6

Cha mẹ và con cái

1Con cái phải vâng lời cha mẹ trong Chúa, đó là điều phải. 2“Phải hiếu kính cha mẹ,” là điều răn đầu tiên có kèm theo lời hứa: 3“nhờ đó con mới được phúc và sống lâu trên đất.”
4Cha mẹ không nên chọc giận con cái, nhưng phải nuôi nấng, sửa trị, dạy dỗ chúng theo đường lối Chúa.

Chủ, tớ

5Tôi tớ phải vâng lời chủ, thành thật kính sợ vâng phục chủ như vâng phục Chúa Cứu Thế. 6Không phải chỉ lo làm vừa lòng chủ khi có mặt, nhưng luôn cố gắng phục vụ chủ như phục vụ Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn Thượng Đế. 7Phải tận tâm phục vụ như tôi tớ của Chúa, chứ không phải của người ta. 8Nên nhớ Chúa sẽ tưởng thưởng mọi người tùy theo việc tốt lành họ làm, vô luận tớ hay chủ.
9Người chủ cũng phải đối xử với tôi tớ cách ngay thẳng chính đáng như thế, không được dọa nạt. Nên nhớ anh em với họ đều có chung một Chủ trên trời là Chúa Cứu Thế, và Ngài chẳng thiên vị ai.

Khí giới của Chúa

10Sau hết, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa nhờ năng lực vô hạn của Ngài. 11Hãy trang bị đầy đủ khí giới của Thượng Đế để có thể đối phó với mọi mưu kế của Quỷ vương. 12Vì chúng ta không chiến đấu với người trần gian nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên trời. 13Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Thượng Đế, để anh em có thể chiến đấu lúc bị tiến công, và khi chiến cuộc đã qua, anh em là kẻ chiến thắng. 14Muốn được như thế anh em phải thắt lưng bằng Chân lý, mặc sự Công chính làm giáp che ngực, 15mang giày Phúc âm hòa bình, 16luôn luôn dùng mộc Đức tin để gạt đỡ mọi tên lửa của Sa-tan, 17đội nón sắt Cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là lời Thượng Đế. 18Phải luôn luôn cầu nguyện trong mọi trường hợp, nài xin mọi điều theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Phải cảnh giác và kiên nhẫn cầu thay cho tất cả tín hữu.
19Cũng cầu nguyện cho tôi có lời của Chúa mỗi khi mở miệng, để tôi dạn dĩ công bố huyền nhiệm của Phúc âm. 20Chính vì Phúc âm mà tôi làm sứ thần trong lao tù, nhưng hãy cầu xin Chúa cho tôi cứ bạo dạn công bố Phúc âm dù phải bị xiềng xích tù đày.

Lời từ biệt

21Ty-chi-cơ, anh yêu dấu của chúng ta, tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ tường thuật mọi việc cho anh em, để anh em biết rõ tình trạng và hoạt động của chúng tôi. 22Vì muốn anh em biết tin chúng tôi, để càng thêm phấn khởi, nên tôi cử Ty-chi-cơ đến thăm anh em.
23Cầu xin Thượng Đế là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho anh em được bình an, yêu thương và đức tin. 24Cầu chúc mọi người chân thành yêu mến Chúa Cứu Thế Giê-xu với tình yêu bất diệt, hằng hưởng được ân phúc của Ngài.
Thân kính,
Phao-lô