11

Yexi tug ceg kws kaav ncaaj

  1Yuav muaj ib tug ntsuag hlaav ntawm Yexi lub hauv paug tuaj,
   yuav muaj ib tug ceg hlaav ntawm nwg tej caag tuaj.
  2Yawmsaub tug Ntsuj Plig yuav nyob huv tug hov,
   yog tug plig kws pub tswvyim hab kev nkaag sab,
  yog tug plig kws txawj taw qha hab pub fwjchim,
   yog tug plig kws pub kev txawj ntse hab paub ntshai Yawmsaub.
  3Tug hov yuav zoo sab hlo fwm hab paub ntshai Yawmsaub.
   Nwg yuav tsw tu plaub lawv le nwg lub qhov muag pum,
   lossws tu lawv le lub qhov ntsej tau nov.
  4Nwg yuav tu plaub ncaaj nceeg rua cov pluag,
   hab tu rua cov kws tsw muab hlub
   huv lub nplajteb lawv le raug cai.
  Nwg yuav swv nwg lub qhov ncauj
   ua raab qws ntaus lub nplajteb,
  hab swv cua ntawm nwg daim tawv ncauj
   tua cov tuabneeg limham.
  5Txujkev ncaaj nceeg yuav ua nwg txuj hlaab sa,
   hab txujkev ncaaj kws tso sab tau
   yuav sa rawv ntawm nwg duav.

  6Maa yuav nrug mivnyuas yaaj nyob ua ke,
   tsuv pom txwv yuav nrug mivnyuas tshws pw ua ke,
  mivnyuas nyuj hab tsuv ntxhuav yuav nrhav noj ua ke,
   ib tug mivnyuas yau yuav coj kev moog.
  7Maum nyuj hab dais yuav noj ua ke,
   ob tug hov le mivnyuas yuav pw ua ke,
   tsuv ntxhuav yuav noj quav nyaab ib yaam le nyuj.
  8Mivnyuas mog noj mig yuav ua sw
   ntawm naab raaj kub sai lub rooj qho,
  hab mivnyuas tseg mig yuav tso teg
   rua sau naab quav twm lub zeg.
  9Tej tsaj hov yuav tsw ua kuas mob hab tsw ua kuas puam tsuaj
   thoob plawg huv kuv lub roob kws dawb huv,
  vem lub nplajteb yuav paub txug Yawmsaub thoob plawg,
   ib yaam le dej puv nkaus nruab havtxwv.

Cov kws poob tebchaws yuav rov lug

10Nub ntawd Yexi tug caag yuav muab tsaa ua tug chij rua ib tsoom tuabneeg. Ib tsoom tebchaws yuav nrhav nwg, hab nwg lub chaw nyob yuav muaj meej ci ntsaa ab.
11Nub ntawd Yawmsaub yuav cev nwg txhais teg moog ua zag kws ob sub txhad coj tau nwg cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob huv Axilia, Iyi, Palau, Khuj, Elaa, Sina, Hama hab nyob lawv ntug havtxwv rov qaab lug.
  12Nwg yuav tsaa ib tug chij rua ib tsoom tebchaws,
   hab yuav sau cov Yixayee kws raug lawv tawm huv tebchaws lawd,
  hab qaws cov Yuta kws tswv ua saab ua sua
   lug ntawm plaub ceg kaum ntuj lug.
  13Qhov kws Efa‑i khib yuav pluj moog,
   hab cov kws tswm txom Yuta yuav raug muab txav pov tseg,
  Efa‑i yuav tsw khib Yuta,
   Yuta yuav tsw tswm txom Efa‑i lawm.
  14Puab ob paab hov yuav qhwv nkaus lug
   rua sau cov Filixatee kws nyob
   saab nub poob lub nraus qaum,
  hab yuav koom teg moog lws cov tuabneeg
   kws nyob saab nub tuaj.
  Puab yuav tsaa teg tawm tsaam cov Entoo hab cov Mau‑a,
   hab cov Aamoo yuav noog puab lug.
  15Hab Yawmsaub yuav ua rua
   lub kaum havtxwv Iyi puam tsuaj taag,
  hab yuav tso nwg tej cua ntsawj kub quas lug
   yoj teg rua sau tug dej Yufeti,
  hab nplawm kuas ua hlo xyaa tug kwj deg,
   tuabneeg txhad hlaa moog tau sau cov aav qhuav.
  16Yuav muaj ib txuj nam kev tawm huv Axilia tuaj
   rua nwg haiv tuabneeg kws tseed tshuav tau taug,
  ib yaam le muaj rua cov Yixayee
   rua thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug.