12

Klei Mmuñ Bi Mni

  1Hlăm hruê anăn ih srăng lač:
   “Kâo srăng bi mni kơ ih, Ơ Yêhôwa,
  kyuadah wăt tơdah ih ngêñ leh kơ kâo,
   klei ih ngêñ jih leh,
   leh anăn ih bi juh leh kâo.
  2 Nĕ anei, Aê Diê jing pô bi mtlaih kâo,
   kâo srăng knang leh anăn amâo huĭ ôh.
  Yêhôwa Aê Diê jing klei ktang kâo leh anăn klei mmuñ kâo,
   leh anăn ñu jing leh klei bi mtlaih kâo.”
  3Hŏng klei hơ̆k mơak ih srăng djăt êa
   mơ̆ng kbăng êa klei bi mtlaih.
4Hlăm hruê anăn ih srăng lač:
   “Bi mni bĕ kơ Yêhôwa, iêu wah lač kơ anăn ñu;
  yăl dliê bĕ bruă ñu ngă ti krah phung găp djuê mnuih;
   hưn bĕ anăn Yêhôwa mâo klei mpŭ.
  5Mmuñ bi mni bĕ kơ Yêhôwa kyuadah ñu ngă leh lu klei yuôm bhăn;
   brei arăng thâo kral klei anăn tar ƀar lăn ala.
  6Ur kraih leh anăn ur hơ̆k bĕ, Ơ phung dôk hlăm ƀuôn Siôn,
   kyuadah Pô Doh Jăk Israel jing prŏng ti krah diih.”