv npo.
20Thov ca tug kws ua tau txhua yaam ntau dua le tej kws peb thov hab peb xaav txug lawv le nwg tug fwjchim kws ua num rua huv peb, tau koob meej. 21Thov kuas nwg tau koob meej huv pawg ntseeg hab huv Yexu Kheto txhua txhua tam moog ib txhws tsw kawg. Amee.