12

Cảm Tạ và Ca Ngợi

  1Trong ngày đó bạn sẽ nói,
  “CHÚA ôi, con sẽ ca ngợi Ngài.
  Mặc dù Ngài đã giận con,
  Nhưng cơn giận của Ngài đã quay khỏi con,
  Và Ngài đã an ủi con.”
  2Thật vậy, Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu của tôi;
  Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi;
  Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh của tôi và là bài ca của tôi;
  Ngài đã trở thành sự cứu rỗi của tôi.
  3Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi.
  4Trong ngày đó, anh chị em sẽ nói,
  “Hãy cảm tạ CHÚA,
  Hãy kêu cầu danh Ngài;
  Hãy cho các dân biết những việc Ngài làm;
  Hãy tôn cao danh Ngài.
  5Hãy ca hát tôn ngợi CHÚA,
  Vì Ngài đã làm những việc vinh hiển;
  Hãy cho cả thế giới biết điều ấy.
  6Hỡi dân Giê-ru-sa-lem, hãy lớn tiếng hoan ca,
  Vì Ðấng Thánh ở giữa các ngươi thật vĩ đại.”