12

Bài ca cảm tạ và ca ngợi Chúa

1Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng:
  “Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa,
   Dù Ngài đã nổi giận với con,
  Nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi,
   Và Chúa lại an ủi con.

  2Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con;
   Con sẽ tin cậy và không sợ hãi.
  Vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con,
   Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con.”
3Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi. 4Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng:
  “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va,
   Hãy kêu cầu danh Ngài;
  Hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài!
   Hãy nhắc họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao!

  5Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ;
   Hãy cho cả thế giới biết rõ điều nầy!
  6Hỡi cư dân Si-ôn, hãy reo hò và lớn tiếng tung hô!
   Vì Đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại,
   Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên!”