14

Nau Mưch Ma Hđăch Babilôn

1Yêhôva mra yô̆ ma phung Yakôp, jêh ri hôm du tơ̆ mra săch phung Isarael, jêh ri mra dơm khân păng tâm bri khân păng nơm, phung bu năch mra tâm rnglăp đah khân păng jêh ri mra gŭ ndrel đah ngih brah Yakôp. 2Phung ndŭl mpôl bunuyh mra sŏk phung Isarael jêh ri njŭn khân păng ta ntŭk khân păng nơm. Jêh ri ngih Isarael mra dŏng khân păng tâm bri Yêhôva jêng oh mon bu klâu jêh ri bu ur. Phung Isarael mra sŏk njêng bu nă phung hŏ njêng khân păng ƀư bu nă, jêh ri khân păng mra chiă uănh phung tŭn jot jêh khân păng.
3Tơ lah jêh Yêhôva ăn ma khân may nau rlu bơh nau khân may rêh ni jêh ri uh ah bơh kan ŏk rgănh bu ăn jêh ma khân may ƀư, 4khân may mra lah nau mưch aơ ma hađăch Babilôn: "Hih rhâl saơ nơm tŭn jot rlu jêh! Nơm nhhu nkrit rlu jêh! 5Yêhôva nkêch lơi jêh mâng mbăk phung ƀai, may hađăch phung chiă uănh, 6Phung dong jêh phung ƀon lan ma nau ji nuih mâu rlu ôh, phung chiă uănh phung ndŭl mpôl bunuyh ma nau ji nuih, ma nau ƀư mhĭk mro. 7Lĕ neh ntu gŭ rlu jêh ri đăp mpăn; khân păng mprơ ma nau răm maak. 8Tơm si n'ho răm maak yor may, tơm si Sêdar tâm bri Liban lah, "Bơh nar bu ăn may tŭp, mâu geh du huê nơm văch tât kăl hên ôh"
9Ƀon Phung Khĭt ŭch ngăn tâm mâp đah may tơ lah may tât. Păng rlay phung khĭt jêh ri chiă may, lĕ rngôch phung nây jêng jêh kôranh ta neh ntu. Păng yơk lĕ rngôch hađăch phung ndŭl mpôl bunuyh bơh sưng hađăch khân păng. 10Lĕ rngôch khân păng mra lah ma may, "Nđâp may tâm ban lĕ nkhơng jêng rơ-ia tâm ban ma hên; may jêng jêh tâm ban ma hên." 11Bu njŭr jêh nau lư ueh rnam may ta Ƀon Phung Khĭt, ndrel ma nteh bâr gong rêng may. Rhai jêng sưng bêch may, jêh ri rhai jêng nah may ntâk.
12Hih rhâl saơ may tŭp jêh tă bơh trôk, Ơ mănh mbing, kon bu klâu ƀhit rvi Ang! Bu klup jêh may ta neh, Ơ nơm ƀư rai jêh phung ndŭl mpôl bunuyh! 13May lah jêh tâm nuih n'hâm may, "Gâp mra hao ta kalơ trôk, gâp mra n'hao sưng hađăch gâp ta kalơ lơn ma mănh Brah Ndu, gâp mra gŭ ta sưng hađăch ta kalơ yôk nau tâm rƀŭn tâm nkual bôl dŭt ta dor. 14Gâp mra hao prêh lơn ma ndâr, gâp mra njêng gâp nơm tâm ban ma nơm kalơ lơn." 15Ƀiă lah bu njŭr jêh may ta Ƀon Phung Khĭt, ta nkual nglĕ dŭt Trôm Jru.
16Phung saơ may mra gŭ uănh ma may mâu mƀrêh măt ôh, jêh ri sek uănh nau tât ma may, "Di lĕ bunuyh aơ jêng nơm ăn neh ntu mpât n'gơ, 17Nơm rgu jêh âk ƀon hađăch, nơm ăn neh ntu jêng tâm ban ma bri rdah, ƀư rai jêh âk ƀon toyh păng, mâu mƀơk ôh phung bu năch păng sĭt ta ngih ôbăl nơm?" 18Lĕ rngôch hađăch phung ndŭl mpôl bunuyh gŭ bêch tâm nau bu yơk, ăp nơm tâm môch păng nơm. 19Ƀiă lah bu mƀăr may padih jêh bơh môch may, tâm ban ma n'gig bu koh lơi jêh, ăn may gŭ ndrel ma phung bu nkhĭt, phung bu ntâp jêh ma đao, phung jŭr hăn jêh ta lŭ Trôm Jru. Tâm ban ma du săk jăn khĭt bu jot blên tâm dâng jâng,
20may mâu mra tâm rnglăp tâm môch ndrel ma khân păng ôh. Yor lah may ƀư rai jêh bri may, may nkhĭt jêh phung ƀon lan may. Lơi ăn bu kah gĭt ngơi ôh ma phung kon sau phung ƀư ƀai. 21Nkra hom ntŭk tâm nkhĭt ma phung kon bu klâu păng, yor nau kue phung che khân păng; lơi ăn khân păng plơ̆ dâk jêh ri sŏk pit neh ntu, jêh ri ăn bêng neh ntu ma ƀon toyh khân păng.
22"Gâp mra dâk ƀư ma khân păng." Yêhôva ma phung tahan lah, "Gâp mra jut lơi amoh jêh ri phung hôm bơh ƀon Babilôn, nđâp ma phung kon jêh ri phung sau se." Yêhôva lah, 23"Gâp mra ăn păng jêng ntŭk mblŏ gŭ jêh ri ntŭk dak nglao. Gâp mra pêh lơi păng ma n'ha mpêh nau ƀư rai." Yêhôva ma phung tahan lah.

Bu Mra Ƀư Rai Bri A Siri

24Yêhôva ma phung tahan ton săk jêh."tĭng nâm gâp nkra jêh nau dăp, pô nây yơh mra tât, jêh ri tĭng nâm nau gâp ton jêh, pô nây yơh păng mra jêng. 25Gâp mra ƀư rai phung Asiri tâm bri gâp, gâp mra jot păng ma jâng ta kalơ yôk gâp, jêh ri nkêch lơi mâng mbăk păng bơh phung ƀon lan gâp, jêh ri sŏk rdu ndơ jâk păng bơh săng-nglik khân păng." 26Pô ri yơh nau gâp ton ƀư ma lĕ neh ntu; jêh ri aơ yơh ti yơr ƀư ma lĕ rngôch phung ndôl mpôl bunuyh. 27Yor lah Yêhôva ma phung tahan ton jêh, mbu nâm mra ƀư roh lơi nau nây? Ti păng yơr jêh ŭch ƀư, mbu mra nkân lơi?

Nau Brah Ndu Ngơi Di Ma Phung Philistin

28Năm hađăch Ahas khĭt geh nau ngơi pô aơ: 29"Lơi khân may răm ôh. Ơ lĕ bri Philistin yor lah mâng dong may lĕ deh jêh; yor lah bơh reh bri nây mra luh du mlâm bêh ŭnh, jêh ri kon păng mra jêng du mlâm bêh ŭnh mpăr. 30Phung o-ach lơn mra sông sa, jêh ri phung pưt ndơ mra bêch ma nau rnơm. Ƀiă lah gâp mra nkhĭt reh may ma nau sa sât ji ngot; đơ phung may hôm nau nây mra tâm nkhĭt. 31Nhĭm nhhiăng hom, Ơ mpông pêr! Nter hom, Ơ ƀon toyh! Rai lôch hom, Ơ lĕ phung Philistin! Yor lah nhhuk tă luh bơh yôk, Jêh ri mâu geh ôh nơm gŭ pakơi tâm phung tahan păng.
32Moh nau mra plơ̆ lah ma phung ntuh bâr bơh ndŭl mpôl aơ văch tât?" Yêhôva rdâk jêh ƀon Siôn, jêh ri phung bu tŭn jot tâm phung ƀon lan păng mra mbe tâm ƀon nây."