1

1Zaj yogtoog uas Vajtswv qhia rau Amauxes tus tub Yaxayas kom nws pom txog cov Yudas thiab lub nroog Yeluxalees thaum lub sijhawm uas Uxiyas, Yauthas, Ahas thiab Hexekiyas lawv ua vajntxwv kav tebchaws Yudas.

Vajtswv Cem Nws Haivneeg

2Tus TSWV hais tias, “Lub ntuj thiab lub ntiajteb, cia li mloog tej lus uas kuv hais! Tej menyuam uas kuv yug thiab tu hlob tau ntxeev siab rau kuv. 3Nyuj paub hais tias leej twg yog nyuj tus tswv, thiab neesluav paub hais tias lub dab zaub uas tus tswv pub rau neesluav noj nyob qhov twg. Tiamsis cov Yixalayees tsis paub lawv tus tswv, kuv haivneeg tsis totaub hlo li.”
4Haivneeg uas ua txhaum, nej yog cov uas muaj kev txhaum loj, cov noob uas ua phem ua qias, cov menyuam uas ua kev puastsuaj! Nej tau tso tus TSWV tseg lawm; nej tuam mom cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv thiab tig nraubqaum rau nws. 5Vim li cas nej yuav tsim kev nyuaj siab ntxiv thiab ntxeev siab tsis tseg li? Nej puas xav kom kuv rau txim rau nej ntxiv? Nej tej taubhau twb ua kiav txhab thoob plaws, thiab nej tej siab tej ntsws twb mob ncus nco lawm. 6Txij ntua hauv kotaw mus nto plaws saum taubhau thoob plaws nej lub cev twb tsis muaj ib qho zoo li; tsuas pom o doog thiab ua qhov txhab xwb. Nej twb tsis qhwv nej tej qhov txhab, tsis tu kom zoo thiab tsis muab tshuaj rau li.
7Nej lub tebchaws nyob qhuav qhawv tseg, nej tej nroog kub hnyiab tas tshuav txha av lawm xwb. Lwm haivneeg tuaj txeeb nej lub tebchaws kav tabmeeg nej thiab muab txhua yam uas nej muaj ua puastsuaj tas. 8Tus TSWV twb muab Xi-oos tus ntxhais tso povtseg zoo li lub tsev pheebsuab uas nyob hauv lub vaj txiv hmab lossis zoo li lub tsev uas nyob hauv daim teb dib lossis zoo li lub nroog uas luag vij lawm. 9Yog hais tias tus TSWV uas muaj hwjchim loj tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas ntag.
10Cov neeg uas kav lub nroog Xaudoos, nej cia li mloog tus TSWV tej lus! Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Kaumaulas, nej cia li tig pobntseg mloog peb tus Vajtswv tej lus qhia. 11Tus TSWV nug hais tias, “Tej khoom uas nej coj tuaj fij ntau heev rau kuv ntawd puas tseemceeb rau kuv? Tej yaj thiab tej roj tsiaj uas nej muab tuaj hlawv fij rau kuv, dhuav kuv heev lawm; kuv yeej tsis txaus siab yuav tej tshav yaj, ntshav nyuj thiab ntshav tshis ntawd li. 12Leejtwg kom nej nqa tej no tuaj rau kuv thaum nej tuaj pehawm kuv? Leejtwg kom nej ua tej no thiab ncig mus ncig los ntawm kuv lub Tuamtsev? 13Tseg tsis txhob nqa nej tej khoom fij uas tsis muaj nqis tuaj lawm! Kuv dhuav nej tej pa hmoov tshuaj tsw qab uas nej hlawv ntawd kawg li. Kuv tiv tsis taus nej tej rooj noj rooj haus uas nej ua thaum Hli Xiab, tej Hnub Xanpataus, thiab thaum nej tuaj txoos ua ke ua kevcai; nej ua txhaum vim nej ua tsis ncaj. 14Kuv ntxub qhov uas nej ua rooj noj rooj haus thaum Hli Xiab, thiab tej Hnub Xanpataus. Tej ntawd yog lub nra uas kuv dhuav ris heev lawm.
15“Thaum nej tsa tes thov kuv, kuv yuav tsis ntsia nej, txawm yog nej yuav thov ntev npaum li cas los kuv yuav tsis mloog, rau qhov nej tej tes tua neeg. 16Ntxuav kom nej huv; tso plhuav tej kev phem kev qias uas kuv pom nej ua no tseg. Tso plhuav kev phem kev qias tseg 17thiab xyaum ua neeg zoo nrhiav kev ncaj ncees, pab tej neeg uas raug tsimtxom, ua ncaj rau cov menyuam ntsuag thiab pab cov pojntsuam.”
18Tus TSWV hais tias, “Peb cia li los sib hais txog zaj no. Txawm yog nej tej kev txhaum yuav liab cuag ntshav los kuv yuav ua kom dawb paug li daus, txawm yog nej tej kev txhaum dub doog los kuv yuav ua kom dawb paug li tej plaub yaj. 19Yog nej mloog kuv lus, nej yuav tau noj txhua yam zoo uas cog hauv lub tebchaws no; 20tiamsis yog nej tsis mloog kuv lus, nej ua neeg siab tawv thiab ntxeev siab, nej yuav raug kev ploj kev tuag. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no ntag.”

Lub Nroog Yeluxalees ua Txhaum

21Lub nroog uas muaj kev ncaj ncees, nimno dhau mus ua niamntiav; thaum ub muaj neeg ncaj ncees nyob puv nkaus hauv, tiamsis nimno tshuav neeg tua neeg nyob lawm xwb. 22Lub nroog Yeluxalees, yav nram ntej koj zoo ib yam li cov tseem nyiaj, tiamsis nimno koj twb tsis muaj nqis li lawm. Yav nram ntej koj zoo ib yam li tej cawv txiv hmab uas qab heev, tiamsis nimno koj zoo ib yam li cov cawv uas tov dej lawm xwb. 23Koj cov nomtswv tau ntxeev siab thiab thooj siab koom ntsws nrog cov neeg tubsab; lawv txaus siab rau tej nyiaj uas luag coj tuaj xiab thiab tej khoom pub. Lawv tsis pab txheem cov menyuam ntsuag hauv tsev tu plaub thiab tsis mloog cov pojntsuam tej lus peev.
24Yog li ntawd, nej cia li mloog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj zog loj zog chav tej lus uas hais tias, “Kuv yuav ua pauj rau nej cov uas ua yeebncuab rau kuv kom nej thiaj yuav tsis ua rau kuv ntxoov siab ib zaug ntxiv lawm. 25Kuv yuav tawmtsam koj, kuv yuav muab koj tej teev dub ntxuav kom dawb thiab yuav so koj qhov ceb kom huv. 26Kuv yuav pub kom muaj cov thawjcoj thiab cov tuavxam ib yam li thaum ub koj muaj lawm. Ces luag thiaj yuav hu koj ua lub nroog uas zoo thiab ncaj ncees.”
27Vim Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws thiaj cawm lub nroog Yeluxalees thiab txhua tus uas tso kev txhaum tseg lawm kom dim. 28Tiamsis cov neeg uas ntxeev siab rau Vajtswv thiab cov neeg ua txhaum, nws yuav muab tsuj kom puastsuaj; txhua tus uas tso nws tseg lawm, nws yuav muab tua huv tibsi.
29Koj yuav raug txajmuag vim koj txaus siab rau tej ntoo qhib ntawd; koj yuav poob ntsejmuag vim tej vaj tseemceeb uas koj tau xaiv. 30Koj yuav qhuav ntsws ntsee ib yam li tus ntoo qhib uas twb tuag lawm, thiab ib yam li lub vaj uas tsis muaj neeg ywg dej. 31Vim lawv tej kev ua phem ua qias, cov neeg muaj zog yuav raug kev puastsuaj ib yam li hluavtaws kub tej quavnyab thiab tsis muaj leej twg tua tau li.