14

Cov Neeg Raug Ntes Mus Rov Qab Los

1Tus TSWV hlub thiab nco txog Yakhauj, nws thiaj rov xaiv haivneeg Yixalayees dua thiab yuav tso lawv rov los nyob hauv lawv lub tebchaws. Cov neeg txawv tebchaws yuav los nrog lawv nyob. 2Ntau haivneeg yuav pab coj cov Yixalayees rov los rau hauv lawv lub tebchaws uas tus TSWV muab pub rau lawv lawm, thiab cov neeg txawv tebchaws yuav ua cov Yixalayees qhev nyob hauv lub tebchaws ntawd. Cov neeg uas thaum ub ntes cov Yixalayees, nimno cov Yixalayees yuav ntes lawv, thiab cov Yixalayees yuav tswjhwm cov neeg uas thaum ub tsimtxom lawv.

Cov Npanpiloos tus Vajntxwv Nyob Hauv Tubtuag Teb

3Tus TSWV yuav tso cov Yixalayees dim ntawm lawv tej kev lwj siab, kev txomnyem thiab kev raug luag yuam ua haujlwm hnyav. 4Thaum tus TSWV ua tej no, lawv yuav thuam tus vajntxwv uas kav lub nroog Npanpiloos hais tias,
 “Tus vajntxwv uas limhiam tshaj plaws twb ntog lawm! Nws yuav tsis tau tsimtxom leejtwg ntxiv lawm!
5Tus TSWV twb muab cov neeg nruj tsiv tus qws thiab tus cwj lov povtseg lawm, 6vim lawv siv lawv txojkev chim tsimtxom tej neeg thiab tsis tseg txojkev tsimtxom tej haivneeg uas lawv mus tua yeej li. 7Nimno lub ntiajteb muaj kev kaj siab thiab muaj kev thajyeeb, thiab txhua tus yuav hu nkauj zoo siab. 8Tej ntoo thuv thiab ntoo ciab uas nyob pem Roob Lenpanoos zoo siab heev thiab hais tias, ‘Tus vajntxwv ntawd ntog lawm, yuav tsis muaj leejtwg tuaj ntov peb lawm.’
9“Tubtuag teb qhib qhovrooj lug tos tus vajntxwv uas kav lub nroog Npanpiloos. Cov muaj hwjchim thaum ub uas kav lub ntiajteb no tej plig sawv zom zaws tuaj tos koj thaum koj los. Cov vajntxwv ntawd tej plig tawm zom zaws saum lawv tej zwmtxwv. 10Lawv yuav hais rau nws hais tias, ‘Nimno koj los tsaug muag thiab zoo ib yam li peb lawm xwb. 11Luag ibtxwm ntaus tej suab nkauj nogncas qhuas koj, tiamsis nimno koj los nyob hauv tubtuag teb no lawm. Koj pw saum lub txaj uas muaj kas ua koj daim pam pua thiab daim pam vov.’ ”
12Tus vajntxwv uas kav lub nroog Npanpiloos, koj yog lub hnubqub uas ci thaum yuav kaj ntug, koj tau poob saum ntuj los! Yav tas los koj tua yeej ntau haivneeg, tiamsis nimno twb muab koj pov rau hauv av lawm. 13Koj xav hais tias koj yuav nce mus saum ntuj thiab coj koj lub zwmtxwv mus teeb rau saum Vajtswv tej hnubqub uas siab tshaj plaws. Koj xav hais tias koj yuav mus zaum li tus vajntxwv rau saum lub roob pem sab qaumteb, qhov chaw uas tej vajtswv tuaj sib sau ua ke. 14Koj hais tias koj yuav nce mus saum cov huab thiab ua ib yam li Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. 15Tiamsis luag yuav muab koj pov mus rau hauv tubtuag teb lub qhov uas tob tshaj plaws.
16Cov neeg tuag uas pom koj yuav tsa qhovmuag saib koj. Lawv yuav nug hais tias, “Tus txivneej no puas yog tus uas co lub ntiajteb thiab txhua lub tebchaws ua zog koog? 17Tus txivneej no puas yog tus uas ua rau ntau lub nroog raug puastsuaj thiab muab lub ntiajteb ntxeev ua suabpuam tas lawm? Tus txivneej no puas yog tus uas tsis tso nws cov neeg raug txim mus tsev li?”
18Tagnrho tej vajntxwv ntawm txhua haivneeg nyias yuav pw hauv nyias lub qhov ntxa, 19tiamsis koj tsis muaj qhov ntxa, thiab muab koj lub cev povtseg lwj tsus rau sab nraud. Tej tubrog uas tuag hauv tshavrog tej cev yuav tsuam koj lub cev sib xyaws daws rau hauv lub qhov pobzeb thiab muab txhub rau. 20Rau qhov koj muab koj lub tebchaws ua puastsuaj tas thiab koj tua koj haivneeg; yuav tsis muaj leejtwg muab koj coj mus faus li lwm tus vajntxwv. Yuav tsis pub koj tsevneeg uas ua phem ib tug seem hlo li. 21Npaj qhov chaw coj nws cov tub mus tua, vim tej kev txhaum uas lawv cov yawgkoob tau ua los lawm, tsis txhob pub lawv tau kav lub ntiajteb no thiab tsim tej nroog kom puv ntiajteb hlo li.

Vajtswv Yuav Ua Kom Lub Nroog Puastsuaj

22Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yuav ua rau lub nroog Npanpiloos kom puastsuaj tas. Kuv tsis tseg ib yam dabtsi hlo li, tej menyuam yaus los tsis tseg cia, tsis pub kom muaj ib tug seem. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no ntag. 23Kuv yuav muab lub nroog Npanpiloos ntxeev ua hav iav thiab ua chaw rau plas nyob. Kuv yuav muab rab khaubrhuab uas yog kev puastsuaj cheb lub nroog Npanpiloos thiab txhua yam mus povtseg. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no ntag.”

Vajtswv Yuav Ua Kom Cov Axilias Puastsuaj

24Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus coglus hais tias, “Kuv tau kom tseg li cas lawm, kuv yuav ua raws li ntawd. Kuv tau npaj siab li cas lawm, kuv yuav ua kom tiav li ntawd. 25Kuv yuav muab cov Axilias ua kom puastsuaj tas rau hauv kuv lub tebchaws uas cov Yixalayees nyob, thiab muab lawv faus rau saum kuv tej hauv roob. Kuv yuav tshem cov Axilias tus quab saum kuv haivneeg lub xubpwg thiab tso kom lawv dim ntawm tej kev nyuaj siab uas lawv raug. 26Ntawm no yog kuv lub homphiaj rau lub ntiajteb, thiab kuv tsa kuv txhais tes mus rau txim rau ntau haivneeg.” 27Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus npaj siab ua li no; nws tsa nws txhais tes rau txim thiab tsis muaj leejtwg cheem tau nws.

Vajtswv Yuav Ua Kom Cov Filitees Puastsuaj

28Xyoo uas Vajntxwv Ahas tuag muaj ib tsab xov tuaj hais li no:
29Cov neeg Filitees, tus nplawm uas nplawm nej lov lawm, tiamsis nej tsis txhob rawm zoo siab. Thaum ib tug nab tuag lawm, muaj dua lwm tus uas tsiv tshaj los hloov tus ntawd chaw. Lub qe nab daug tau ib tug zaj uas ya taus. 30Tus TSWV yuav ua tus tswv yug yaj rau cov neeg txomnyem uas yog nws haivneeg thiab yuav cia lawv nyob kaj siab lug. Tiamsis nws yuav tso kev tshaib nqhis los rau cov Filitees thiab yuav tsis pub kom ib tug muaj sia nyob li.
31Cov Filitees tej nroog, cia li quaj qw thov kev pab los mas! Nej cia li ntshai! Yuav muaj pa ncho auv niab sab qaumteb tuaj ua rau cov tubrog tsis muaj ib tug siab tawv tiv tau hlo li.
32Peb yuav teb cov Filitees tsab xov uas lawv hais tuaj rau peb li cas? Peb yuav teb rau lawv hais tias, “Vajtswv yog tus txhim kho lub Roob Xi-oos kom nws haivneeg uas raug kev txomnyem thiaj tau chaw cawm siav.”