5

Tus uas Nyob Hauv Qhov Pom Kev

1Vim nej yog Vajtswv cov menyuam uas Vajtswv hlub, nej yuav tsum xyaum ua nej lub neej raws li Vajtswv tus yam ntxwv. 2Nej yuav tsum hlub lwm tus ib yam li Yexus Khetos hlub peb, thiab nws muab nws txojsia los theej peb lub txhoj. Qhov ntawd zoo ib yam li tej tshuaj tsw qab uas luag muab fij rau Vajtswv thiab yog yam uas Vajtswv pom zoo yuav.
3Vim nej yog Vajtswv haivneeg lawm, tsis tsimnyog nej yuav ua nkauj ua nraug, ua kev phem kev qias thiab ntshaw luag tug. Txawm yog nej yuav hais txog xwb los twb tsis tsimnyog hais. 4Thiab tsis tsimnyog nej hais tej lus vuabtsuab uas ntsawv mloog thiab tej lus uas tsis muaj qabhau; nej cia li ua Vajtswv tsaug zoo dua. 5Kuv qhia tseeb rau nej hais tias cov neeg uas ua kev nkauj kev nraug, ua kev phem kev qias thiab ua neeg siab hlob, (rau qhov cov neeg siab hlob zoo ib yam li cov neeg uas pe dab pe mlom.) Cov neeg uas ua li ntawd, lawv yuav tsis muaj feem mus nyob hauv Yexus Khetos thiab Vajtswv lub tebchaws hlo li.
6Tsis txhob pub cov neeg uas hais tej lus tsis muaj hauvpaus hauvntsis ntxias tau nej. Twb yog vim muaj tej kev phem kev qias uas sawvdaws ua, Vajtswv thiaj yuav rau txim rau cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus. 7Yog li ntawd, nej tsis txhob mus nrog cov neeg ntawd ua ke hlo li. 8Yav tas los nej yeej nyob hauv qhov tsaus ntuj, tiamsis nimno nej cov uas ntseeg Vajtswv, nej twb los nyob hauv qhov pom kev lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum ua nej lub neej kom phim qhov uas nej yog cov uas nyob hauv qhov pom kev. 9Twb yog qhov pom kev ntawd ua rau nej ua tau txhua yam zoo, ua neeg ncaj ncees thiab hais lus tseeb. 10Nej yuav tsum ua tib zoo saib, saib nej yuav ua yam twg thiaj li haum Vajtswv siab. 11Cov neeg uas nyob hauv qhov tsaus ntuj nyiam ua tej kev phem kev qias, nej tsis txhob mus nrog lawv ua, rau qhov tej ntawd yeej tsis muaj nqis. Nej yuav tsum muab tej ntawd los nthuav rau qhov pom kev. 12Tej uas lawv ua nraim nkoos ntawd, txawm yog yuav hais txog xwb los twb txajmuag kawg li. 13Thaum muab ib puas tsav yam ntawd los nthuav rau qhov pom kev lawm, sawvdaws yuav pom hais tias tej ntawd zoo li cas. 14Rau qhov txhua yam uas los nyob hauv qhov pom kev yuav ci ib yam li qhov pom kev thiab. Twb yog vim li ntawd thiaj muaj lus sau tseg hais tias,
  “Tus neeg uas pw tsaug zog koj cia li tsim,
   thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los,
  thiab cia Yexus Khetos ci rau koj pom kev.”
15Yog li ntawd nej yuav tsum ceevfaj thiab ua zoo. Tsis txhob ua li cov neeg ruam, tiamsis nej yuav tsum ua li cov neeg uas muaj tswvyim. 16Nej yuav tsum siv txhua lub sijhawm kom muaj nqis, rau qhov niaj hnub no tej neeg ua phem kawg li. 17Nej tsis txhob ua li cov neeg ruam, tiamsis nej yuav tsum ua tib zoo saib, saib Vajtswv xav kom nej ua yam twg.
18Nej tsis txhob haus cawv txiv hmab kom qaug, rau qhov tej ntawd yuav ua rau nej ua neeg tsis tsimtxiaj. Nej yuav tsum cia Vaj Ntsujplig kav nej lub siab. 19Nej ib tug yuav tsum qhia ib tug raws li tej lus uas nyob hauv Daviv phau nkauj, tej zaj nkauj qhuas Vajtswv thiab tej zaj nkauj uas cov ntseeg hu ua Vajtswv tsaug. Thaum nej hu tej zaj nkauj ntawd, nej yuav tsum hu ntawm lub siab xyivfab hlo. 20Nej cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv uas yog Leej Txiv tsaug rau txhua yam los ntawm Yexus Khetos lub npe.

Pojniam thiab Txivneej

21Vim nej yog cov uas hwm Yexus Khetos, nej ib tug yuav tsum mloog ib tug lus.
22Nej cov uas yog pojniam, nej yuav tsum mloog nej tej txiv lus ib yam li nej mloog tus Tswv lus. 23Rau qhov tus txiv yog tus uas muaj hwjchim kav tus pojniam, ib yam li Yexus Khetos muaj hwjchim kav cov ntseeg. Cov ntseeg yog Yexus Khetos lub cev, thiab Yexus Khetos yog cov ntseeg tus Cawmseej. 24Yog li ntawd nej cov uas yog pojniam, nyias yuav tsum mloog nyias tus txiv lus txhua lo ib yam li cov ntseeg mloog Yexus Khetos lus.
25Nej cov uas yog txiv, nej yuav tsum hlub nej tej pojniam ib yam li Yexus Khetos hlub cov ntseeg thiab nws muab nws lub cev los txhiv cov ntseeg. 26Nws muab dej thiab muab nws Txojlus los ntxuav cov ntseeg kom huv, nws thiaj zoo muab lawv pub rau Vajtswv. 27Nws ua li ntawd nws thiaj tau cov ntseeg uas zoo kawg nkaus, tsis muaj ib qho txhaum, tsis ceb, tsis txoom thiab tsis muaj ib qho phem li los ua nws tug. 28Cov txiv yuav tsum hlub lawv cov pojniam ib yam li lawv hlub lawv lub cev. Tus txiv uas hlub nws tus pojniam, tus ntawd yeej hlub nws lub cev. 29Yeej tsis muaj leejtwg yuav ntxub nws lub cev. Tsuas muaj nws yuav tu ntshis thiab nrhiav zaub nrhiav mov los yug nws lub cev ib yam li Yexus Khetos ua rau cov ntseeg. 30Rau qhov peb sawvdaws puavleej koom Yexus lub cev. 31Raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv txojlus hais tias, “Twb yog vim li no tus tub thiaj tso nws niam nws txiv tseg, thiab mus nrog nws tus pojniam nyob, thiab nkawd ob leeg yuav koom ua ib lub cev.” 32Nqe no qhia ib qho tseemceeb rau peb, raws li kuv totaub, nqe no yog hais txog Yexus Khetos thiab cov ntseeg. 33Tiamsis nqe no yog hais txog nej thiab. Txhua tus txiv, nyias yuav tsum hlub nyias tus pojniam ib yam li nyias hlub nyias lub cev. Thiab txhua tus pojniam nyias yuav tsum hwm nyias tus txiv.