5

Nyob huv qhov kaaj

1Vem le nuav mej ca le yoog le Vaajtswv vem mej yog cov mivnyuas kws nwg hlub. 2Ca le ua lub neej sws hlub ib yaam le Kheto hlub peb hab pub nwg tug kheej thij peb ua yaam kws muab pub hab muab xyeem tsw qaab rua Vaajtswv.
3Kev ua nkauj ua nraug, ua kev phem kev qas hab qhov kws xaav yuav luas tug, mej tsw xob has txug tej nuav rua huv mej cov le, txhad le tswm nyog yog Vaajtswv cov xuv dawb. 4Tsw xob has lug dev hab has lug ua dog ua dig hab has lug tsw muaj qaabhau, yog tej kws tsw tswm nyog has, ca le ua Vaajtswv tsaug zoo dua. 5Ca le paub tseeb tas, txhua tug kws ua nkauj ua nraug, lossws ua kev phem kev qas lossws xaav yuav luas tug kws zoo le pe txoov daab, yuav tsw muaj qub txeeg qub teg rua huv Kheto hab Vaajtswv lub tebchaws le.
6Tsw xob ca leejtwg has tej lug tsw muaj qaabhau daag ntxag mej, tsua qhov tub yog vem tej kws has taag nuav Vaajtswv txujkev npau tawg txhad tshwm lug raug cov kws tsw noog lug. 7Vem le nuav tsw xob koom nrug puab hlo le, 8vem yaav taag lug mej yog txujkev tsaus ntuj tassws nwgnuav mej yog qhov kaaj huv tug Tswv. Ca le ua lub neej kws yog qhov kaaj le mivnyuas, 9(tsua qhov txhua yaam kev ua zoo hab kev ncaaj nceeg hab kev tseeb yog tshwm ntawm qhov kaaj lug,) 10hab ca le tshawb nrhav saib yaam twg hum Vaajtswv lub sab. 11Tsw xob muaj feem ua txujkev tsaus ntuj teg num kws tsw muaj qaabhau, tassws ca le nthuav tej num hov tshwm lug zoo dua. 12Vem tas txawm yog yuav has txug tej kws puab ua nraim quas nreeg hov los kuj txaaj muag. 13Tassws txhua yaam kws raug qhov kaaj muab nthuav tshwm lug kuj pum tseeb lawm, 14tsua qhov txhua yaam kws nthuav tshwm lug pum kuj yog qhov kaaj. Vem le nuav txhad muaj lug has tas,
  “Cov kws tsaug zug, ca le tswm dheev,
   hab ca le sawv tseeg huv qhov tuag lug,
   mas Kheto yuav ci rua mej.”
15Vem le nuav mej ceev faaj tuab zoo ua mej lub neej, tsw xob ua zoo le cov kws tsw muaj tswvyim, yuav tsum ua zoo le cov kws muaj tswvyim. 16Yuav tsum swv lub swjhawm kuas muaj nuj nqes tsua qhov tam nuav phem kawg. 17Vem le nuav tsw xob ua tuabneeg ruag, yuav tsum nkaag sab tas daabtsw yog Vaajtswv lub sab nyam. 18Tsw xob haus cawv txwv maab kuas qaug, kws yuav ua rua mej puag. Tassws ca le puv npo Vaaj Ntsuj Plig, 19muab Tavi tej nkauj hab tej nkauj qhuas hab tej nkauj saab ntsuj plig lug qha ib leeg rua ib leeg. Ca le hu nkauj hab xyiv faab huv lub sab qhuas tug Tswv. 20Ca le tuav peb tug Tswv Yexu Kheto lub npe ua leej Txwv Vaajtswv tsaug rua txhua yaam tsw tu ncua.

Quaspuj quasyawg

21Mej ib leeg yuav tsum txu fwjchim rua ib leeg vem yog fwm Kheto. 22Cov quaspuj, ca le nyob huv qaab mej tug quasyawg kev tswjfwm ib yaam le nyob huv qaab tug Tswv Yexu. 23Tsua qhov tug quasyawg yog tug quaspuj lub taubhau, ib yaam le Kheto yog pawg ntseeg lub taubhau, pawg ntseeg yog Kheto lub cev hab Kheto yog pawg ntseeg tug Cawmseej. 24Pawg ntseeg nyob huv qaab Kheto kev tswjfwm le caag, cov quaspuj yuav tsum nyob huv qaab tug quasyawg kev tswjfwm txhua yaam le ntawd.
25Cov quasyawg, ca le hlub mej cov quaspuj ib yaam le Kheto hlub pawg ntseeg hab muab nwg tug kheej thij pawg ntseeg 26sub txhad cais tau pawg ntseeg dawb huv vem muab dej hab nwg txujlug ntxuav, 27Kheto txhad tau pawg ntseeg kws muaj koob meej ci ntsaa ab tsw ceb tsw txoom tsw dub tsw phem ib qho, tassws dawb huv tsw muaj chaw thuaj le. 28Ib yaam le ntawd, cov quasyawg yuav tsum hlub tug quaspuj ib yaam le nwg hlub nwg lub cev. Tug kws hlub nwg tug quaspuj kuj yog nwg hlub nwg tug kheej. 29Tsua qhov tsw muaj leejtwg yuav ntxub nwg lub cev tsuas muaj kws yug hab tu kuas zoo xwb ib yaam le Kheto tu pawg ntseeg, 30tsua qhov peb puavleej koom Yexu lub cev. 31“Vem le nuav tug txwvneej txhad ncaim ntawm nwg nam nwg txwv hab nrug nwg tug quaspuj tsheej xeeb ua ke mas ob tug yuav koom ua ib lub cev.” 32Qhov nuav lub ntsab muab npog ca tub tub. Kuv nkaag sab tas yog has txug Kheto hab pawg ntseeg. 33Txawm le caag kuj xwj mej cov nyag yuav tsum hlub nyag tug quaspuj ib yaam le mej hlub mej lub cev, hab cov quaspuj los yuav tsum fwm nwg tug quasyawg.