6

Menyuam thiab niam txiv

1Cov menyuam, nej cia li mloog niam txiv lus rau hauv tus Tswv vim qhov no raug cai lawm. 2“Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv.” No yog thawj nqe kevcai uas muaj tej lus cog tseg hais tias, 3“koj thiaj li noj qab nyob zoo thiab muaj txojsia nyob ntev rau hauv lub ntiajteb.”
4Nej cov uas ua txiv, tsis txhob zes ua rau nej tej menyuam npau taws, tiamsis yuav tsum tu lawv rau hauv tus Tswv tej lus qhuab qhia thiab nws tej lus ntuas.

Tub qhe thiab lospav

5Nej cov uas yog tub qhe, cia li muab siab rau mloog nej tus lospav hauv ntiajteb no lus ntshai ua tshee hnyo ib yam li mloog Khetos lus, 6tsis yog ua zoo rau thaum tus lospav pom xwb yam li cov uas ua rau neeg txaus siab, tiamsis ua ib yam li nej yog Khetos cov qhev, thiab ua tuaj nruab siab raws li Vajtswv lub siab nyiam. 7Nej cia li zoo siab ua nej tes haujlwm zoo yam li nej ua koom tu tus Tswv, tsis yog tu neeg, 8vim nej yeej paub tias leejtwg ua qhov zoo li cas cia lawm kuj yuav saws yam ntawd ntawm tus Tswv, tsis hais tus uas ua qhev lossis tus tsis ua qhev.
9Nej cov uas yog lospav, cia li ua ib yam li ntawd rau nej cov qhev. Tsis txhob hem lawv rau qhov nej yeej paub tias tus uas yog lawv tus Tswv thiab yog peb tus Tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, nws tsis saib leejtwg ntsej muag li.

Vajtswv tej cuab yeej

10Thaum kawg no cia li muaj zog rau hauv tus Tswv thiab rau hauv nws lub hwjchim uas muaj zog. 11Cia li muab Vajtswv cev cuab yeej huvsi los hnav thiaj li tawm tsam yeej Ntxwg Nyoog tej tswvyim phem. 12Rau qhov peb tsis yog tawm tsam nqaij thiab ntshav, tiamsis tawm tsam tej timtswv thiab tej hwjchim thiab tej uas kav lub qab ntuj tiam tsaus ntuj no thiab tawm tsam tej dab phem saum nruab ntug huvsi. 13Vim li no cia li muab Vajtswv cev cuab yeej huvsi los, kom nej thiaj tiv yeej rau hnub uas phem, mas thaum ua txhua yam tag lawd nej tseem yuav nyob ruaj khov tau. 14Vim li no nej cia li nyob ruaj khov es muab txojkev tseeb los sia ntawm duav, thiab muab txojkev ncaj ncees los ua daim hlau hnav thaiv hauv siab, 15thiab muab qhov uas npaj txhij piav txoj xov zoo hais txog kev kaj siab lug, los ua khau rau. 16Tsis tag li ntawd cia li muab txojkev ntseeg ua daim hlau thaiv, uas nej siv tua tau tus uas Phem rab hmuv hluavtaws. 17Cia li muab txojkev dim ua lub mom hlau los ntoo, thiab tuav rawv Vaj Ntsuj Plig rab ntaj uas yog Vajtswv txojlus.
18Cia li thov Vajtswv rau hauv Vaj Ntsuj Plig txhua lub sijhawm, yuav tsum siv zog taij thov txhua yam. Vim li no cia li ceev faj zov tos thiab taij thov pab cov xov dawb txhua tus tsis tu ncua li, 19thiab thov pab kuv xwv thaum kuv qheb qhov ncauj hais lus Vajtswv thiaj li pub los rau kuv muaj siab tuab qhia txoj xov zoo uas Vajtswv muab npog cia tob tob lawd tshwm los. 20Vim txoj xov zoo no kuv raug saw hlau khi los kuv tseem ua Khetos tus tub sawv cev. Thiab cia li thov Vajtswv pab kom kuv muaj siab tuab hais raws li uas tsim nyog hais.

Xaus lus thaum kawg

21Thikhika uas yog tus kwv uas kuv hlub thiab muaj siab xib ua koom tu tus Tswv, nws yuav hais txhua yam rau nej paub, nej thiaj paub tias kuv nyob li cas thiab ua dabtsi. 22Qhov uas kuv txib nws tuaj cuag nej, twb yog xav kom nej paub tias peb nyob li cas thiab xwv nws thiaj txhawb tau nej lub siab.
23Thov kom cov kwvtij tau txojkev siab tus thiab kev hlub thiab kev ntseeg ntawm leej Txiv Vajtswv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos.
24Thov Vajtswv txojkev hlub nrog nraim txhua tus uas hlub peb tus Tswv Yexus Khetos, yog cov uas hlub nws tsis tu mus li.