6

Mivnyuas hab nam txwv

1Cov mivnyuas, mej ca le noog nam txwv lug rua huv tug Tswv vem qhov nuav raug cai lawm. 2“Koj yuav tsum fwm koj nam koj txwv.” Nuav yog thawj nqai kevcai kws muaj tej lug cog tseg has tas, 3“koj txhad le noj qaab nyob zoo hab muaj txujsa nyob ntev rua huv lub nplajteb.”
4Mej cov kws ua txwv, tsw xob zwg ua rua mej tej mivnyuas npau tawg, tassws yuav tsum tu puab rua huv tug Tswv tej lug qhuab qha hab nwg tej lug ntuag.

Tub qhe hab lospaav

5Mej cov kws yog tub qhe, ca le muab tsua sau sab noog mej tug lospaav huv nplajteb nuav lug ntshai ua tshee quas nyo ib yaam le noog Kheto lug, 6tsw yog ua zoo rua thaus tug lospaav pum xwb yaam le cov kws ua rua tuabneeg txaus sab, tassws ua ib yaam le mej yog Kheto cov qhev, hab ua tuaj nruab sab lawv le Vaajtswv lub sab nyam. 7Mej ca le zoo sab ua mej teg num zoo yaam le mej ua koom rua tug Tswv, tsw yog ua koom rua tuabneeg, 8vem mej yeej paub tas leejtwg ua qhov zoo le caag ca lawm kuj yuav saws yaam ntawd ntawm tug Tswv, tsw has tug kws ua qhev lossws tug tsw ua qhev.
9Mej cov kws yog lospaav, ca le ua ib yaam le ntawd rua mej cov qhev. Tsw xob hem puab tsua qhov mej yeej paub tas tug kws yog puab tug Tswv hab yog peb tug Tswv nyob sau ntuj ceeb tsheej, nwg tsw saib leejtwg ntsej muag le.

Vaajtswv tej cuab yeej

10Thaus kawg nuav ca le muaj zug rua huv tug Tswv hab rua huv nwg tug fwjchim kws muaj zug. 11Ca le muab Vaajtswv cev cuab yeej huvsw lug naav txhad le tawm tsaam yeej Ntxwg Nyoog tej tswvyim phem. 12Tsua qhov peb tsw yog tawm tsaam nqaj hab ntshaav, tassws tawm tsaam tej timtswv hab tej fwjchim hab tej kws kaav lub qaab ntuj tam tsaus ntuj nuav hab tawm tsaam tej daab phem sau nruab ntug huvsw. 13Vem le nuav ca le muab Vaajtswv cev cuab yeej huvsw lug, sub mej txhad tiv yeej rua nub kws phem, mas thaus ua txhua yaam taag lawd mej tseed yuav nyob ruaj khov tau. 14Vem le nuav mej ca le nyob ruaj khov es muab txujkev tseeb lug sa ntawm duav, hab muab txujkev ncaaj nceeg lug ua daim hlau naav thaiv hauv sab, 15hab muab qhov kws npaaj txhwj pav txuj xuv zoo has txug kev kaaj sab lug, lug ua khau rau. 16Tsw taag le ntawd ca le muab txujkev ntseeg ua daim hlau thaiv, kws mej swv tua tau tug kws Phem raab muv suavtawg. 17Ca le muab txujkev dim ua lub mom hlau lug ntoo, hab tuav rawv Vaaj Ntsuj Plig raab ntaaj kws yog Vaajtswv txujlug.
18Ca le thov Vaajtswv rua huv Vaaj Ntsuj Plig txhua lub swjhawm, yuav tsum swv zug taij thov txhua yaam. Vem le nuav ca le ceev faaj zuv tog hab taij thov paab cov xuv dawb txhua tug tsw tu ncua le, 19hab thov paab kuv sub thaus kuv qheb qhov ncauj has lug Vaajtswv txhad le pub lug rua kuv muaj sab tuab qha txuj xuv zoo kws Vaajtswv muab npog ca lawd tshwm lug. 20Vem txuj xuv zoo nuav kuv raug saw hlau khi los kuv tseed ua Kheto tug tub sawv cev. Hab ca le thov Vaajtswv paab kuas kuv muaj sab tuab has lawv le kws tswm nyog has.

Xaus lug thaus kawg

21Thikhika kws yog tug kwv kws kuv hlub hab muaj sab xwb ua koom rua tug Tswv, nwg yuav has txhua yaam rua mej paub, mej txhad paub tas kuv nyob le caag hab ua daabtsw. 22Qhov kws kuv khaiv nwg tuaj cuag mej, tub yog xaav kuas mej paub tas peb nyob le caag hab sub nwg txhad txhawb tau mej lub sab.
23Thov kuas cov kwvtij tau txujkev sab tug hab kev hlub hab kev ntseeg ntawm leej Txwv Vaajtswv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto.
24Thov Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim txhua tug kws hlub peb tug Tswv Yexu Kheto, yog cov kws hlub nwg tsw tu moog le.