20

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng Hŏng Čar Êjip leh anăn Čar Êthiôpi

1Hlăm thŭn Y-Sargôn mtao čar Asiri tiŏ nao Y-Tartan kơ ƀuôn Asdôt, bi blah leh anăn mă ƀuôn anăn, 2hlăk anăn Yêhôwa blŭ leh kơ Y-Êsai anak êkei Y-Amôt, lač, “Nao bĕ, kleh hĕ klŭng mơ̆ng kơiêng ih leh anăn toh hĕ hdruôm jơ̆ng ih.” Gơ̆ ngă snăn, êbat asei lưng leh anăn jơ̆ng mang. 3Leh anăn Yêhôwa lač, “Msĕ si dĭng buăl kâo Y-Êsai êbat asei lưng leh anăn jơ̆ng mang êjai tlâo thŭn, jing sa klei bi knăl bi kdơ̆ng hŏng čar Êjip leh anăn hŏng čar Êthiôpi, 4msĕ snăn mơh mtao čar Asiri srăng đoh ba phung Êjip leh anăn phung Êthiôpi jing mnă mơ̆ng čar diñu, phung hlăk ai leh anăn phung mduôn, êbat asei lưng leh anăn jơ̆ng mang, boh tluôn êdah, čiăng bi hêñ čar Êjip. 5Hlăk anăn diñu srăng êdu ai leh anăn hêñ kyua čar Êthiôpi leh anăn čar Êjip, phung diñu knang leh. 6Leh anăn phung dôk ktuê hang êa ksĭ srăng lač hlăm hruê anăn, ‘Nĕ anei, snăn yơh truh leh kơ phung drei knang leh anăn kơ phung drei băng čiăng mâo klei bi mtlaih mơ̆ng mtao čar Asiri. Bi drei, si drei srăng tlaih lĕ?’ ”