4

Cov ntseeg koom ib lub cev

1Vem le nuav kuv kws raug kaw vem saib rua tug Tswv, thov mej ua lub neej kuas phim qhov kws Vaajtswv hu mej lug xyum. 2Mej yuav tsum txu hlo lub sab, hab ua lub sab mog sab muas, ua lub sab ntev, hab ua sab thev ib leeg rua ib leeg ntawm txujkev hlub, 3hab kub sab tuav rawv qhov kws koom ua ib lub sab kws Vaaj Ntsuj Plig pub, muab txujkev sws hum xeeb lug khi mej. 4Muaj tuab lub cev hab tuab tug Ntsuj Plig, ib yaam le mej raug hu lug txais tuab txujkev vaam rua thaus Vaajtswv hu mej lug, 5muaj tuab tug Tswv, muaj tuab txujkev ntseeg, muaj tuab txuj kevcai raus dej, 6muaj tuab tug Vaajtswv kws yog peb txhua tug leej Txwv, nwg kaav txhua tug, txhua tug tshwm ntawm nwg lug, hab nwg nyob huv txhua tug.
7Txujkev hlub muab pub rua peb txhua tug npaum le kws Kheto pub. 8Vem le hov txhad muaj lug sau ca has tas,
  “Thaus nwg nce moog rua sau lub chaw sab,
  nwg coj ib paab kws nwg nteg tau nrug nwg moog,
   hab nwg pub hov txhua chaw rua tuabneeg.”
9(Qhov kws has tas “Nwg nce moog sau” muaj lub ntsab le caag? Kuj yog has tas nwg nqeg moog rua huv nruab yeeb lawm hab. 10Tug kws nqeg moog rua huv nruab yeeb kuj yog tug kws nce moog sab dhau sau ntuj huvsw, sub txhad nyob tau thoob plawg txhua qhov.) 11Tej kws nwg pub hov kuj yog pub kuas qee leej ua tubkhai, qee leej ua xwbfwb cev Vaajtswv lug, qee leej qha txuj xuv zoo, qee leej ua tug yug pawg ntseeg hab ua xwbfwb qha, 12txhad npaaj tau cov xuv dawb ua Vaajtswv teg num tswm tsaa Kheto lub cev kuas kheev hlub, 13moog txug thaus peb suavdawg txawj koom ua ib lub sab huv txujkev ntseeg hab huv txujkev paub txug Vaajtswv leej Tub, hab peb hlub tav txwv lawm, yog hlub puv npo ib yaam le Kheto rua txhua faab. 14Peb txhad tsw ua mivnyuas yau ntxwv moog, tsw ua lub sab ywj faab ywj fwj raug ndaas moog ndaas lug qaug lawv cua rua tuabneeg txhua yaam lug qha hab tsw raug tuabneeg tej kev txawj ntse le tswvyim phem daag ntxag. 15Tassws peb yuav has qhov tseeb ntawm txujkev sws hlub sub txhad luj hlub txhua faab koom rua tug kws yog lub taubhau, yog Kheto ntaag. 16Vem muaj Kheto, taag nrho lub cev huvsw txhad tau sws txuas hab koom ua ke ntawm txhua lub cos qej txhaa kws pub rua lub cev hov, hab thaus txhua yaam nyag ua nyag teg num, kuj ua rua lub cev luj hlub hab tswm tsaa tug kheej ntawm txujkev sws hlub.

Lub neej qub hab lub neej tshab

17Yog le ntawd kuv has le nuav hab kuv has tawv qhawv huv tug Tswv kuas mej tsw xob ua mej lub neej ib yaam le lwm haiv tuabneeg dua le lawm. Puab ua lawv le puab tej kev xaav kws tsw muaj qaabhau. 18Puab tej kev xaav tsaus ntuj nti lawm, puab tsw muaj cai koom txujsa kws Vaajtswv pub vem yog puab tsw paub daabtsw le vem puab lub sab tawv heev. 19Puab yeej tsw paub txaaj muag, puab tso plhuav puab lub cev moog ua kev phem kev qas hab ua txhua yaam kev vuab tsuab tsw tswj lub sab hlo le. 20Tassws zaaj kws mej kawm txug Kheto tsw tau qha le ntawd. 21Mej tub nov txug Kheto tag tag le lawm hab tau txais tej lug qha kws yog txujkev tseeb huv Yexu, 22yog qha kuas tso tug tuabneeg qub huv lub neej qub tseg, yog tug tuabneeg qub kws raug txujkev ntshaw ntxag coj moog puam tsuaj, 23hab ca mej tug ntsuj plig hab tej kev xaav raug hloov dua tshab, 24hab muab tug tuabneeg tshab lug naav, yog tug tuabneeg kws raug muab tswm kuas ncaaj nceeg hab dawb huv tseeb tag ib yaam le Vaajtswv.
25Vem le nuav, ca le muab txujkev daag tso tseg, txhua tug ca le has lug tseeb rua kwvtij zej zog, tsua qhov peb yeej koom tuab lub cev. 26“Thaus mej chim tsw xob ua txhum,” tsw xob ca nub poob tseed chim, 27hab tsw xob pub swjhawm rua Ntxwg Nyoog. 28Tug kws txeev ua tub saab kuj tsw xob ua dua le lawm, ca nwg swv nwg txhais teg ua tej num zoo mas zoo dua, sub txhad le muaj faib rua cov kws cheem tsum. 29Tsw xob ca tej lug phem tawm huv mej lub qhov ncauj lug, tsuas yog has lu lug zoo kws tswm tsaa lub neej lawv le kws cheem tsum sub txhad le muaj nuj nqes rua cov kws tau nov. 30Hab tsw xob ua rua Vaajtswv tug Ntsuj Plig kws dawb huv tu sab, vem Vaaj Ntsuj Plig yog lub hom thawj nas ca rua mej rua nub kws txhwv mej dim. 31Ca le muab txhua yaam kev cib nyeej, kev chim, kev npau tawg, kev sws caav sws tshe, kev xyaav luas moo hab txhua yaam kev phem tso tseg. 32Ca le muaj lub sab khuvleej, sab taab ncuab, sab zaam txem ib leeg rua ib leeg ib yaam le Vaajtswv zaam txem rua mej huv Kheto.