12

Zaj Nkauj Ua Vajtswv Tsaug

1Hnub ntawd tej neeg yuav hu nkauj hais tias,
  “Tus TSWV, kuv ua koj tsaug! Koj
   tau chim heev rau kuv,
  tiamsis nimno koj tsis chim thiab koj
   nplig kuv lub siab lawm.
  2Vajtswv yeej yog kuv tus cawmseej;
  kuv yuav cia siab rau nws thiab yuav tsis muaj kev ntshai li.
  Tus TSWV yog kuv lub zog kuv thiaj hu nkauj qhuas nws;
   thiab nws yog kuv tus cawmseej.
  3Cov neeg nqhis dej zoo siab heev
   rau cov dej ntshiab li cas,
  Vajtswv haivneeg zoo siab heev thaum nws
   cawm lawv dim li ntawd.”
4Txog hnub ntawd, cov neeg yuav hu nkauj zoo siab hais tias,
  “Ua tus TSWV tsaug! Hu nws los
   pab nej los mas!
  Qhia tej uas nws tau ua tas los rau txhua haivneeg;
  Qhia nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus rau lawv paub!
  5Cia li hu nkauj qhuas Vajtswv
   vim nws tau ua tej txujci tseemceeb.
  Cia kom lub ntiajteb tau hnov zaj no.
  6Nej txhua tus uas nyob hauv lub
   nroog Xi-oos cia li qw thiab hu nkauj!
  Cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv
   yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   nws nyob nrog nraim nws haivneeg.”