6

Paul Djru Tơlơi Pơmĭn Kơ Ƀing Ană Bă Laih Anŭn Kơ Ƀing Amĭ Ama

1Ơ ƀing ană bă, tui gưt bĕ amĭ ama gih amăng Khua Yang, yuakơ tơlơi anŭn jing djơ̆ lăp yơh. 2“Pơpŭ bĕ kơ amĭ ama ih,” anŭn jing tơlơi juăt tal sa hrŏm hăng tơlơi ƀuăn anai mơ̆n, 3“tui anŭn kiăng kơ hơmâo khul tơlơi či truh hiam kơ ih yơh laih anŭn ih dưi tŭ mơak tơlơi hơdip sui ƀơi lŏn tơnah.” 4Ơ ƀing ama, anăm ngă kơ ƀing ană bă gih hil nač ôh; kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, pơtô hăng pơhrăm bĕ kơ ƀing gơñu amăng hơdră jơlan Khua Yang kiăng.

Ƀing Hlŭn Hăng Ƀing Khua

5Ơ ƀing hlŭn, tui gưt bĕ kơ ƀing khua gih amăng lŏn tơnah anai hăng tơlơi pơpŭ hăng huĭ laih anŭn hăng pran jua tơpă sĭt, kar hăng ƀing gih tui gưt Krist. 6Tui gưt bĕ kơ ƀing gơñu ƀu djơ̆ kơnơ̆ng tơdang ƀing gơñu dŏ lăng kơ ƀing gih laih anŭn kiăng kơ ƀing gơñu bơni kơ ƀing gih đôč ôh, samơ̆ jing bĕ hrup hăng hlŭn Krist, ngă tui tơlơi Ơi Adai kiăng mơ̆ng pran jua gih. 7Mă bruă bĕ hăng abih pran jua kar hăng ƀing gih mă bruă kơ Khua Yang ƀu djơ̆ kơ mơnuih ôh, 8yuakơ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi Khua Yang či bơni kơ hlơi pô ngă bruă hiam, wơ̆t tơdah ñu anŭn jing mơnuih hlŭn ƀôdah mơnuih rơngai.
9Laih anŭn Ơ ƀing khua, ngă bĕ kơ ƀing hlŭn gih kar kaĭ mơ̆n. Anăm pơhuĭ hĭ ƀing gơ̆ ôh, yuakơ ƀing gih thâo sĭt kơ tơlơi Pô jing Khua gơñu ăt jing Khua gih hlak dŏ pơ adai adih, Ñu ƀu ngă tơlơi ƀu pơdơ̆ pơđơ̱r kơ ƀing khua laih anŭn kơ ƀing hlŭn ôh.

Gơnam Pơgang Ơi Adai

10Hơnăl tuč, tŭ dŏ kơtang kơjăp bĕ amăng Khua Yang laih anŭn amăng tơlơi dưi mơyang Ñu. 11Čut hơô bĕ gơnam pơgang Ơi Adai brơi, tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi mơneč yang sat. 12Yuakơ ƀing ta pơblah ƀu djơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng asar laih anŭn drah ôh, samơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua djă̱ akŏ, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi dưi, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi dưi mơyang lŏn tơnah kơnăm mơmŏt anai laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing yang sat bơngăt mơyang amăng khul adai adih. 13Yuakơ anŭn yơh, čut hơô bĕ gơnam pơgang Ơi Adai brơi, tui anŭn kiăng kơ tơdang hrơi sat ƀai truh, ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng kơjăp yơh. Laih anŭn tơdơi kơ ƀing gih hơmâo prap pre pioh hĭ laih abih bang tơlơi, ƀing gih ăt dŏ dơ̆ng kơjăp mơ̆n. 14Tui anŭn dŏ kơjăp bĕ, prap rơmet bĕ gih pô hăng hơdrăng kơiăng tơlơi sĭt hruă jum dar kơiăng gih, hăng ao pơgang tơlơi tơpă hơnơ̆ng buh hơô djơ̆ anih, 15laih anŭn čut bĕ ƀơi tơkai tơkhŏ tơlơi prap pre, jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam rơnŭk rơno̱m. 16Thim mŭt amăng abih bang tơlơi anŭn, mă tŭ bĕ khiơl tơlơi đaŏ. Mơ̆ng gơnam anŭn yơh, ƀing gih dưi pơthăm hĭ abih bang khul ƀrŏm apui yang sat pơnăh rai. 17Mă tŭ bĕ muk pơgang tơlơi pơklaih laih anŭn đao gưm Yang Bơngăt, jing Boh Hiăp Ơi Adai. 18Laih anŭn iâu laĭ tŭ pơgit bĕ yua mơ̆ng Yang Bơngăt ƀơi abih bang anih hơdip hrŏm hăng abih bang khul tơlơi iâu laĭ laih anŭn tơlơi kwưh rơkâo. Hơmâo tơlơi anŭn amăng jua pơmĭn, ƀing gih răng bĕ laih anŭn gir iâu laĭ nanao kơ abih bang ƀing đaŏ hiam klă.
19Ăt iâu laĭ kơ kâo mơ̆n kiăng kơ pơpă anih kâo čơdơ̆ng ha pơhiăp, Ơi Adai či brơi kơ kâo khul tơlơi pơhiăp djơ̆ kiăng kơ pơhiăp. Tui anŭn, kâo dưi hơmâo tơlơi khĭn kiăng kơ pơblang tơlơi hơgŏm amăng tơlơi pơthâo hiam yơh. 20Yuakơ tơlơi pơthâo hiam anŭn yơh kâo mơnuih pơala Yang Yêsu dŏ amăng sang mơnă. Iâu laĭ kơ kâo bĕ kiăng kơ kâo dưi pơtô pơblang hăng tơlơi khĭn, anŭn yơh jing tơlơi kâo năng ngă.

Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

21Tukhikos, jing ayŏng adơi khăp laih anŭn jing ding kơna tŏng ten amăng Khua Yang, či pơruai kơ ƀing gih abih bang tơlơi, kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn yơh hiư̆m kâo jing laih anŭn hơget tơlơi kâo hlak dŏ ngă. 22Kâo hlak pơkiaŏ ñu nao pơ ƀing gih yuakơ tơlơi kơñăm anŭn yơh kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn hơget tơlơi hlak truh kơ ƀing gơmơi, laih anŭn ñu yơh dưi pơtrŭt pơkơjăp pran jua gih.
23Rơkâo tơlơi rơnŭk rơno̱m, tơlơi khăp hrŏm hăng tơlơi đaŏ kơnang mơ̆ng Ơi Adai Ama laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist dŏ hrŏm hăng ƀing gih, Ơ ƀing ayŏng amai adơi ăh. 24Rơkâo tơlơi khăp pap brơi kơ abih bang hlơi pô khăp kơ Khua Yang Yêsu Krist ta hăng sa tơlơi khăp ƀu thâo abih ôh.