5

Oix Zuqc Zoux Sic Puix Yiem Njang Nyei Mienh

1Weic zuqc meih mbuo zoux Tin-Hungh hnamv haic nyei naamh nyouz oix zuqc zuotc ninh nyei nyungc zoux. 2Meih mbuo zoux nyungc-nyungc sic oix zuqc hnamv mienh hnangv Giduc hnamv mbuo, weic mbuo siev maengc, hnangv zorqv ndaang nyei ga'naaiv fongc horc ziec bun Tin-Hungh nor.
3Meih mbuo zoux Tin-Hungh nyei mienh ziouc yiem meih mbuo mbu'ndongx maiv dungx zoux, liemh maiv dungx gorngv taux buangh liouh nyei sic, fai maiv cing-nzengc nyei sic, fai mauv ga'naaiv nyei sic. 4Meih mbuo yaac maiv horpc zuqc kuanv tien gorngv waac-zaanc, fai waac-cou fai haaix nyungc pa'li pa'laaix nyei waac. Horpc zuqc gorngv waac laengz zingh Tin-Hungh gauh longx. 5Meih mbuo oix zuqc hiuv dingc, haaix dauh zoux buangh liouh nyei sic, fai zoux maiv cing-nzengc nyei sic, fai mauv ga'naaiv, (weic zuqc mauv ga'naaiv se dorngx baaix miuc-fangx), wuov dauh zungv maiv maaih buonc yiem Giduc caux Tin-Hungh nyei guoqv.
6Maiv dungx bun haaix dauh longc kungx-waac nduov meih mbuo. Se laaix naaiv nyungc sic Tin-Hungh nouz haic, maiv muangx ninh nyei waac wuov deix mienh. 7Weic naaiv, maiv dungx caux naaiv nyungc mienh zoux doic.
8Zinh ndaangc meih mbuo yiem hmuangx mv baac ih zanc meih mbuo sienx Ziouv meih mbuo ziouc yiem njang gu'nyuoz. Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc zoux puix yiem njang nyei mienh, 9weic zuqc yiem njang cuotv nyei se nyungc-nyungc longx nyei, horpc nyei, caux zien nyei sic hnangv. 10Meih mbuo oix zuqc samx mangc gaax haih zoux haaix nyungc weic bun Ziouv a'hneiv. 11Maiv dungx caux yiem hmuangx nyei mienh zoux ninh mbuo maiv lamh longc nyei sic. Daaux nzuonx oix zuqc bun naaiv deix sic cuotv yaangh daaih, 12weic zuqc liemh gorngv taux ninh mbuo bingx jienv zoux nyei sic zungv nyaiv haic aqv. 13Njang ziux jienv haaix nyungc, wuov nyungc ziouc buatc duqv zien, 14weic zuqc njang ziux haaix nyungc, wuov nyungc ziouc njang aqv. Weic naaiv maaih joux waac gorngv, “M'njormh nyei mienh aah! Nyie daaih maah! Daic mingh nyei mienh nangh daaih maah! Giduc ziouc ziux jienv njang meih.”
15Hnangv naaic, meih mbuo yiem seix zaangc oix zuqc faix fim meih mbuo hnangv haaix nor yiem. Maiv dungx hnangv mienh hngongx mienh, oix zuqc hnangv cong-mengh nyei mienh wuov nor. 16Oix zuqc longc duqv horpc ziangh hoc, weic zuqc ih zanc nyei nyutc zeiv se orqv haic. 17Maiv dungx zoux mienh hngongx mienh. Oix zuqc mengh baeqc Ziouv nyei za'eix hnangv haaix nor.
18Maiv dungx hopv diuv nquin. Diuv se bun mienh zoux waaic sic. Daaux nzuonx oix zuqc bun Singx Lingh yiem buangv hnyouv. 19Oix zuqc longc singx nzung, ceng Tin-Hungh nyei nzung, caux Singx Lingh bun mienh benx cuotv nyei nzung, laanh caux laanh gorngv. Yaac oix zuqc longc hnyouv baaux nzung ceng Ziouv. 20Yaac oix zuqc dengv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox zanc-zanc weic maanc sic laengz zingh Zaangc Diex Tin-Hungh.

Zoux Auv Zoux Nqox Nyei Jauv

21Meih mbuo oix zuqc laanh mbuoqc laanh weic zuqc meih mbuo lomh nzoih taaih Giduc.
22Meih mbuo zoux auv nyei mienh aah! Meih mbuo oix zuqc mbuoqc ganh nyei nqox hnangv meih mbuo mbuoqc Ziouv Yesu wuov nor. 23Weic zuqc nqox zoux auv nyei m'nqorngv hnangv Giduc zoux jiu-baang nyei m'nqorngv wuov nor. Jiu-baang zoux Giduc nyei sin, Giduc yaac zoux jiu-baang nyei Njoux Ziouv. 24Jiu-baang hnangv haaix nor mbuoqc Giduc, auv yaac oix zuqc hnangv wuov nor yiem maanc sic mbuoqc ninh nyei nqox.
25Zoux nqox nyei mienh aah! Oix zuqc hnamv ganh nyei auv hnangv Giduc hnamv jiu-baang, yaac weic jiu-baang siev ninh nyei maengc 26weic bun jiu-baang cing-nzengc daaih. Ninh longc wuom yaac longc ninh nyei doz nzaaux jiu-baang 27weic zorqv jiu-baang fungx bun ninh ganh, benx njang-laangc nyei jiu-baang, maiv laih hlopv, maiv nyauc, maiv waaic fangx, mv baac cing-nzengc nyei, maiv lamh daanh dorngx nyei jiu-baang. 28Fih hnangv nyei, nqox oix zuqc hnamv ganh nyei auv hnangv hnamv ganh nyei sin nor. Haaix dauh hnamv ganh nyei auv ziouc hnamv ninh ganh aqv. 29Maiv maaih haaix dauh nzorng ganh nyei sin, zungv uix longx yaac goux jienv hnangv Giduc goux jiu-baang wuov nor. 30Weic zuqc mbuo dauh dauh zoux Giduc nyei sin nyei yietc nyungc. 31Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv naaiv joux waac,
  “Weic naaiv m'jangc dorn dorng jaa, leih ninh nyei diex maac,
   caux jienv ninh nyei auv benx yietc dauh mi'aqv.”
32Yiem naaiv deix waac gu'nyuoz maaih diuh hlo haic nyei zien leiz ih zanc mbiaangx yaangh cuotv daaih aqv. Ei yie ganh mengh baeqc nor, naaiv deix waac gorngv zuqc Giduc caux jiu-baang. 33Mv baac naaiv deix waac yaac gorngv zuqc meih mbuo. Meih mbuo dauh dauh zoux nqox nyei mienh oix zuqc hnamv ganh nyei auv hnangv hnamv ganh nor. Auv yaac oix zuqc taaih ganh nyei nqox.