5

Kơnuih Djơ̆ Lăp Kơ Ƀing Đaŏ

1Hơnŭn yơh, jing bĕ ƀing hla̱ tui Ơi Adai, yuakơ jing ƀing ană bă Ñu khăp biă mă, 2anŭn kiăng laĭ kơ tơlơi hơdip bĕ tơlơi hơdip thâo khăp, kar hăng Krist khăp laih kơ ƀing ta tơl Ñu jao lui hĭ Ñu pô pơala kơ ƀing ta kiăng kơ jing hĭ sa gơnam pơyơr ƀâo mơngưi laih anŭn ngă yang kơ Ơi Adai.
3Samơ̆ amăng ƀing gih khŏm anăm hơmâo bruă mơnuă kơ tơlơi pyu pơde, tơlơi grĭ grañ ƀôdah tơlơi kluh kơ tơlơi arăng hơmâo ôh, yuakơ khul tơlơi anai jing ƀu năng lăp kơ ƀing ană plei rơgoh hiam Ơi Adai hơmâo ôh. 4Ƀu năng lăp ôh tơdang ƀing gih pơhiăp kơ tơlơi pơmlâo, tơlơi pơhiăp mlŭk ƀôdah khul tơlơi pơhiăp ngor grĭ grañ, samơ̆ ƀing gih năng hơdơr bơni kơ Ơi Adai, 5yuakơ ƀing gih dưi thâo sĭt: Mơnuih pyu pơde, mơnuih ƀu rơgoh ƀôdah mơnuih klih jing mơnuih kơkuh kơ rup trah, ƀu hơmâo kŏng ngăn hơget ôh amăng dêh čar Krist jing dêh čar Ơi Adai anŭn. 6Anăm brơi hlơi pô plư pleč ƀing gih hăng khul boh hiăp đôč đač ôh, yuakơ khul tơlơi hrup hăng anŭn yơh tơlơi Ơi Adai pơkơhma̱l truh ƀơi ƀing hlơi pô jing ƀing ƀu tui gưt anŭn. 7Hơnŭn yơh, anăm pơgop ngă gơyut hrŏm hăng ƀing gơñu ôh.
8Yuakơ hlâo adih ƀing gih dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt hlâo kơ ƀing gih tŭ ju̱m Khua Yang, samơ̆ ră anai ƀing gih dŏ amăng tơlơi bơngač tŭ pơgop sa amăng Khua Yang laih. Hơdip bĕ hrup hăng ană bă tơlơi bơngač, 9yuakơ boh bơnga tơlơi bơngač hơmâo amăng abih bang tơlơi hiam klă, tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi sĭt, 10laih anŭn hơduah sem bĕ mơta tơlơi pơmơak kơ Khua Yang. 11Anăm pơgop hrŏm amăng khul bruă kơnăm mơmŏt ƀu hơmâo tŭ yua jing khul bruă ƀing ană mơnuih ngă ôh, samơ̆ hiam hloh brơi kơ arăng thâo hluh bruă anŭn jing sat yơh. 12Yuakơ jing mlâo yơh tơdah pơhaih tơlơi ƀing ƀu tui gưt ngă amăng tơlơi hơgŏm anŭn. 13Samơ̆ abih bang tơlơi anŭn rơđah rơđo̱ng yua mơ̆ng tơlơi bơngač pơčrang jing hĭ thâo ƀuh yơh, 14yuakơ abih bang mơta tơlơi hơmâo tŭ pơrơđah laih jing hĭ tơlơi bơngač yơh. Anai yơh jing tơhơnal tơlơi arăng laĭ:
  “Mơdưh bĕ, Ơ mơnuih pĭt hơi,
   tơgŭ bĕ mơ̆ng mơnuih djai
   laih anŭn Krist či pơčrang ƀơi ih yơh.”
15Hơnŭn yơh, răng pơñen bĕ hiư̆m ƀing gih hơdip, anăm ngă hrup hăng ƀing mlŭk ôh, samơ̆ ngă bĕ hrup hăng ƀing rơgơi. 16Rĭm wơ̆t ƀing gih hơmâo mông mơyŭn kiăng ngă tơlơi hiam, brơi kơ ƀing gih ngă bĕ, yuakơ mơnuih mơnam ngă lu tơlơi sat ƀai amăng khul hrơi mông anai. 17Tui anŭn, anăm mlŭk ôh, samơ̆ thâo hluh bĕ hơget tơlơi Khua Yang kiăng jing. 18Anăm măt hăng tơpai jing gơnam ba nao kơ kơnuih sat ƀai ôh. Kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, tŭ pơbă bĕ yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam. 19Pơhiăp bĕ hăng tơdruă hăng khul tơlơi adoh bơni hơơč, khul tơlơi adoh laih anŭn khul tơlơi adoh bơngăt mơyang. Adoh laih anŭn pơkra bĕ dơnai ayŭ hăng abih pran jua gih kơ Khua Yang, 20bơni hơơč nanao bĕ kơ Ơi Adai Ama kơ djŏp mơta tơlơi, amăng anăn Khua Yang Yêsu Krist ta.
21Jao pô bĕ kơ tơdruă yua mơ̆ng tơlơi ƀing gih huĭ pơpŭ kơ Krist.

Paul Djru Tơlơi Pơmĭn Kơ Ƀing Rơkơi Laih Anŭn Kơ Ƀing Bơnai

22Ơ ƀing bơnai, jao pô bĕ kơ ƀing rơkơi gih kar hăng ƀing gih tui gưt kơ Khua Yang. 23Yuakơ rơkơi jing akŏ kơ bơnai kar hăng Krist jing akŏ kơ Sang Ơi Adai, jing drơi jan Ñu, laih anŭn Ñu yơh jing Pô Pơklaih kơ drơi jan. 24Ră anai kar hăng Sang Ơi Adai jao pô kơ Krist, ăt tui anŭn mơ̆n brơi kơ ƀing bơnai jao pô bĕ kơ ƀing rơkơi gơñu amăng abih bang tơlơi.
25Ơ ƀing rơkơi, khăp bĕ kơ ƀing bơnai gih, kar hăng Krist khăp laih kơ Sang Ơi Adai laih anŭn pơsăn laih Ñu pô kơ tơlơi tŭ yua Sang Ơi Adai, 26kiăng kơ pơjing gơ̆ rơgoh hiam, pơrơgoh hĭ gơ̆ yua mơ̆ng tơlơi rao hăng ia mơ̆ng Boh Hiăp, 27laih anŭn pơrơđah gơ̆ kơ Ñu pô jing Sang Ơi Adai hiam klă, ƀu ƀâo sat, săñ ñăñ ƀôdah hơmâo tŭ ƀuăh hơget ôh, samơ̆ jing rơgoh hiam laih anŭn hlo̱m ƀo̱m yơh. 28Amăng hơdră jơlan hrup hăng anŭn mơ̆n, brơi kơ ƀing rơkơi khŏm khăp kơ ƀing bơnai gơñu kar hăng ƀing gơñu khăp kơ drơi jan gơñu pô yơh. Hlơi pô khăp kơ bơnai ñu, ñu anŭn khăp kơ ñu pô yơh. 29Tơdơi kơ abih bang, ƀu hơmâo ôh hlơi pô pơrơmut kơ drơi jan ñu pô, samơ̆ ñu răk rong drơi jan ñu, kar hăng Krist răk rong Sang Ơi Adai yơh, 30yuakơ ƀing ta jing ƀing lŏm kơ drơi jan Ñu. 31“Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh đah rơkơi lui hĭ amĭ ama ñu laih anŭn tŭ pơgop sa hăng bơnai ñu, tui anŭn dua gơñu jing hĭ sa drơi jan yơh.” 32Hơmâo tơlơi sĭt hơgŏm dơlăm pơrơđah amăng Boh Hiăp anŭn, samơ̆ kâo hlak pơruai kơ tơlơi Krist hăng Sang Ơi Adai. 33Tui anŭn, rĭm čô amăng ƀing gih khŏm khăp kơ bơnai ñu kar hăng ñu khăp kơ ñu pô yơh, laih anŭn brơi kơ pô bơnai khŏm pơpŭ bĕ kơ rơkơi ñu.