5

Hdĭp Hlăm Klei Mngač

1Brei diih jing phung tui Aê Diê, kyuadah diih jing phung anak Ñu khăp êdimi. 2 Êbat bĕ hlăm klei khăp, msĕ si Krist khăp leh kơ drei, leh anăn săn asei mlei Ñu pô kyua drei, jing mnơ̆ng myơr leh anăn mnơ̆ng ngă yang ƀâo mngưi kơ Aê Diê.
3Bi kơ klei tlĕ piu, jih klei čhŏ mrŏ, amâodah klei tluh dŏ dô, đăm blŭ pia ôh hdơ̆ng diih snăn kơh năng kơ phung doh jăk. 4Đăm blŭ klei čhŏ mrŏ, klei mluk, amâodah klei mnêč ôh, kyua klei anăn amâo năng blŭ ôh; ƀiădah brei diih blŭ klei bi mni kơ Aê Diê. 5Brei diih thâo sĭt klei anei: pô tlĕ piu, pô čhŏ mrŏ, amâodah pô tluh kơ dŏ dô (pô anăn jing pô kkuh rup yang), amâo srăng dưn ngăn ôh hlăm ƀuôn ala mtao Krist leh anăn Aê Diê. 6Đăm brei ôh arăng mplư diih hŏng klei blŭ hơăi mang, kyua klei anăn yơh klei Aê Diê ngêñ srăng truh kơ phung anak amâo thâo gưt asăp ôh. 7Snăn đăm bi mguôp hŏng diñu ôh. 8Mphŭn dô diih dôk hlăm klei mmăt, ƀiădah ară anei diih mâo klei mngač hlăm Khua Yang. Êbat bĕ msĕ si phung anak klei mngač, 9(kyuadah boh klei mngač arăng ƀuh hlăm jih jang klei jăk, klei kpă, leh anăn klei sĭt nik.) 10Duah bĕ ya klei bi mơak kơ Khua Yang. 11Đăm bi mguôp ôh hlăm bruă amâo mâo klei tŭ dưn mơ̆ng klei mmăt, ƀiădah brei diih bi êdah klă ya bruă anăn jing. 12Kyuadah jing klei hêñ yơh blŭ kơ bruă phung anăn ngă hlăm klei hgăm. 13Ƀiădah tơdah klei anăn bi êdah leh hŏng klei mngač, arăng dưi ƀuh klei anăn, kyuadah jih jang klei bi êdah leh jing mngač. 14Kyua anăn Klei Aê Diê Blŭ lač leh,
  “Ơ pô dôk pĭt, mdih leh anăn kgŭ bĕ ih mơ̆ng phung djiê,
   leh anăn Krist srăng bi mngač ih.”
15Snăn răng bĕ kơ klei hdĭp diih. Đăm jing msĕ si phung mluk ôh, ƀiădah msĕ si phung thâo mĭn. 16 Yua hruê diih bi jăk, kyuadah ênuk anei jing jhat. 17Snăn đăm jing mluk ôh, ƀiădah brei diih thâo săng ya klei Khua Yang čiăng. 18Đăm kpiê ruă ôh, kyuadah klei anăn bi mbŭk diih; ƀiădah brei diih bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk. 19 Bi blŭ bĕ hdơ̆ng diih hŏng klei mmuñ hđăp, hŏng klei mmuñ hơêč hmưi, leh anăn hŏng klei mmuñ doh jăk, mmuñ bi mni kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê. 20Kyua jih jang klei, brei diih bi mni nanao kơ Aê Diê Ama hlăm anăn Khua Yang drei, Yêsu Krist.

Klei Bhiăn Hdơ̆ng Ung Mô̆

21Brei diih bi gưt hdơ̆ng diih hlăm klei huĭ mpŭ kơ Krist. 22 Ơ phung mniê mâo ung, brei diih gưt kơ ung diih, msĕ si kơ Khua Yang. 23Kyuadah ung jing khua kơ mô̆ ñu, msĕ si Krist jing khua kơ Phung Sang Aê Diê. Phung Sang Aê Diê jing asei mlei Ñu, leh anăn Ñu jing Pô Bi Mtlaih kơ asei mlei. 24Msĕ si Phung Sang Aê Diê gưt kơ Krist, msĕ snăn mơh brei phung mô̆ gưt kơ ung diñu hlăm djăp mta klei. 25 Ơ phung êkei mâo mô̆, brei diih khăp kơ mô̆ diih, msĕ si Krist khăp leh kơ Phung Sang Aê Diê leh anăn săn asei mlei Ñu pô kyua gơ̆, 26čiăng pioh brei gơ̆, tơdah leh Ñu bi doh gơ̆ hŏng êa leh anăn hŏng klei Ñu blŭ, 27čiăng bi êdah ti anăp Ñu Phung Sang Aê Diê anei bŏ hŏng klei guh kơang, amâo mâo anôk čhŏ, amâo mâo anôk kčŭng, amâo mâo mnơ̆ng msĕ snăn ôh, čiăng kơ gơ̆ dưi jing doh jăk amâo mâo anôk jhat ôh. 28Msĕ snăn mơh, brei phung êkei mâo mô̆ khăp kơ mô̆ diñu msĕ si kơ asei mlei diñu pô. Hlei pô khăp kơ mô̆ ñu, khăp kơ ñu pô. 29Kyuadah amâo tuôm mâo sa čô êkei bi êmut kơ kđeh ñu pô ôh, ƀiădah ñu čiêm rông leh anăn khăp kơ gơ̆, msĕ si Krist răng kriê Phung Sang Aê Diê, 30kyuadah drei jing jơ̆ng kngan hlăm asei mlei Ñu. 31 Msĕ si Klei Aê Diê Blŭ lač, “Kyua klei anăn sa čô êkei srăng lui amĭ ama ñu leh anăn bi mguôp hŏng mô̆ ñu, leh anăn jih dua diñu srăng jing sa kđeh.” 32Klei anăn jing sa klei yuôm hgăm prŏng; kâo blŭ klei anăn bi hmô hŏng Krist leh anăn Phung Sang Aê Diê. 33Ƀiădah brei grăp čô diih khăp kơ mô̆ ñu msĕ si ñu khăp kơ ñu pô, leh anăn brei mô̆ mpŭ kơ ung ñu.