12

Bài hát ca ngợi Thượng Đế

  1Lúc ấy ngươi sẽ nói:
  “Lạy Chúa, tôi ca ngợi Ngài!
   Trước đây Ngài đã nổi giận cùng tôi,
  nhưng nay cơn giận Ngài không còn!
   Ngài đã an ủi tôi.
  2Thượng Đế là Đấng đã cứu tôi;
   Tôi sẽ tin cậy nơi Ngài, không sợ hãi gì.
  CHÚA, CHÚA ban sức mạnh cho tôi và khiến tôi hát xướng.
   Ngài đã cứu tôi.”
  3Ngươi sẽ vui mừng nhận sự cứu rỗi mình
   như khi ngươi lấy nước từ giếng lên.
  4Lúc đó ngươi sẽ nói,
   “Hãy ca ngợi CHÚA và thờ lạy Ngài.
  Hãy cho mọi người biết điều Ngài đã làm và sự cao cả của Ngài.
  5Hãy hát ca ngợi CHÚA vì Ngài đã làm những việc lớn lao.
   Hãy cho cả thế giới biết việc Ngài làm.
  6Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy vui hát lớn tiếng,
   vì Đấng Thánh của Ít-ra-en đã làm những việc lớn lao trước mặt các ngươi.”