6

Diex Maac Caux Fu'jueiv Nyei Jauv-Louc

1Fu'jueiv aac, weic zuqc meih mbuo sienx Ziouv Yesu, meih mbuo oix zuqc muangx diex maac nyei waac. Hnangv naaiv zoux se horpc nyei. 2“Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac.” Naaiv se da'yietv diuh lingc maaih laengz nyei waac caux jienv. 3Hnangv naaiv, “Weic bun meih mbuo duqv longx yaac ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv yiem baamh gen.”
4Zoux die nyei mienh aah! Maiv dungx cuoqv meih mbuo nyei fu'jueiv qiex jiez. Oix zuqc ei Ziouv nyei leiz dorh longx fu'jueiv, njaaux ninh mbuo muangx waac.

Ziouv Caux Nouh Nyei Jauv-Louc

5Zoux nouh nyei mienh aah! Oix zuqc gamh nziex, sin zinx jienv muangx meih mbuo naaiv baamh gen nyei ziouv. Yaac oix zuqc longc ziepc zuoqv nyei hnyouv muangx hnangv muangx Giduc nor. 6Maiv dungx kungx dorng ziouv yiem nyei ziangh hoc zoux longx weic bun ninh mbuo a'hneiv hnangv. Oix zuqc hnangv Giduc nyei nouh nor, longc hnyouv ei Tin-Hungh nyei za'eix zoux. 7Zoux gong oix zuqc njang hmien njang mueic nyei zoux, hnangv tengx Ziouv zoux nor, maiv zeiz tengx baamh mienh. 8Weic zuqc meih mbuo hiuv duqv, maiv gunv zoux nouh fai zoux bungx nqoi nyei mienh, haaix dauh zoux haaix nyungc longx nyei sic, Ziouv Yesu ziouc winh zingh nyeic bun ninh.
9Zoux ziouv nyei mienh aah! Meih mbuo yaac oix zuqc fih hnangv nyei zoux bun meih mbuo nyei nouh. Maiv dungx gorngv haeqv ninh mbuo weic zuqc meih mbuo hiuv duqv meih mbuo caux ninh mbuo juangc dauh yiem tin-dorngh nyei Ziouv. Ninh yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien.

Tin-Hungh Bun Mborqv Jaax Nyei Wuoqc Ginc

10Setv mueiz yie kuinx meih mbuo, meih mbuo oix zuqc kaux Ziouv Yesu yaac longc ninh nyei domh qaqv benx mienh henv mienh. 11Oix zuqc zorqv Tin-Hungh bun nyei yietc zungv mborqv jaax nyei wuoqc ginc zorng jienv. Meih mbuo ziouc haih souv duqv wuonv, ngaengc jienv mienv nyei hungh guv guaix nyei za'eix. 12Weic zuqc mbuo maiv caux baamh mienh mborqv jaax. Se caux yiem ndaamv-lungh zoux hlo nyei, maaih lingc maaih qaqv gunv naaiv hmuangx haic nyei baamh gen wuov deix, caux yietc zungv waaic haic nyei mienv mborqv jaax. 13Weic naaiv oix zuqc zorqv Tin-Hungh bun daaih mborqv jaax nyei yietc zungv wuoqc ginc zorng jienv. Taux wuov norm orqv haic nyei hnoi meih mbuo ziouc haih caux wuov deix win-wangv doix-dekc. Zoux liuz nyungc-nyungc meih mbuo corc haih yiem duqv wuonv nyei.
14Hnangv naaic, souv wuonv maah! Longc zien leiz zoux houx-hlaang sai jienv jaaiv. Longc zoux horpc nyei jauv zoux ⟨hlieqv-jaapv⟩ buang jienv la'kuotv. 15Yaac oix zuqc zanc-zanc liuc leiz ziangx zunh baengh orn nyei kuv fienx weic zoux heh daapc. 16Maiv daan mbuoqc naaiv. Oix zuqc longc sienx fim zoux torngv-baaih nanv jienv ziouc haih mietc hiuang orqv wuov dauh maaih douz nyei forng-cang. 17Oix zuqc longc njoux en zoux hlieqv-muoc ndongx jienv. Yaac nanv jienv Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv, se dongh Tin-Hungh nyei waac. 18Oix zuqc kaux Singx Lingh zanc-zanc weic nyungc-nyungc jauv daux gaux tov Tin-Hungh. Weic naaiv oix zuqc ging jienv hnyouv daux gaux, maiv dungx guangc. Oix zuqc maiv dingh liouh nyei weic Tin-Hungh nyei zuangx mienh daux gaux.
19Yaac weic yie daux gaux tov Tin-Hungh tengx yie taux gorngv nyei ziangh hoc haih maaih waac gorngv ziouc bungx laangc nyei zunh yaangh kuv fienx maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei jauv. 20Yie weic naaiv kuv fienx zoux douc fienx mienh yaac zuqc hlieqv-limc ndoh jienv. Tov meih mbuo tengx yie tov Tin-Hungh bun yie bungx laangc nyei zunh kuv fienx ziux yie horpc zuqc zunh nor.

Setv Mueiz Waac

21Ziouv nyei ziepc zuoqv bou, mbuo hnamv nyei gorx-youz, Ti^ki^gatc, oix mbuox nyungc-nyungc meih mbuo, meih mbuo ziouc haih hiuv duqv yie hnangv haaix nor, yaac hiuv duqv yie zoux haaix nyungc. 22Weic naaiv yie paaiv ninh mingh meih mbuo naaic, ninh ziouc haih bun meih mbuo hiuv duqv yie mbuo yiem naaiv hnangv haaix nor. Ninh yaac haih orn meih mbuo nyei hnyouv.
23Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix baengh orn, bun zuangx gorx-youz maaih hnyouv hnamv mienh yaac maaih sienx fim. 24Tov Tin-Hungh ceix en bun yietc zungv maaih hnyouv hnamv Ziouv Yesu Giduc taux daauh taux mueiz nyei mienh.