3

Povlauj tes haujlwm rau lwm haiv neeg

1Vim li no, kuv Povlauj raug kaw vim yog ua Yexus Khetos tes haujlwm pab nej cov uas yog lwm haiv neeg. 2Nej twb hnov txog tes haujlwm uas kuv qhia Vajtswv txojkev hlub, uas Vajtswv muab cob rau kuv pab nej. 3Vajtswv muab tej uas muab npog cia tob tob lawd qhia tshwm rau kuv paub raws li kuv twb sau qho mentsis lawm. 4Thaum nej nyeem tej lus ntawd nej yuav nkag siab tau qhov uas kuv paub tej uas muab npog cia hais txog Khetos, 5uas yav tag los Vajtswv tsis muab qhia rau neeg yam li lub sijhawm no uas nws muab qhia tshwm rau nws cov tubtxib dawb huv thiab rau cov xibhwb cev Vajtswv lus ntawm Vaj Ntsuj Plig. 6Yog qhov uas lwm haiv neeg tau koom saws qub txeeg qub teg thiab koom tib lub cev thiab muaj feem koom tej lus cog tseg hauv Yexus Khetos ntawm txoj xov zoo.
7Kuv los ua ib tug tub qhe qhia txoj xov zoo no raws li Vajtswv txojkev hlub uas muab pub rau kuv, vim Vajtswv lub hwjchim loj ua haujlwm rau hauv kuv. 8Txawm yog kuv yau dhau Vajtswv cov xov dawb huvsi, los kuj muab txojkev hlub pub rau kuv kom mus piav rau lwm haiv neeg paub txog tej uas Khetos muaj nplua mias uas tsis txawj tshawb nrhiav tag, 9thiab qhia kom txhua tus pom tias dabtsi yog tes haujlwm uas yuav qhia tej uas Vajtswv tus uas tsim txhua yam tau muab npog cia tob tob ntau tiam thaum ub los lawd, 10xwv thiaj siv cov pawg ntseeg qhia rau tej hwjchim thiab tej timtswv uas kav saum nruab ntug paub txog Vajtswv lub tswvyim uas muaj nplua mias rau lub sijhawm no. 11Tej no yog raws li Vajtswv xav tseg ib txwm los uas nws ua kom tiav rau hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv. 12Hauv Khetos peb thiaj muaj siab tuab thiab ruaj siab uas yuav mus cuag Vajtswv vim qhov uas ntseeg Khetos. 13Vim li no kuv thiaj thov nej kom tsis txhob poob siab rau qhov uas kuv raug txom nyem vim yog saib rau nej. Tej no yuav ua rau nej tau koob meej.

Khetos txojkev hlub

14Vim li no kuv thiaj txhos caug rau ntawm leej Txiv, 15yog tus uas txhua haiv neeg saum ntuj thiab hauv ntiajteb hu ua leej txiv. 16Kuv thov Vajtswv pub kom nej muaj zog rau hauv lub siab ntawm lub hwjchim uas tau ntawm nws tus Ntsuj Plig los rau nej, raws li nws lub hwjchim ci ntsa iab uas muaj nplua mias, 17thiab thov kom Khetos nyob hauv nej lub siab ntawm txojkev ntseeg. Kuv thov kom nej ntsia cag ruaj rau hauv txojkev hlub 18nej thiaj muaj peevxwm nrog Vajtswv cov xov dawb sawvdaws nkag siab tau txog txojkev hlub qhov dav qhov ntev qhov siab thiab qhov tob, 19thiab paub Khetos txojkev hlub uas paub tsis tag, kom nej thiaj tau tej uas Vajtswv muaj nplua mias puv npo.
20Thov cia tus uas ua tau txhua yam ntau dua li tej uas peb thov thiab peb xav txog raws li nws lub hwjchim uas ua haujlwm rau hauv peb, tau koob meej. 21Thov kom nws tau koob meej hauv pawg ntseeg thiab hauv Yexus Khetos txhua txhia tiam mus ib txhis tsis kawg. Amee.