12

Zaaj nkauj ua tsaug

  1Nub ntawd koj yuav has tas,
   “Au Yawmsaub, kuv ua koj tsaug
  txawm yog koj chim rua kuv
   los koj kuj thim txujkev chim lawm
   hab nplig kuv lub sab.
  2Vaajtswv yog txujkev cawm kuv dim,
   kuv yuav tso sab hab tsw ntshai daabtsw,
  vem Vaajtswv Yawmsaub yog kuv tug zug
   hab kuv zaaj nkauj,
   hab nwg kuj yog txujkev cawm kuv dim.
  3Koj yuav zoo sab xyiv faab
   ntaus dej ntawm lub qhov dej kws cawm txujsa.”

  4Nub ntawd koj yuav has tas,
   “Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   ca le thov hu nwg lub npe,
  ca le pav nwg tej num rua huv ib tsoom tebchaws,
   pav kuas paub tas nwg lub npe luj tshaaj plawg.
  5Ca le hu nkauj qhuas Yawmsaub
   tsua qhov nwg tau ua tej num tseem ceeb kawg,
  qha zaaj nuav kuas paub
   thoob plawg huv nplajteb.
  6Cov tuabneeg Xi‑oo 'e,
   ca le qw hu nkauj zoo sab xyiv faab
  vem cov Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv
   luj tshaaj plawg nyob huv plawv mej.”